Gemensamt uttalande: De nordiska ländernas och Förenta staternas ledare fördömer användningen av kemiska vapen i Syrien

Republikens presidents kansli
Pressmeddelande 44/2013
4.9.20132013
 

Republikens president Sauli Niinistö, de övriga nordiska ländernas statsministrar och Förenta staternas president Barack Obama antog ett omfattande gemensamt uttalande vid en arbetsmiddag i Stockholm den 4 september 2013. I början av det fyra sidor långa uttalandet konstateras det att det finns ett starkt partnerskap mellan länderna som grundar sig på gemensamma värderingar såsom demokrati, mänskliga rättigheter, rättsstaten och marknadsekonomi.

Ett lugnt och stabilt Mellanöstern är ett gemensamt mål. Angående situationen i Syrien konstateras det att länderna strängt fördömer all användning av kemiska vapen och att länderna är övertygade om att det behövs en stark internationell reaktion. De som använder kemiska vapen måste ställas till svars för sina handlingar.

I fråga om säkerhetssamarbete kom länderna överens om att inleda en säkerhetsdialog mellan Förenta staterna och de nordiska länderna. Inom ramen för denna dialog kommer det årligen att föras en diskussion om samarbete i globala och regionala säkerhetsfrågor. För att bemöta säkerhetshoten under detta århundrade krävs det internationellt samarbete. I uttalandet konstateras att det finns ett behov av att stärka satsningarna på regionala, transatlantiska och internationella forum, t.ex. inom EU, Nato och Natos partnerskapsprogram. Dessa hot måste också bemötas på ett sätt som respekterar de mänskliga rättigheterna.

I fråga om ekonomin framhävs vikten av handlingar som stöder en förbättring av världsekonomin. Ett exempel på detta är det frihandels- och investeringsavtal mellan Europeiska unionen och Förenta staterna som man just nu förhandlar om. Länderna är också ense om att kampen mot skatteflykt bör vara ett centralt mål för alla de internationella forum som har anknytning till frågan.

I uttalandet konstateras det att klimatförändringen är en av de största utmaningarna för den framtida ekonomiska tillväxten och välfärden. Det är viktigt att man 2015 når ett ambitiöst, täckande, rättvist och övergripande klimatavtal. Länderna upprepade också sitt åtagande att skydda den arktiska miljön, förbättra dess levnadsförhållanden och främja hållbar utveckling på det arktiska området med respekt för ursprungsfolkens rättigheter.

Även utvecklingspolitiken och de mänskliga rättigheterna har en central roll i uttalandet. Länderna har förbundit sig till målmedvetna åtgärder för att FN:s millenniemål ska nås. Enligt det gemensamma uttalandet möjliggör handeln en snabbare ekonomisk tillväxt och minskad fattigdom i utvecklingsländerna.

Länderna har för avsikt att gemensamt arbeta för att eliminera fattigdom samt för att främja god förvaltning och mänskliga rättigheter. Länderna kämpar också mot människohandel och stärker jämställdheten mellan könen samt kvinnors och flickors rättigheter.

I uttalandet konstateras det också att länderna bekräftar sitt åtagande att öka sexuella minoriteters och könsminoriteters jämställdhet och värdighet. Detta åtagande avspeglar den växande känslan ute i världen att alla människor ska behandlas jämlikt och med respekt, oberoende av vilka de är och vem de älskar.

Det gemensamma uttalandet (på engelska)