Tasavallan presidentti Sauli Niinistön puhe kadettien ylentämistilaisuudessa 28.8.2014

Arvoisat kadetit,

onnittelen teitä menestyksellä suorittamastanne sotatieteiden kandidaatin tutkinnosta. Ylennän kadetit luutnanteiksi ja nimitän kadetit upseerin ja määräaikaisen nuoremman upseerin virkoihin.

Aloitatte upseerin uranne mielenkiintoisella, mutta samalla myös haastavalla hetkellä. Ukrainan kriisin vaikutukset ulottuvat Suomeenkin, mutta meihin ei sinänsä kohdistu sotilaallista uhkaa. Tästä huolimatta meidän on jatkossakin pidettävä huolta uskottavasta puolustuksestamme ja verkotuttava kansainvälisesti.

Ukrainan kriisi on osoittanut, että sodankäynnin tavat muuttuvat. Perinteisten keinojen rinnalle tulee alati uusia. Teidänkin tehtävänä on analyyttisesti ja ennakoivasti arvioida tulevia uhkia, kehittää niiden torjumisessa tarvittavia keinoja sekä kouluttaa ja johtaa joukkoja toimimaan uusissa oloissa soveltuvin menetelmin.  Olen vakuuttunut, että koulutuksenne ja omistautumisenne vuoksi onnistutte tässä tehtävässä.

Rinnan suomalaisesta yhteiskunnasta ja kansainvälisestä kehityksestä tulevien muutospaineiden kanssa tulette olemaan mukana jo joitakin vuosia jatkuneessa puolustusvoimauudistuksessa. Uudistuksen tavoitteena on tehostaa kansallista puolustustamme entisestään ja palauttaa sille tehtävien täyttämisen kannalta tarvittava toiminnallinen taso puolustuksen uskottavuuden säilyttämiseksi.

Tämä ajallemme ominainen muutosten johtaminen tulee jatkumaan senkin jälkeen kun nykyinen uudistus on viety päätökseen. Tehtävänne upseereina on tärkeä nykyisten ja tulevien uudistusten onnistumisen kannalta.

Nuoret upseerit,

meillä on hyvä, yleiseen asevelvollisuuteen pohjautuva maanpuolustusjärjestelmä, jossa ihmisillä – niin varusmiespalvelustaan suorittavilla kuin teillä heidän kouluttajillaan – on olennaisen tärkeä asema. Olette koulutuksen aikana saaneet rautaisannokset oppia ihmisten johtamisesta. Teidänkin toimintaanne tulee jatkossa leimaamaan jatkuvan oppimisen periaate.

Sekä ympäröivä yhteiskunta että ne, joita te ryhdytte kouluttamaan, luottavat teihin. Te olette varusmiespalvelukseen astuville esikuva ja samalla tarvittava tuki, jos vaikeuksia syntyisi. Myös yhteiskunta tarvitsee teitä. Puolustusvoimien ensisijaisena tehtävänä on isänmaan puolustaminen, mikäli se joutuu sotilaallisen hyökkäyksen, painostuksen tai sen uhan kohteeksi.

Mutta teillä on lisäksi velvollisuuksia myös muuta yhteiskuntaa kohtaan. Puolustusvoimat on yksi arvostetuimmista yhteiskunnallisista instituutioistamme. Sen aseman säilyttämiseksi tarvitaan teitä ja teidän työtänne. Olen varma, että tulette osaltanne ylläpitämään ja kasvattamaan sitä luottamuspääomaa, joka aina on ollut tyypillistä puolustusvoimien ja kansalaisten väliselle suhteelle.

Hyvät nuoret upseerit,

Suomi on myös osa kansainvälistä yhteisöä. Euroopan unionin jäsenenä meillä on entistä laajemmat mahdollisuudet vaikuttaa hyvinvointiimme. Mutta jäsenyyteen liittyy myös velvoitteita. Meidän tulee esimerkiksi osallistua aktiivisesti unionin yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan kehittämiseen. Siksi teidänkin tehtävänne on muuttunut entistä kansainvälisemmäksi.

Monet teistä tulevat uransa jossakin vaiheessa toimimaan myös erilaisissa tehtävissä Suomen rajojen ulkopuolella, onhan osallistuminen kansainväliseen kriisinhallintaan määritelty yhdeksi puolustusvoimien kolmesta päätehtävästä. Myös siellä te olette viime kädessä puolustamassa maamme kansallisia etuja, onhan meillä runsaasti tuoreita esimerkkejä siitä, että tapahtumilla muualla maailmassa on vaikutusta myös Suomen asemaan ja turvallisuuteen.

Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori, johtajat ja opettajat,

olette jälleen kerran tehneet erinomaista työtä ja ansaitsette siitä lämpimät kiitokset. Kurssilaisten menestys osoittaa, että olette onnistuneet hyvin. Maanpuolustuskorkeakoulun antaman opetuksen kautta nuorille upseereille on syntynyt hyvät edellytykset suoriutua vaativassa työssään. Teidän ansiostanne puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen henkilöstön osaaminen säilyy jatkossakin korkeatasoisena.

Nuoret upseerit,

Onnittelen teitä sekä teidän omaisianne tänä arvokkaana juhlapäivänä ja toivotan teille mitä parhainta menestystä tulevissa vaativissa tehtävissänne.