Gå direkt till innehållet

Republiken Finlands president: Tal och intervjuer

Republiken Finlands President
Normal textstorlekStörre textstorlek
Tal, 21.9.2011

Republikens president Tarja Halonens tal vid FN:s 66:e generalförsamling i New York den 21 september 2011

Ärade ordförande, låt mig få börja med att lyckönska Er med anledning av Er utnämning. Finland stöder på alla sätt Ert ledarskap.

Jag vill också än en gång lyckönska Er, ärade generalsekreterare, för omvalet till en andra period. Jag önskar Er framgång i detta arbete. Finland understöder Era ambitiösa mål.

Jag instämmer helt i det som Ni sade i samband med omvalet, att inget land ensamt kan finna en lösning på alla utmaningar, i dessa tider av integration och inbördes sammankopplingar. Varje land måste vara en del av lösningen. Gemensamma insatser behövs nu mer än någonsin. Därför har också Förenta nationernas betydelse ökat.

FN - den s.k. G193-gruppen - har varit en framgång. De grundläggande principerna i Förenta nationernas stadga - fred och säkerhet, mänskliga rättigheter och utvecklingsarbete - har burit genom årtiondena. Milleniemålen är ett färskt exempel på FN:s globala räckvidd. Målen har sporrat regeringarna att vidta åtgärder som varje dag räddar människoliv. Förenta nationerna har också gått i täten med insatser för att stärka kvinnors delaktighet. UN Women ger kvinnor och flickor en starkare och mer enad röst.

* * *

Globaliseringen har främjat en betydande ekonomisk tillväxt. Resultaten av denna tillväxt har emellertid fördelats ojämnt både mellan länderna och inom dem. Detta är inte bara orätt, det är också ohållbart. Vår plikt är att garantera en hållbar framtid för vår planet och för dess invånare. Hållbarhet betyder i korthet en hållbar planet, som förmår svara på alla människors behov.

Det internationella samfundet har uppnått mycket sedan FN för elva år sedan antog millenniedeklarationen och millenniemålen. Vardera har visat sig vara effektiva medel för att lindra extrem fattigdom.

Nu måste vi fortsätta detta arbete med ännu större målmedvetenhet. Hållbar utveckling har en social, ekonomisk och miljömässig dimension. Vi måste erkänna det inbördes beroendeförhållandet mellan dessa tre dimensioner. Om en enda av dem saknas kan inte utvecklingen vara hållbar.

Den senaste tidens händelser i Nordafrika och Mellanöstern framhäver återigen det nära sambandet mellan utveckling, mänskliga rättigheter, fred och säkerhet. Var och en bör garanteras medborgerliga rättigheter och politiska rättigheter, liksom också ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.

Jag har förmånen att tillsammans med Sydafrikas president Jacob Zuma axla ordförandeskapet för panelen för hållbar utveckling. Panelen, som kommer att lämna sina rekommendationer mot slutet av året, har som mål att "eliminera fattigdomen och minska ojämlikheten samt göra tillväxten allomfattande och produktionen och konsumtionen hållbarare, samtidigt som man motverkar klimatförändringen och beaktar gränserna för planetens bärförmåga”. Panelen är fast övertygad om att avskaffandet av fattigdomen hänger samman med hållbar utveckling, och att båda dessa mål kan nås samtidigt.

Panelen strävar efter att bygga broar mellan ekonomi, miljö och social rättvisa. Att kvinnorna och de unga ges större medinflytande är av största betydelse med tanke på vårt mål. Den samhälleliga utvecklingen kräver att alla mänskliga resurser tas till vara.

Förutom att vi har diskuterat de mål vi ska ställa upp har vi också diskuterat olika sätt att nå dem. Själv tror jag att det internationella samfundets arbete för att bekämpa fattigdom och främja hållbar utveckling skulle underlättas om millenniemålen år 2015 utökades med mål för hållbar utveckling.

* * *

Det finns alltför många konflikter i världen i dag. Eftersom en stor del av dem är interna konflikter är de särskilt farliga för civilbefolkningen. Bakom dessa s.k. asymmetriska konflikter ligger ofta orättvisor, kränkningar av de mänskliga rättigheterna och diskriminering av minoriteter.

Herr ordförande, Ni har valt ett mycket viktigt tema för den allmänna debatten, nämligen fredsförmedling. Att utverka fredliga lösningar på konflikter, förebygga konflikter samt medla fred hör till Förenta nationernas kärnuppgifter. Medling behövs i alla skeden av en konflikt. Vi måste öka FN:s handlingskraft på detta område. Utbildning och styrning har en central roll. Också kvinnors deltagande, verksamheten på gräsrotsnivå samt frivilligorganisationernas arbete är mycket viktiga.

Generalförsamlingen antog i juni enhälligt en resolution om medlingsverksamhet som Finland och Turkiet tagit initiativet till. Resolutionen är den första kring detta tema i FN:s historia. Resolutionen syftar till att stärka Förenta nationernas roll inom fredsförmedling. Jag vill tacka medlemsstaterna för deras stöd i samband med denna process. Låt oss fortsätta våra gemensamma insatser också under den 66:e generalförsamlingen.

Fredsprocesserna måste bli mer allomfattande. Jag vill framhäva hur oerhört viktigt det är att kvinnor deltar full ut i alla skeden av fredsprocessen. Det rådande läget är inte direkt smickrande, eftersom det fortfarande sitter påfallande få kvinnor runt förhandlingsborden. Jag välkomnar UN Women-organisationens åtgärder för att förändra situationen och manar oss alla att förbinda oss till att fler kvinnor tas med i detta arbete.

FN har Finlands orubbliga stöd, både i ord och gärning. Finland deltar aktivt i den fredsbevarande verksamheten, utvecklingsarbetet och främjandet av de mänskliga rättigheterna på olika håll i världen. Finland vill bära sitt ansvar också framöver, och ansöker därför med Ert stöd om en plats som icke permanent medlem av säkerhetsrådet åren 2013–2014. Vårt engagemang, vår förmåga att agera i rådet och allt vi åstadkommit talar sitt tydliga språk.

* * *

Finland önskar Republiken Sydsudan varmt välkommen som Förenta nationernas 193:e medlemsland. Att man lyckades få till stånd ett heltäckande fredsfördrag visar hur stor betydelse det fredsförmedlande arbetet och det lokala ledarskapet har. Jag vill tacka president Mbeki och hans panel för deras ansträngningar för att lösa meningsskiljaktigheterna mellan Sudan och Sydsudan.

De dramatiska och snabbt accelererande händelserna i arabvärlden har stått i centrum för det internationella samfundets uppmärksamhet. Kvinnor och män har tillsammans marscherat för en bättre framtid. Det är viktigt att de också sida vid sida deltar i uppbyggnaden av ett demokratiskt samhälle. Demokrati kan inte uppnås utan kvinnors fulla deltagande.

Samtidigt som Finland välkomnar det nya Libyen i världssamfundet vill vi tacka Nationella övergångsrådet, som betonat betydelsen av nationell enighet, försoning och ett inkluderande politiskt system som respekterar medborgarnas lika rätt och främjar åsiktsfrihet.

Finland ger sitt fulla stöd till den förändring som återspeglar det libyska folkets önskemål. Vi är redo att stödja uppbyggnaden av ett demokratiskt samhälle som respekterar rättsstaten och de mänskliga rättigheterna. Att kvinnornas mänskliga rättigheter tillgodoses är särskilt viktigt.

FN bör ha en central roll i samordningen av det internationella samfundets stöd. Finland välkomnar därför varmt FN:s stödoperation i Libyen.

* * *

Att finna en lösning på Mellanösternkonflikten är nu viktigare än någonsin. Palestinierna har rätt till en egen stat. Det internationella samfundet, som har samlats här vid FN:s generalförsamling, måste visa att dess budskap till parterna är enhetligt. Förhandlingarna måste snabbt återupptas och inom den överenskomna tidtabellen leda till en tvåstatslösning där den israeliska staten och en självständig, demokratisk och handlingskraftig palestinsk stat lever sida vid sida i fred och säkerhet. Vi har ingen tid att förlora.

Herr ordförande, jag har haft tillfälle att leda den finländska delegationen i FN:s generalförsamling sedan 1995. Under denna tid har vår gemensamma, globala agenda utvidgats betydligt. De beslut vi fattar här idag kommer att ha konsekvenser inte bara för oss själva utan också för kommande generationer. En förändring måste ske om mänskligheten ska överleva. Jag är övertygad om att Förenta nationerna är det enda universella forumet som kan svara på de globala utmaningarna.
 

Skriv ut
Bookmark and Share
Detta dokument

Uppdaterat 3.11.2011

© 2012 Republikens presidents kansli Mariegatan 2, 00170 Helsingfors, tel: (09) 661 133, Fax (09) 638 247
   Information om webbplatsen   webmaster[at]tpk.fi