Fokus på förbjuden frukt vid öppnandet av Gullrandadiskussionerna – Europas gemensamma försvar

Gullrandadiskussionernas första dag började med republikens presidents anförande och en diskussion om de europeiska försvarsinstitutionernas framtid.

Gullrandadiskussionernas första dag började med republikens presidents anförande och en diskussion om de europeiska försvarsinstitutionernas framtid.

”Det europeiska projektet har sitt ursprung i kriget. Man strävade efter att försäkra sig om fred på kontinenten, men tanken har varit att nå detta mål utan något klart uttalat mandat att tangera frågan, för att inte tala om att skrida till åtgärder”, sade republikens president Sauli Niinistö i Gullrandadiskussionernas öppningstal söndagen den 11 juni 2017.

President Niinistö ser en paradox i detta. Han konstaterade att européerna ända sedan unionen grundades upprepade gånger smakat på det europeiska försvarets förbjudna frukt.

”Samtidigt har frukten blivit mindre förbjuden och behovet av gemensam verksamhet har ökat också i fråga om försvaret.”

Vilken union garanterar inte sina medborgares säkerhet?

Enligt president Niinistö har det blivit allt tydligare att européerna bör fästa större uppmärksamhet vid sin egen säkerhet. Han poängterade dock att man med ett europeiskt försvarssamarbete inte avser ett gemensamt försvar, åtminstone ännu. Detta är fortfarande Natos uppgift. Men trots det måste man föra en diskussion om ökad säkerhet i Europa.

”För mig själv betyder detta att varje union värdig sitt namn bör göra sitt för att försäkra sig om sina medborgares säkerhet.  Med tiden kan detta också betyda ett gemensamt europeiskt försvar.”

Finlands förhållningssätt beskrev han som rätlinjigt.

”Vi ser en stor outnyttjad potential i EU:s försvarssamarbete”, summerade president Niinistö och konstaterade att öppningsdiskussionens tema – framtiden för Europas försvarsinstitutioner – inte kunde vara mer aktuellt.

Trump inget hot mot Europa

”Det har hänt mycket sedan den senaste Gullrandadiskussionen”, konstaterade ordföranden för Institute for Strategic Studies Franҫois Heisbourg då han öppnade paneldiskussionen. Han fortsatte med att fråga vad deltagarna ansåg om Angela Merkels uttalande om att Europa bör ta sitt öde i egna händer. 

”Jag har under de senaste månaderna sett ett växande behov av Europa ute i världen”, svarade Federica Mogherini, EU:s höga representant för utrikes- och säkerhetspolitik. ”Människorna längtar efter en trovärdig, pålitlig, stark och multilateral aktör.”

Enligt Mogherini beror det att man tog ödet i sina egna händer inte på att Trump blev vald till president, utan processen började redan tidigare på européernas eget initiativ. ”Det är viktigt att Trump har fäst uppmärksamhet vid försvarskostnaderna och en rättvis fördelning av bördan”, fortsatte Natos vice generalsekreterare.

Amerikanska Gottemoeller sade sig partipolitiskt vara demokrat. Han ville trots det kasta fram frågan: ”Är det möjligt att Trump med sin kritik får till stånd något bra inom de institutioner som han kritiserar? Kan det leda till vissa nödvändiga förändringar?”

Mer muskler för de europeiska säkerhetsinstitutionerna

Alla paneldeltagare är överens om att européerna bör ta ett större ansvar för sin egen säkerhet. 

”När ni önskar fördjupa försvarssamarbetet i Europa, vilka hot bekymrar er mest?” frågade Heisbourg.

”Protektionism, nationalism och populism erbjuder enkla svar på komplicerade frågor. Det är en giftig dryckesblandning, som vi inte bör dricka”, svarade Norges utrikesminister Børge Brende.

Enligt Brende bör Europa inte bara ta större ansvar för säkerhetsfrågor, utan också försvara den fria handeln, FN och vår världsordning, som grundar sig på gemensamma regler, samt Parisavtalet.

”När vi talar om att ta ödet i våra egna händer, måste vi också formulera våra viktigaste politiska mål”, fortsatte Federica Mogherini. ”Efter sextio år är vi nu som union tillräckligt stor, stark och erfaren för att kunna definiera hurudant gemensamt försvar vi eftersträvar.”

Republikens president Sauli Niinistö är värd för Gullrandadiskussionerna för femte gången. Gullrandadiskussionerna är ett forum för öppen åsiktsväxling och diskussion. Årets tema är framtiden och temat behandlas med fokus på säkerhet, politik och ekonomi.

Foto: Republikens presidents kansli

Foto: Republikens presidents kansli