Bestämmelser om uppgifterna för republikens presidents kansli finns i lagen om republikens presidents kansli (100/2012). Enligt den ska republikens presidents kansli bistå republikens president i de uppgifter som hör till presidentämbetet, sköta presidentens administrativa ärenden, förvara och sköta republikens presidents arkiv samt se till att republikens president och presidentens familj får de personliga tjänster som de behöver. Republikens presidents kansli svarar också för republikens presidents personliga säkerhet och för säkerheten i de lokaler som han förfogar över. Utöver detta tillhandahåller kansliet tjänster åt tidigare presidenter.

Republikens presidents kabinett

Till republikens presidents kabinett hör kanslichefen, presidentens rådgivare och kommunikationschefen. Kabinettet bereder och föredrar för republikens president alla ärenden som kräver ett ställningstagande eller beslut av presidenten och säkerställer uppföljningen av dem.

Kabinettet leds av kanslichefen.

Kabinettsammanträde

Vid kabinettsammanträdet behandlar republikens president, medlemmarna i kabinettet och adjutanterna centrala frågor som gäller beredningen och genomförandet av republikens presidents program.

Republikens presidents adjutanter

Försvarsmakten förordnar tre officerare till adjutanter hos republikens president. Adjutanterna tjänstgör vid republikens presidents kansli. Adjutantenheten leds av den första adjutanten. Enheten planerar tillsammans med kabinettet programmet för republikens president och presidenten maka enligt deras anvisningar samt bereder och verkställer programmet. Till den andra adjutantens uppgifter hör att biträda presidentens maka och den tredje adjutanten bistår vid behov de pensionerade presidenterna. Tjänstgöringstiden för republikens presidents adjutanter är inte bunden till presidentens ämbetsperiod.

Adjutanter har tjänstgjort hos statschefen sedan början av Finlands självständighet. Denna praxis uppstod under general C-G. E. Mannerheims tid som riksföreståndare (tillfällig statschef) 1918–1919. Bland annat konstnären, löjtnant Akseli Gallen-Kallela tjänstgjorde under en tid som adjutant hos Mannerheim då denne var riksföreståndare.