Gå direkt till innehållet

Republiken Finlands president: Pressmeddelanden och nyheter

Republiken Finlands President
Normal textstorlekStörre textstorlek
Nyheter, 27.11.2002

President Tarja Halonen vid Kinas Forstakademi

Republikens president Tarja Halonen tilldelades titeln hedersdoktor vid Kinas Forstakademi den 27 november 2002. Republikens presidents inlägg vid promotionen:


Utskottsrådet Arajärvi och president Halonen vid Kinas Forstakademi. Foto: Lehtikuva

Det är en stor ära för mig att Kinas forstakademi idag har tilldelat mig titeln filosofie doktor hc. Jag uppfattar denna hedersbetygelse som ett tecken på det utomordentliga samarbetet mellan Finland och Kina. Jag vill rikta ett varmt tack till Kinas forstakademi för denna ärebetygelse. Jag vill också tacka Er, Madame Jiang Zehui, för de vänliga ord som ni riktat till mig.

Det gläder mig mycket att bland publiken finns ett flertal personer som deltar i det kinesisk-finländska forstseminariet. Ni har kommit från Finland och från många olika provinser i Kina för att delta i detta gemensamma seminarium, som behandlar en för bägge våra länder viktig sektor.

Skogen är ett typiskt element i det finska landskapet och den finska miljön och skogen har alltid intagit en central roll i vårt lands näringsliv och kulturliv. Skogen och skogsindustrin är en av grundpelarna i Finlands ekonomi. Jag tycker att vi har all anledning att vara stolta över vår know-how inom skogsbruket och skogsindustrin.

Vi vet att man i Kina fäster stort avseende vid miljöfrågorna. I Kina anläggs för närvarande omfattande skogsodlingar, eftersom man vet att skogen har många positiva verkningar för växtligheten, jordmånen och klimatet. Skogarna skyddar människorna. Vi sätter stort värde på era beskogningsinsatser och på er verksamhet för förnyande av skogen.

Under åren framöver kommer skogen att spela en allt viktigare roll i Kinas ekonomiska utveckling - framför allt i landsbygdsregionerna. Jag vill gärna i detta sammanhang passa på att lova att Finland fortsätter samarbetet med Kina för breddandet av kunskaperna inom skogssektorn. Detta samarbete begränsar sig inte till enbart den offentliga sektorn. Idag undertecknar två finska skogsbolag samarbetsavtal med Kinas forstakademi.

I Finland har vi fäst stor vikt vid utvecklandet av en hållbar skogspolitik. Globaliseringen inom skogsindustrin har också lett till ett ökat behov av att beakta internationella aspekter i dessa frågor.

FN-toppmötet om hållbar utveckling i Johannesburg var en viktig milstolpe på vägen mot hållbar utveckling. Toppmötet befäste vårt gemensamma mål, enligt vilket naturtillgångarna skall användas på ett hållbart sätt och så att alla människor gagnas.

Efter Rio-konferensen 1992 har FN:s medlemsländer förbättrat sin gemensamma koordinering och sitt samarbete när det gäller att främja skogsskyddet och ett hållbart utnyttjande av skogarna. FN:s skogsforum spelar en viktig roll i dessa strävanden. Jag kan med glädje konstatera att både Kina och Finland har arbetat aktivt inom detta forum.

Finland och Kina har också deltagit aktivt i det forsknings- och teknologisamarbete som de europeiska och asiatiska länderna i fråga om skogssektorn bedriver inom ramen för ASEM. Detta samarbete erbjuder en mängd möjligheter att skapa närmare relationer mellan Europa och Asien vad gäller beskogning, monitoreringsteknologi och miljövård.

Det samarbete som inom skogssektorn bedrivs mellan Finland och Kina är i likhet med denna tillställning ett tecken på de goda och nära relationer som råder mellan skogssektorerna i våra länder. Jag är övertygad om att denna relation blir allt viktigare i framtiden. Jag önskar Kinas forstakademi och den kinesiska skogssektorn allt gott och jag ser med intresse fram emot vårt förestående samarbete.

Skriv ut
Bookmark and Share
Detta dokument

Uppdaterat 27.11.2002

© 2012 Republikens presidents kansli Mariegatan 2, 00170 Helsingfors, tel: (09) 661 133, Fax (09) 638 247
   Information om webbplatsen   webmaster[at]tpk.fi