Gemensamt uttalande från det nordisk-ukrainska toppmötet i Oslo den 13 december 2023

Vid sitt andra toppmöte som hölls den 13 december 2023 i Oslo gjorde Danmarks, Islands, Norges och Sveriges statsministrar samt Finlands och Ukrainas presidenter följande uttalande.

I. Vi, de nordiska ländernas ledare, bekräftar vårt orubbliga stöd till Ukraina. Vi uttrycker vår djupa respekt och vårt erkännande för det ukrainska folkets, soldaternas och ledningens uthållighet och mod. Efter att ha uthärdat Rysslands aggression i nästan tio år, inbegripet mer än 650 dagar av fullskaligt krig, fortsätter Ukraina att visa enastående beslutsamhet när det gäller att utöva sin inneboende rätt till självförsvar.

Vi är medvetna om att Ukrainas motstånd också är en kamp för vår gemensamma säkerhet och de grundläggande principerna i internationell rätt. Sedan Ryssland inledde sin illegala fullskaliga invasion i februari 2022 uppgår det sammanlagda värdet av det nordiska stödet till cirka 11 miljarder euro. De nordiska länderna kommer att fortsätta sitt militära, ekonomiska och humanitära stöd till Ukraina – individuellt, kollektivt som Norden och genom internationella program och plattformar. De nordiska länderna kommer att stå vid Ukrainas sida så länge det behövs.

II. Vi fördömer på det skarpaste Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Vi står fast tillsammans med våra allierade och partner som svar på Rysslands krig. Ryssland måste sluta med sin aggression dra tillbaka sina trupper omedelbart och villkorslöst från Ukrainas territorium inom dess internationellt erkända gränser.

De nordiska länderna står fast vid sitt åtagande att öka det internationella trycket för att försvaga Rysslands förmåga att fortsätta sitt illegala krig, bland annat genom sanktioner. Vi kommer att fortsätta att samarbeta med globala partner för att motverka att sanktionerna kringgås.

III. Sedan Rysslands fullskaliga invasion inleddes har de nordiska länderna givit Ukraina solida och robusta militära bidrag, däribland luftvärnssystem, artillerisystem och ammunition, Leopard-stridsvagnar, bepansrade stridsfordon, sjukvårdsstöd och utrustning för minröjning. Dessutom har vi gett stöd till omfattande utbildning av Ukrainas försvarsmakt. De nordiska länderna kommer att fortsätta sitt militära stöd till Ukraina genom den av Förenta staterna ledda Ramsteingruppen (Ukraine Defence Contact Group). Norden kommer aktivt att utforska områden för ytterligare stöd, inklusive, men inte begränsat till sjöfartsskydd, luftförsvar och flygvapnet, inbegripet stridsflygplan. Vi kommer att ägna särskild uppmärksamhet åt utsikterna till nordiskt samarbete i fråga om kapacitetsuppbyggnad inom försvarssektorn som en del av Natos CAP-program (Comprehensive Assistance Package for Ukraine). De nordiska länderna och Ukraina kommer också att arbeta för att fördjupa samarbetet inom försvarsindustrin.

IV. De nordiska länderna lovar Ukraina långsiktigt stöd. Vi är eniga om att stärka Ukrainas resiliens och förmåga att försvara sig och vi är redo att stödja Ukraina i dag, i morgon och under de kommande åren.

De nordiska länderna upprepar sitt stöd för G7-ledarnas gemensamma förklaring om stöd till Ukraina av den 12 juli 2023 och är eniga om att inleda bilaterala förhandlingar med Ukraina om säkerhetsåtaganden som ska formaliseras i nära samordning med G7-ländernas allierade och partner.

V. Vi är bestörta över det stora antalet rapporter, bland annat från den oberoende internationella undersökningskommissionen för Ukraina, som har funnit bevis för att ryska myndigheter har begått och fortsätter att begå urskillningslösa attacker mot civila och kritisk infrastruktur, samt krigsförbrytelser i form av tortyr, uppsåtligt dödande, våldtäkter och annat sexuellt våld och deportation av barn. Vi kräver att Ryssland respekterar internationell rätt, inbegripet internationell humanitär rätt, även i de tillfälligt ockuperade områdena, och omedelbart friger och på ett tryggt sätt återför till Ukraina alla fängslade, tvångsförflyttade och olagligt deporterade civila, inklusive barn. De nordiska länderna bidrar till att motarbeta propaganda, desinformation och destruktiv informationspåverkan från Ryska federationen.

VI. Ansvarsskyldighet måste säkerställas. Alla som har gjort sig skyldiga till kränkningar av internationell humanitär rätt samt kränkningar av och brott mot de mänskliga rättigheterna måste ställas till svars. Vi välkomnar pågående internationella insatser för att se till att ansvar utkrävs och vi upprepar vårt stöd till de utredningar som åklagaren vid Internationella brottmålsdomstolen har genomfört och uppmuntrar till ytterligare insatser för att ställa den ryska ledningen till svars för aggressionsbrottet mot Ukraina. I detta avseende vill vi också framföra vårt erkännande för arbetet med registret över skadorna av anfallskriget i Ukraina som ett steg mot en internationell ersättningsmekanism för offren för Rysslands aggression.

VII. De nordiska länderna är starka anhängare av president Zelenskyjs initiativ till en omfattande, rättvis och hållbar fred. Fredsformeln för Ukraina, som bygger på respekt för Ukrainas suveränitet och territoriella integritet i enlighet med FN-stadgan, syftar till att uppnå detta. De nordiska länderna är aktivt engagerade på alla befintliga nivåer i samarbetet med Ukraina, inbegripet delat ledarskap, för att i nära samarbete med länder från andra regioner i världen genomföra de tio punkterna i fredsformeln. De nordiska länderna kommer att fortsätta att stärka sina insatser för att säkerställa ett så brett och interregionalt engagemang som möjligt i fredsformelprocessen, vilket inbegriper deltagande i det inledande globala fredstoppmötet.

Vi finner det imponerande att Ukraina efter åratal av försvar mot Rysslands aggression fortfarande förmår att fokusera på de globala konsekvenserna av Rysslands krig. Ryssland har fortsatt med sin cyniska inställning till den globala livsmedelstryggheten i ett av världens viktigaste livsmedelsproducerande länder, bland annat genom att angripa ukrainska hamnar och hota frihandeln i Svarta havet. Detta får konsekvenser både i Ukraina och globalt. Ukraina har arbetat obevekligt för att hantera utmaningarna med den osäkra livsmedelsförsörjningen i världen, bland annat genom det humanitära initiativet Spannmål från Ukraina (Grain from Ukraine). Detta förtjänar vårt fulla och fortsatta stöd. Vi välkomnar Ukrainas ihärdiga ansträngningar för att tillhandahålla en alternativ säker sjöfartskorridor genom Svarta havet och på så sätt väsentligt bidra till den globala livsmedelstryggheten. Vi kommer att ge vårt starka stöd till Ukrainas ansträngningar att återställa landets kapacitet som sjömakt.

VIII. Framtiden för Ukraina och dess folk ligger inom den euroatlantiska familjen. Som vi betonade i det gemensamma uttalandet från toppmötet i Helsingfors mellan de nordiska länderna och Ukraina kommer de nordiska länderna att fortsätta att stödja Ukraina på dess väg mot ett framtida medlemskap. Ukraina har rätt att självständigt välja sina egna säkerhetsarrangemang. Redan före medlemskapet är Ukrainas säkerhet av stor betydelse för alliansen, vilket framgår av vårt intensifierade politiska och praktiska samarbete.

IX. De nordiska länderna uppskattar Ukraina för dess uppenbara vilja att genomföra reformer, trots att landet samtidigt försvarar sig mot Rysslands aggression. Ukraina har vidtagit betydande åtgärder för att bekämpa korruption och för att decentralisera och skapa en öppen och översiktlig ekonomi, vilka utgör viktiga steg mot ett välmående och återuppbyggt Ukraina. Stora delar av det nordiska civila biståndet har kanaliserats genom betrodda internationella partner som Världsbanken, Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD) och olika FN-organ. Vi tackar dessa organisationer för deras arbete med fokus på hållbarhet, transparens, god förvaltning och antikorruption.

De nordiska EU-länderna upprepar sitt stöd för att inleda anslutningsförhandlingar med Ukraina och ser i detta avseende fram emot Europeiska rådets möte den 14–15 december 2023. Tillsammans med EU och internationella partner kommer de nordiska länderna att fortsätta att samordna och anpassa sitt bidrag till Ukrainas pågående reformansträngningar och stödja Ukraina på dess väg mot Europa.