Tasavallan presidentti Sauli Niinistön puhe kadettien nimittämistilaisuudessa 29.8.2013

Arvoisat kadetit, onnittelen teitä menestyksellä suorittamastanne sotatieteiden kandidaatin tutkinnosta. Ylennän vänrikin ja aliluutnantin sotilasarvossa olevat kadetit luutnanteiksi ja nimitän kadetit upseerin ja määräaikaisen nuoremman upseerin virkoihin.

Olette nyt ottamassa vastuun nuorisomme kouluttamisessa ja kasvattamisessa. Varusmiespalvelus kerää yhteen suuren joukon maan eri osista ja täysin erilaisista olosuhteista tulevia nuoria miehiä. Lisäksi mukana on suuri joukko vapaaehtoisia nuoria naisia. Varusmieskoulutus antaa täten tilaisuuden monille tulla tuntemaan toisensa. Se antaa myös mahdollisuuden heidän kasvuaan tukevalle koulutukselle, mutta myös tilaisuuden ongelmiin puuttumiselle. Te olette paljon vartijoina.

Siirrytte uusiin tehtäviinne hetkellä, jolloin puolustusvoimauudistusta ollaan toimeenpanemassa. Uudistuksen yhden tavoitteen mukaisesti resursseja kohdennetaan enenevässä määrin varusmiesten ja reserviläisten kouluttamiseen. Tällä tavoin kyetään entistä paremmin keskittymään koulutukseen laatuun ja vaikuttavuuteen. Taktinen, tekninen ja koulutustaidollinen osaaminen on upseerille välttämätöntä. Myös asenteellanne ja esimerkillänne on ratkaisevan tärkeä vaikutus asevelvollisiin ja myös muuhun henkilöstöön. Työllänne on siten suuri yhteiskunnallinen merkitys. Suomalaisten vakaata tahtoa puolustaa maataan tarvitsemme myös tulevina vuosina.

Valtioneuvoston tänä vuonna valmistuneessa turvallisuus- ja puolustuspoliittisessa selonteossa käydään läpi toimintaympäristömme kehitystä ja esitetään näkökulmia sodankäynnin muutoksesta ja kokonaisturvallisuuden tarpeesta. Maailmalla on edelleenkin sellaisia konflikteja, joilla saattaa lyhyelläkin varoitusajalla olla merkittäviä sotilaallisia vaikutuksia. Niin kutsutut uudet uhkat eivät siten ole syrjäyttäneet perinteisiä sotilaallisia uhkia. Suomen tulee jatkossakin huolehtia omasta puolustuskyvystään myös perinteisiä uhkia vastaan.

Puolustusvoimien tärkein tehtävä on tietysti varustautua maan sotilaalliseen puolustamiseen. Uskottavan puolustuskyvyn ylläpito ehkäisee jo ennalta sotilaallisten uhkien muodostumista Suomea vastaan. Vaikka sotilaallinen uhka Suomea kohtaan tuntuukin tänään varsin kaukaiselta ajatukselta, on puolustuskyvyn ylläpidosta pidettävä huolta pitkällä aikavälillä. Uskottava puolustuskyky perustuu vuosikymmenten aikana tehtyyn työhön. Kerran alas ajettua puolustuskykyä ja –tahtoa ei voida rakentaa uudelleen nopeasti. Kriisien ennaltaehkäisyn perustana on oltava todellinen kyky puolustaa omaa maatamme.

Puolustusvoimien tehtävänä on Suomen sotilaallisen puolustamisen lisäksi tukea muita viranomaisia ja osallistua kansainväliseen sotilaalliseen kriisinhallintaan. Tulevissa työtehtävissänne olette ennen kaikkea tekemisissä Suomen sotilaallisen puolustuksen valmisteluissa, mutta tulette usein myös kohtaamaan viranomaistuen ja kansainvälisen kriisinhallinnan teille asettamat vaatimukset.

Käynnissä oleva puolustusvoimauudistus on välttämätön, mutta sekään ei ratkaise kaikkia tulevaisuuden haasteita. Jatkuvasti muuttuva toimintaympäristö ja erilaiset epävarmuustekijät tulevat määrittämään niitä olosuhteita, joissa Puolustusvoimat – ja sen upseerit – jatkossakin toimivat. Puolustusvoimien suorituskyvyn on vastattava toimintaympäristön vaatimuksia ja sen on kyettävä täyttämään sille annetut tehtävät – kaikissa olosuhteissa ja tilanteissa. Tämä asettaa erityiset vaatimukset upseeristolle, jonka on kyettävä sekä kehittämään itseään että analyyttisesti arvioimaan toimintaympäristöään.

Yleinen asevelvollisuus on puolustusjärjestelmämme ydin. Tulette olemaan keskeisessä asemassa asevelvollisten kouluttajina maanpuolustustahdon lujittajina ja osaavan reservin luomisessa – niin puolustusvoimissa kuin rajavartiolaitoksessa.

Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori, johtajat ja opettajat,

haluan kiittää teitä hyvin tehdystä työstä. Kurssilaisten menestys osoittaa, että olette onnistuneet tehtävässänne. Olette luoneet nuorille upseereille edellytykset suoriutua vaativassa ammatissa. Teidän ansiostanne puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen henkilöstön osaaminen säilyy korkeatasoisena.

Nuoret upseerit,

onnittelen teitä ja omaisianne tänä arvokkaana juhlapäivänä ja toivotan teille parhainta menestystä tulevissa tehtävissänne.