Gå direkt till innehållet

Republiken Finlands president: Tal och intervjuer

Republiken Finlands President
Normal textstorlekStörre textstorlek
Tal, 1.11.2011

Tal av republikens president Tarja Halonen vid öppnandet av Ålands lagting den 1 november 2011

Mina hjärtliga gratulationer till Er för det förtroende ni har fått i valet av ålänningarna. Det är värdefullt. Er uppgift är också internationellt sett intressant eftersom Ålands självstyrelse har fungerat väl och länge. Lagtinget å sin sida utgör självstyrelsens kärna.

Det lönar sig att granska huruvida även ett väl fungerande system behöver uppdateras. En utredning om behovet att ändra självstyrelselagen pågår också som bäst. I statsminister Katainens regeringsprogram konstateras, att Ålands självstyrelse utvecklas och värnas i samarbete med landskapet Åland. Enligt programmet fortsätter moderniseringen av Ålands självstyrelsesystem och utredningen av behoven att ändra det. Gällande lagstiftning utgör enligt min åsikt en välfungerande utgångspunkt. En lyckad utveckling av självstyrelsen förutsätter ett ömsesidigt förtroende och respekt mellan landskapet och riket.

Relationerna mellan rikets president och Åland är mycket nära. Presidenten är ju tvungen att överväga om presidenten ska använda sin vetorätt i fråga om landskapslagar som lagtinget godkänt. Presidentens beslutsfattande i fråga om gränserna för lagtingets behörighet att stifta lagar grundar sig på juridisk prövning, vilket poängteras av möjligheten att inhämta utlåtande av högsta domstolen.

Under de senaste veckorna har frågor som varit besvärligare än i allmänhet behandlats. Senaste oktober måste jag först ta ställning till en landskapslag om radio- och televisionsverksamheten på Åland. Ålandsdelegationen och högsta domstolen noterade brister i lagen som kan vara av betydelse i fråga om yttrande- och näringsfriheten. Det var inte fråga om någon direkt konflikt med grundlagen, och inte heller någon överskridning av lagtingets behörighet i fråga om lagstiftning. Därför nöjde jag mig med att i min skrivelse till landskapsregeringen endast fästa uppmärksamhet vid behovet av att vidta åtgärder för att korrigera bristerna.

Kravet att trygga de mänskliga rättigheterna, de grundläggande fri- och rättigheterna och rättsskyddet och iaktta god förvaltningssed, samt att respektera internationell rättsordning gäller Åland likaväl som det övriga Finland. Jag tror att Åland vill föregå med gott exempel i detta hänseende.

Ännu mer huvudbry än föregående beredde den landskapslag som föredrogs för mig följande vecka i oktober, det vill säga en ny lagtingsordning. Dess första kapitel kan till stora delar karakteriseras som deklaratorisk, och det var skäl att överväga i vilken mån bestämmelser av detta slag var nödvändiga i den lagen. Ålandsdelegationens majoritet ansåg att hela första kapitlet var alltför långtgående. Medlemmarna av en minoritet ansåg å sin sida att kapitlet i helhet var godtagbart. På grund av detta var det skäl att begära ett utlåtande av högsta domstolen. Högsta domstolen å sin sida ansåg att kapitlet var problematiskt, men trots det, att bara en del av kapitlet innebar en överskridning av behörigheten. Utlåtandet, som justitieminister Henriksson instämde med, var enhälligt och strävade, enligt min åsikt, också efter att beakta den rådande situationen i Ålandsdelegationen.

Jag hoppas att man i framtiden kunde undvika dylika situationer. Självstyrelsen är en levande relation som utvecklas med tiden. Förändringarna bör dock göras av vardera parten öppet och rejält, så att syftet med lagändringarna tydligt kommer fram.

* * *

Jag har personligen varit en stark förespråkare för den åländska självstyrelsen. I riket måste lagstiftaren och förvaltningen känna till Ålands särställning och grunderna för den, och beakta dem i sina beslut och i sin verksamhet. Också i allmänhet bör tryggandet av minoriteternas ställning anses som en hederssak för Finland.

Finlands grundlag förutsätter att presidenten noga följer med frågor som berör Åland. Men jag har också gjort det på grund av mitt egna, starka intresse. Som president - och ofta också tillsammans med min make - har jag regelbundet besökt Åland. Resorna hit har hört till de tjänsteuppdrag jag mest sett fram emot.

När jag nu sannolikt sista gången besöker Åland på ämbetets vägnar vill jag i detta sammanhang tacka Ålands lagting, landskapsregeringen och landskapets administrativa myndigheter, statsförvaltningen på Åland, Ålands kommunförvaltning och hela den åländska befolkningen för ett gott och varmt samarbete under mina sammanlagt tolv år som president.

Jag är övertygad om att samarbetet med min efterträdare kommer att fortsätta i en lika god anda. Vi vet inte, vilka förändringar, till exempel till följd av globaliseringen och en ökad internationell integration, vi kommer att se i Finland och därmed också på Åland under de närmaste årtiondena. De kan inte äventyra de goda och fungerande relationerna mellan landskapet och riket, som tryggas genom grundlagen och folkrätten.

* * *

Ålänningarna har gett er sitt förtroende. Jag önskar er vishet, tålamod och samarbetsförmåga, som ger framgång i ert arbete för landskapets och rikets bästa. Jag förklarar härmed lagtinget öppnat.
 

Skriv ut
Bookmark and Share
Detta dokument

Uppdaterat 1.11.2011

© 2012 Republikens presidents kansli Mariegatan 2, 00170 Helsingfors, tel: (09) 661 133, Fax (09) 638 247
   Information om webbplatsen   webmaster[at]tpk.fi