Tasavallan presidentti Sauli Niinistön puhe kadettien ylentämistilaisuudessa 25.8.2017

Arvoisat kadetit, 

Onnittelen teitä menestyksellä suorittamastanne sotatieteiden kandidaatin tutkinnosta. Ylennän vänrikin ja aliluutnantin sotilasarvossa olevat kadetit luutnanteiksi ja nimitän kadetit upseerin ja määräaikaisen nuoremman upseerin virkoihin. 

Olette varmasti odottaneet tätä päivää. Opiskelunne päättyvät Maanpuolustuskorkeakoulussa ja pääsette soveltamaan saatuja oppejanne ensimmäisissä upseerin tehtävissänne. 

Valmistutte upseerin ammattiin ajankohtana joka varmasti herättää mielessänne kysymyksiä. Maailma ei näyttäydy niin vakaana kuin olimme siihen jo pitkään tottuneet. Turun iskun jälkeen myös monen suomalaisen turvallisuuden tunne on koetuksella. Yhteiskuntamme oleellisin varjeltava on juuri turvallisuus ja turvallisuuden tunne. Sen varjelemisessa on teillä tärkeä rooli. 

Kansainvälinen tilanne on kiristynyt. Syyrian ja laajemmin Lähi-idän sekä Ukrainan kriisit ovat edelleen käynnissä vaikka ratkaisua kriiseihin on yritetty löytää monilla eri foorumeilla. Myös Pohjois-Korean tilanne on erittäin huolestuttava. Näillä kriiseillä on laajoja heijastinvaikutuksia kriisialueiden ulkopuolelle. 

Uskon kuitenkin, että päättäväisten toimien, avoimen keskustelun ja vuorovaikutuksen kautta voidaan vastata näihin haasteisiin. 

* * *

Puolustusvoimien sekä Rajavartiolaitoksen kehittämisessä on jatkuvasti seurattava turvallisuusympäristöä. On oltava jatkuva valmius toimia tilanteen edellyttämällä tavalla.

Niin sanottujen perinteisten sotilaallisten uhkien rinnalle on noussut uusia sodankäynnin keinoja. Kyber- ja informaatiovaikuttaminen ovat tulleet osaksi arkea ja koskettavat jo kaikkia kansalaisia.  Yhteiskunnan korkea sivistystaso ja ymmärrys oikeasta ja väärästä ovat tehokkaita puolustautumiskeinoja informaatiovaikuttamisen kentässä.  Myös puolustusvoimat ja Rajavartiolaitos ovat kehittäneet valmiuttaan vastatakseen uusiin uhkiin perinteisten uhkien rinnalla. 

Kuluneen vuoden aikana on lainsäädännöllisesti kehitetty puolustusvoimien valmiutta reagoida äkillisiin muutoksiin turvallisuusympäristössä. Lakimuutoksilla on mahdollistettu muun muassa kansainvälisen avun antaminen ja vastaanottaminen ja puolustusvoimien nopean valmiuden korottaminen. Kansainvälinen yhteistyö on tärkeää Suomelle, mutta pelkästään sen varaan ei voi tukeutua, vaan omasta puolustuskyvystä on huolehdittava. Tämän vuoksi toimet oman nopean valmiuden kehittämiseksi ovat jatkossa tarpeen.

* * *

Yleinen asevelvollisuus on puolustusjärjestelmämme perusta. Perusta joka on vahvalla ja vakaalla pohjalla. Useiden teidän vastavalmistuneiden upseerien ensimmäiset tehtävät liittyvät juuri varusmieskoulutukseen. Oikealla johtamisella, asiallisella kohtelulla sekä ammattitaitoisella koulutuksella luodaan osaava ja motivoitunut joukko.  

Kotiutuville varusmiehille tehtyjen kyselyjen perusteella tässä on onnistuttu hyvin. Arvostus ja luottamus kouluttajiin ja heidän ammattitaitoonsa on korkealla tasolla.  Omalla toiminnalla te edelleen vahvistatte suomalaista maanpuolustustahtoa ja yleistä asevelvollisuutta. 

Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori, johtajat ja opettajat,

Kiitän teitä hyvin tehdystä työstä. Tekemänne työ antaa pohjan ja perustan nuorille upseereille suoriutua vaativassa ammatissa. Teidän ansiostanne puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen henkilöstön osaaminen säilyy korkeana myös tulevaisuudessa.

Nuoret upseerit!

Onnittelen teitä sekä teidän omaisianne tänä arvokkaana juhlapäivänä ja toivotan teille parhainta menestystä tulevissa tehtävissänne.