Gå direkt till innehållet

Republiken Finlands president: Ställning och uppgifter: Utövning av presidentämbetet

Republiken Finlands President
Normal textstorlekStörre textstorlek

Utövning av presidentämbetet

Republikens president står hela tiden till förfogande för fullgörande av sina uppgifter. Presidenten har ingen arbets- eller tjänstetid och inte heller egentlig semester.

Helanderin veljesten valama kello vuodelta 1859 mittaa aikaa presidentin työhuoneessa. Copyright © Tasavallan presidentin kansliaFörhinder och ställföreträdare

Om presidenten är förhindrad att sköta sina uppgifter, sköter statsministern dem eller – om också statsministern är förhindrad – den minister som är statsministerns ställföreträdare.

De längsta tiderna av ställföreträdarskap har berott på sjukdom (1927, 1940, 1945-1946 och 1981-1982). De flesta ställföreträdarskapen före 1991 berodde på att presidenten under utlandsresor ansågs vara förhindrad att fullgöra sina åligganden. Denna praxis frångicks vid ingången av 1992.

Presidenten kan inte heller på andra överföra sådana uppgifter som hör till ämbetet. Ett undantag från detta är högsta befälet över försvarsmakten, som presidenten kan överlåta åt någon annan finsk medborgare, samt öppnandet och avslutandet av Ålands lagting, vilket landshövdingen kan sköta på presidentens vägnar.

Gottgörelse

Beträffande republikens presidents årliga gottgörelse föreskrivs i lag, och gottgörelsen är densamma tills riksdagen bestämmer någonting annat. Presidents årliga gottgörelse är 126 000 euro, samt bestämdes att till presidenten för representation utges 171 000 euro. Därutöver ges presidenten en bostad vars underhåll, uppvärmning och belysning samt inredning bekostas med allmänna medel. Också den personal som behövs för bostaden avlönas med allmänna medel. Presidentens make får ingen gottgörelse och ingen annan ersättning med anledning av sin ställning.

Gottgörelsen till republikens president fastställdes under åren 1919–1999 i förväg för varje ämbetsperiod genom en lag som stiftades av riksdagen.

Republikens presidents gottgörelse och bostadsförmån samt pensionen och familjepensionen är skattefria. För övriga inkomster och för förmögenhet beskattas presidenten på normalt sätt.

Pension

Pensionen till republikens president fastställdes också genom en lag. Presidents årliga pension är 60 % av gottgörelsen till presidenten, dvs. 75 600 euro. Denna pension betalas till en person som har varit president i 6 år eller längre tid (full pension). För varje fullt år som fattas avdras en sjättedel, men den minsta pensionen utgör minst hälften av den fulla pensionen.

Inom ramen för statsbudgeten kan staten dessutom för en pensionerad president bekosta en lämplig bostad mot skälig hyra, enligt behov tillhandahålla separata arbetsutrymmen lämpade för skriv- och arkivarbete samt ge säkerhets- och kanslitjänster samt andra motsvarande tjänster.

Presidentens make får ingen pension med anledning av sin ställning, men har rätt till familjepension, som utgör 50 % av presidentens pension.

Skriv ut
Bookmark and Share
Detta dokument

Uppdaterat 20.10.2009

© 2012 Republikens presidents kansli Mariegatan 2, 00170 Helsingfors, tel: (09) 661 133, Fax (09) 638 247
   Information om webbplatsen   webmaster[at]tpk.fi