Gå direkt till innehållet

Republiken Finlands president: Ställning och uppgifter: Beslutsfattande

Republiken Finlands President
Normal textstorlekStörre textstorlek

Beslutsfattande

Föredragning för presidenten

Bild: LehtikuvaPresidenten fattar sina beslut i statsrådet på föredragning av den minister till vars ämbetsområde ärendet hör, dvs. vid s.k. presidentföredragningar; dessa hålls i regel fredagar kl. 11. Ett beslut som har fattats vid föredragning för presidenten framgår av expeditionen (regeringsproposition, lag eller förordning, öppet brev, utnämningsbrev e.dyl.), som presidenten undertecknar och den minister som föredragit ärendet kontrasignerar. Statsrådet verkställer presidentens beslut.

Republikens president fattar sina beslut i statsrådet utifrån statsrådets förslag till avgörande. Om presidenten inte avgör saken i enlighet med förslaget, återgår ärendet till statsrådet för beredning. Gäller saken överlämnande eller återtagande av en proposition, fattas beslutet därefter i enlighet med statsrådets nya förslag, men i övriga frågor kan presidenten vid den andra föredragningen fatta ett beslut som avviker från statsrådets ståndpunkt.

I följande fall fattar presidenten likväl beslut utan att statsrådet lägger fram förslag till avgörande: 

  1. utnämning av statsrådet och dess medlemmar samt avsked åt statsrådet eller en medlem av statsrådet,
  2. förordnande om förtida riksdagsval,
  3. benådning samt sådana andra i lag särskilt nämnda ärenden som gäller enskilda personer eller som på grund av sitt innehåll inte förutsätter behandling i statsrådets allmänna sammanträde,
  4. i självstyrelselagen för Åland avsedda andra ärenden än sådana som gäller landskapets ekonomi, samt
  5. militära kommandomål som skall avgöras i statsrådet och ärenden som gäller presidentens kansli.

Bild: LehtikuvaÄrendena föredras för presidenten av den minister som är behörig i saken. En sådan ändring av statsrådets sammansättning som gäller hela statsrådet föredras dock av en behörig föredragande i statsrådet.

Före föredragningen skall presidentens beslut beredas vid ministeriet i fråga. När republikens president fattar beslut i statsrådet skall minst fem ministrar delta i behandlingen och justitiekanslern vara närvarande. Föredragningen för presidenten är den huvudsakliga formen för presidentens beslutsfattande. De enda undantagen är ärenden som avgörs vid kabinettsföredragning samt faktiskt beslutsfattande vid anhängiggörandet av beredning och under pågående beredning av ärenden.

Kabinettsföredragning

Presidenten avgör, i regel utan statsrådets medverkan, militära kommandomål och militära utnämningsärenden på föredragning av kommendören för försvarsmakten samt ärenden som gäller gränsbevakningsväsendet på föredragning av inrikesministern.

Republikens president beslutar i regel under medverkan av statsministern och försvarsministern om militära kommandomål vid föredragning från kommendören för försvarsmakten vid en s.k. kabinettsföredragning utanför statsrådet. Försvarsministern har närvaroplikt och statsministern närvaro- och yttranderätt vid kabinettsföredragningar. Presidenten kan på eget initiativ eller på framställning av försvarsministern överföra ett ärende som behandlas vid kabinettsföredragning för avgörande av presidenten i statsrådet, där ärendet föredras av försvarsministern. I statsrådet fattar presidenten sitt beslut utan att statsrådet lägger fram förslag till avgörande. Kommendören för försvarsmakten har närvaro- och yttranderätt vid en sådan presidentföredragning.

I militära utnämningsärenden fattar presidenten under medverkan av försvarsministern beslut vid kabinettsföredragning från kommendören för försvarsmakten. Försvarsministern har närvaro- och yttranderätt vid sådana kabinettsföredragningar. Vid kabinettsföredragning avgörs övriga utnämningsärenden än de som avgörs i statsrådet. Bl.a. utnämningar och förordnanden som gäller överstar och lägre officerare avgörs vid kabinettsföredragning.

I militära kommandomål och militära utnämningsärenden som gäller gränsbevakningsväsendet fattar presidenten beslut under medverkan av inrikesministern vid kabinettsföredragning. Statsministern har närvaro- och yttranderätt vid sådana kabinettsföredragningar. Vid kabinettsföredragning avgörs utnämningar och förordnanden som gäller överstar och lägre officerare, men utnämningar och förordnanden av högre officerare beslutar presidenten i statsrådet på föredragning av inrikesministern utifrån statsrådets förslag till avgörande. Presidenten kan på eget initiativ eller på framställning av inrikesministern överföra ett ärende som behandlas vid kabinettsföredragning för avgörande av presidenten i statsrådet, där ärendet föredras av inrikesministern. I statsrådet fattar presidenten sitt beslut utan att statsrådet lägger fram förslag till avgörande.

Övriga avgöranden

Också republikens presidents faktiska beslutsfattande vid anhängiggörandet av beredning och under pågående beredning är bundet av statsrådets medverkan, om det är fråga om ett beslut eller en åtgärd av stor utrikespolitisk betydelse (tal, brev eller sändande eller mottagande av inbjudan), men beslutsfattandet är inte formbundet. Statsrådet kan i utrikes- och säkerhetspolitiska utskottet och vid andra fria överläggningar eller diskussioner med statsministern och/eller en eller flera andra ministrar medverka i presidentens övriga utrikespolitiska beslut och åtgärder om vilka inte beslutas vid föredragning för presidenten.

I betydande och vittsyftande frågor kan denna medverkan förutsätta en diskussion med hela statsrådet, men i regel räcker det med att frågan behandlas vid utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottets och republikens presidents gemensamma möte eller att statsministern och/eller den berörda ministern – vanligen utrikesministern – kontaktas. På detta sätt beslutar presidenten om t.ex. statsbesök och officiella besök som han eller hon företar i utlandet eller som något annat statsöverhuvud på presidentens inbjudan företar i Finland.

Skriv ut
Bookmark and Share
Detta dokument

Uppdaterat 21.10.2009

© 2012 Republikens presidents kansli Mariegatan 2, 00170 Helsingfors, tel: (09) 661 133, Fax (09) 638 247
   Information om webbplatsen   webmaster[at]tpk.fi