Gå direkt till innehållet

Republiken Finlands president: Tal och intervjuer

Republiken Finlands President
Normal textstorlekStörre textstorlek
Tal, 25.8.2011

Republikens president Tarja Halonens tal vid befordringen och utnämningen av kandidaterna i militärvetenskaper den 25 augusti 2011

Tasavallan presidentti Tarja Halonen, puolustusministeri Stefan Wallin ja puolustusvoimain ylipäällikkö Ari Puheloinen tervehtivät kadetteja. Valmistuvien kadettien ylentäminen 25.8.2011. Copyright © Tasavallan presidentin kanslia Copyright © Republikens presidents kansli

Jag gratulerar er till er med framgång avlagda kandidatexamen i militärvetenskaper. Jag befordrar kadetterna med militärgraden fänrik och underlöjtnant till löjtnanter, och utnämner de kadetter som tar emot en tjänst till officerstjänst eller till tjänst för viss tid som yngre officer.

Säkerhetshoten i dagens värld är mer komplexa än förut och ofta svåra att förutsäga. I vår globaliserade värld kan vi utöver traditionella beväpnade konflikter också hotas av bland annat terrorism, naturkatastrofer eller utsättas för annat hot mot den kritiska infrastrukturen i samhället eller mot samhällets livsviktiga funktioner. Till och med dåd som utförs av enskilda gärningsmän kan allvarligt äventyra många människors säkerhet, såsom nyligen i Norge.

Försvarsmaktens huvuduppgift är att sörja för landets militära beredskap. I dagens värld är militära hot mot Finland osannolika, även om man inte helt kan utesluta dem. En målmedveten och långsiktig utveckling av Finlands försvarsförmåga är ett centralt mål när det gäller att förebygga militära hot. Även i fortsättningen utvecklas försvarsmakten mot att både trygga det militära försvaret av Finland och att förebygga sådana militära hot mot Finland som håller på att utvecklas. Försvarsmakten stöder också övriga myndigheter och deltar i internationell militär krishantering.

Unga officerare,

Ni utexamineras vid en tidpunkt då planeringen av försvarsmaktens framtida verksamhetssätt, organisation och resurser redan är under beredning. Den egentliga stora reformen kommer att inledas i mitten av decenniet. Den kommer säkert att vara föremål för ett brett samhälleligt intresse och offentlig debatt. Såsom man redan kommit överens om i regeringsprogrammet kommer reformförslaget att behandlas i den säkerhets- och försvarspolitiska redogörelse som ges till riksdagen. Reformen är inte lätt att genomföra, eftersom de internationella och nationella ekonomiska konjunkturerna samtidigt inte ger några möjligheter till tilläggsresurser. Finländarnas starka försvarsvilja och medborgarnas omfattande stöd för den finska värnplikten kommer dock att vara till stöd för er i era arbetsuppgifter.

Vi har ett fungerande och kostnadseffektivt värnpliktssystem i Finland. Försvarsmaktens huvudsakliga uppgift under fredstid är att utbilda värnpliktiga till att trygga Finlands militära försvar. Ni kommer att ansvara för många unga mäns och kvinnors utbildning. Det är ett viktigt och ansvarsfullt uppdrag. Beväringstjänsten, den frivilliga militärtjänsten för kvinnor och repetitionsövningarna i reserven har en stor inverkan på de värnpliktigas sätt att agera som medlemmar i vårt samhälle. Därför bör undervisningen både vara professionellt högklassig och genuint respektera demokratin och människornas jämlikhet. Den utbildning ni fått ger er goda förutsättningar att uppfylla de förväntningar och krav som ställs på er.

Vårt land är internationellt känt som en föregångare när det gäller ett omfattande och okomplicerat samarbete mellan olika förvaltningsområden och myndigheter. Vårt värnpliktssystem garanterar att kännedomen om försvarsmakten och gränsbevakningsväsendet är mycket god hos landets andra myndigheter. Med tanke på att ett litet land ska använda sina knappa resurser så effektivt som möjligt är det av största vikt att de samarbetsformer som uppkommit under årtiondenas lopp även i fortsättningen upprätthålls och utvecklas. Ni, unga officerare, kommer genom det dagliga samarbetet att vara i nyckelposition även i denna uppgift.

Försvarshögskolans rektor, chefer och lärare,

Jag tackar er för ett förtjänstfullt utfört arbete. Kursdeltagarnas framgång visar att ni har lyckats i er undervisnings- och ledaruppgift och skapat förutsättningar för de unga officerarna att arbeta i ett krävande yrke. Det är er förtjänst att kompetensen hos de anställda vid försvarsmakten och gränsbevakningsväsendet hålls på en hög nivå även i framtiden.

Unga officerare,

I dag är ni förtjänta av varma gratulationer. Ni har studerat framgångsrikt och arbetat för att nå en viktig etapp i er militära karriär. Denna dag är säkert oförglömlig både för er och era närmaste. De närståendes stöd är värdefullt för var och en – glöm inte att tacka dem för detta.

Jag önskar er alla framgång i er uppgift.

 

Skriv ut
Bookmark and Share
Detta dokument

Uppdaterat 4.10.2011

© 2012 Republikens presidents kansli Mariegatan 2, 00170 Helsingfors, tel: (09) 661 133, Fax (09) 638 247
   Information om webbplatsen   webmaster[at]tpk.fi