Gå direkt till innehållet

Republiken Finlands president: Vanligaste frågor

Republiken Finlands President
Normal textstorlekStörre textstorlek

Vanligaste frågorna

Hur kan man kontakta presidenten?

Brev, kort och andra postförsändelser riktade till republikens president eller presidentens make kan sändas till adressen: Republikens presidents kansli, Mariegatan 2, 00170 Helsingfors. Man kan också skicka e-post till presidenten under adressen presidentti@tpk.fi eller faxförsändelser till nummer (09) 638 247.

Republikens president får flera tusen brev och meddelanden varje år och har inte möjlighet att svara på dem alla personligen. Republikens presidents kansli strävar efter att i mån av möjlighet svara på sakliga meddelanden, av vilka avsändarens kontaktuppgifter framgår.

På vilket sätt kan man framföra en inbjudan till presidenten eller anhålla om ett sammanträffande?

Alla inbjudningar samt anhållanden om sammanträffanden, intervjuer, hyllningar och beskyddarskap skall skriftligen riktas till republikens presidents kansli antingen per post, fax eller e-post.

Kontakt

När ärendet har behandlats meddelas om svaret till den som framfört inbjudan eller anhållan.

Hur kan man ansöka om benådning?

Republikens president kan i enskilda fall besluta om benådning från av domstol bestämda straff eller andra straffrättsliga påföljder. Presidenten kan inte benåda eller befria från en offentligrättslig eller privaträttslig skyldighet såsom t.ex. skatt, underhåll eller skuldförbindelse. Vem som helst kan ansöka om benådning, och en benådning förutsätter inte samtycke av den som skall benådas.

Det finns inga särskilda formkrav för en ansökning om benådning. Det är viktig att av ansökan framgår namnet och personbeteckningen för den person för vilken nåd söks samt den påföljd från vilken personen ansöker om att bli benådad (vilken domstol som har utdömt straffet och när domen gavs).

Benådningsansökningar sänds till adressen:

Justitieministeriet
PB 25
00023 STATSRÅDET

Justitieministeriet bereder benådningsärendena och begär behövliga utlåtanden. Republikens president avgör benådningsansökningarna på föredragning av justitieministern.

Sökanden och andra berörda personer eller myndigheter underrättas om presidentens beslut.

Republikens presidents kansli behandlar inte ärenden som anknyter till benådning och kan inte besvara förfrågningar om dem. Eventuella förfrågningar skall riktas till den föredraganden vid justitieministeriet som bereder benådningsärendet.

Ytterligare information om presidentens benådningsrätt

Ytterligare information om benådning finns också på justitieministeriets webbplats

Kan republikens president bevilja uppehållstillstånd eller inverka på behandlingen av uppehållstillståndsärenden?

Medborgarskaps- och utlänningsärenden ingår inte i republikens presidents uppgifter och faller inte inom området för presidentens befogenheter. Migrationsverket avgör medborgarskapsärenden och utrikesministeriet, utlänningsverket eller den lokala polismyndigheten avgör ärenden som gäller utlänningars inresa och vistelse i landet

Migrationsverket och andra myndigheter som saken gäller har självständig beslutanderätt, som grundar sig på gällande lagstiftning. Republikens president kan inte ge förhållningsregler till migrationsmyndigheterna och inte heller ändra beslut som utlänningsmyndigheterna fattat inom området för sina befogenheter.

Kan republikens president bevilja dispens eller undantag från lagar?

Republikens president har inte befogenheter att bevilja undantag från lagstadganden. Presidentens befogenhet att bevilja dispens, vilken tidigare ingick i lagstiftningen, har upphävts. Bl.a. har beviljandet av dispens i fråga om ingående av äktenskap överförts till justitieministeriet. Republikens presidents kansli behandlar inte dispensärenden och kan inte besvara förfrågningar om dem. Förfrågningar skall riktas till justitieministeriet eller något annat behörigt ministerium.

Hur ansöker man om utmärkelsetecken eller titlar?

Republikens president beslutar om förläning av titlar, tjänsteutmärkelsetecken, utmärkelsetecken och livräddningsmedaljer. Republikens presidents kansli behandlar inte frågor som anknyter till titlar och kan inte besvara förfrågningar om dem. Ansökningar, framställningar och förfrågningar skall riktas till vederbörande instans:

Titelärenden bereds av titelnämnden vid statsrådets kansli. Eventuella förfrågningar skall riktas till sekreteraren för titelnämnden.

Framställningar om förlänande av utmärkelsetecken bereds av ordenskapitlet, förfrågningar om utmärkelsetecken skall riktas till riddarordnarnas kansli. Ytterligare information om utmärkelsetecken och förläningen av dem.

Förslag om beviljande av utmärkelsetecken till förtjänta mödrar görs till länsstyrelsen, som i sin tur sänder dem till social- och hälsovårdsministeriet för behandling. Beviljade utmärkelsetecken överräcks av social- och hälsovårdsministern vid en riksomfattande fest på mors dag. För evenemangets praktiska arrangemang och för offentliggörandet av de personer som beviljats utmärkelsetecken svarar Mannerheims Barnskyddsförbund.

 Inrikesministeriet bereder ärenden med anknytning till beviljande av livräddningsmedaljer. Förslag om beviljande av medalj till enskilda personer skall göras till länsstyrelsen, som vidarebefordrar ärendet till inrikesministeriet för behandling. Ministeriet informerar om de personer som beviljats medalj.

Ansökningar om tjänsteutmärkelsetecken görs till kommissionen för tjänsteutmärkelsetecken. Tjänsteutmärkelsetecken kan beviljas tjänstemän som i minst 30 år har varit anställda inom staten med tjänsten som huvudsyssla.

Kan man besöka Presidentens slott?

Tillsvidare besöken för grupper till Presidentens slott inte arrangeras. Genom Nådendals turistservice kan man göra ett besök i trädgården i Gullranda. Besök till Talludden arrangeras inte. På denna webbplats finns ytterligare information om tjänstebostäderna och du kan också göra ett virtuellt besök på Talludden.

Hur kan man kontakta de tidigare presidenterna?

Försändelser till president Mauno Koivisto, president Martti Ahtisaari och president Tarja Halonen kan sändas till republikens presidents kansli.

Kontaktinformationen för president Tarja Halonens kontor finns på webbsidan www.presidenthalonen.fi. Webbsidorna för president Halonens ämbetsperiod 2000-2012 har arkiverats och finns på adressen www.presidentti.fi/halonen. Där finns bl.a. de tal som hållits under Halonens presidentperiod samt fotomaterial och information om resor och besök.

Kontaktinformationen för president Martti Ahtisaaris nuvarande byrå Crisis Management Initiative finns på internet under adressen www.cmi.fi. Webbplatsen för president Ahtisaaris presidentperiod 1994-2000 finns under adressen www.tpk.fi/ahtisaari/swe. På sidorna finns bl.a. de tal som hållits under Ahtisaaris presidentperiod samt information om resor och besök.

Republikens presidents tredje adjutant bistår vid behov de tidigare presidenterna.

Skriv ut
Bookmark and Share
Detta dokument

Uppdaterat 14.1.2015

© 2012 Republikens presidents kansli Mariegatan 2, 00170 Helsingfors, tel: (09) 661 133, Fax (09) 638 247
   Information om webbplatsen   webmaster[at]tpk.fi