Geopolitik, Nato och teknikkonkurrens teman på Gullrandadiskussionernas avslutningsdag

Fotografier: Matti Porre/Republikens presidents kansli

Fotografier: Matti Porre/Republikens presidents kansli

Den 19 juni, den andra dagen av Gullrandadiskussionerna, dryftade gästerna på Presidentens slott i Helsingfors den globala geopolitiken, Finlands medlemskap i Nato samt teknik och säkerhet. Republikens president Sauli Niinistö var nu för sista gången värd för Gullrandadiskussionerna och avslutade evenemanget med att tacka alla deltagare för en högaktuell debatt med inriktning på framtiden.

Den nya eran i geopolitiken

Dagens inledande diskussion behandlade den nya eran i geopolitiska med Linda Jakobson, äldre rådgivare vid China Office of Finnish Industries, professor Liisa Laakso, äldre forskare vid Nordiska Afrikainstitutet och minister Jaakko Iloniemi i panelen.

Paneldeltagarna delade uppfattningen att det nu finns fler skiljelinjer i världen än under kalla kriget.  Enligt paneldeltagarna finns det i den nuvarande geopolitiska situationen många som ”sitter på staketet” och undviker att ta ställning. Det finns till exempel flera länder som inte har fördömt det ryska anfallskriget.

Både paneldeltagarna och professor Alexander Stubb, direktör för Europeiska universitetsinstitutet, som höll det kommenterande talet, ansåg att den globala söderns roll kommer att växa avsevärt i framtiden. Dessutom är länder i hög grad beroende av varandra.

Finland som ett militärt allierat land

Dagens andra debatt fokuserade på inriktningen av Finlands utrikespolitik som medlem i Nato. Panelen bestod av Piritta Asunmaa, avdelningschef för utrikesministeriets politiska avdelning, Tapio Juntunen, universitetslärare vid Tammerfors universitet, generallöjtnant Kim Jäämeri, Finlands militära representant i EU och Nato, och Matti Pesu, ledande forskare vid Finlands utrikespolitiska institut.

Diskussionen gällde bland annat Finlands roll som medlem i alliansen, det kommande Natotoppmötet i Vilnius, kärnvapenpolitiken och västländernas stöd till Ukraina. Paneldeltagarna var eniga om att Finland har goda förutsättningar att delta fullt ut i Natos verksamhet och uppfylla alliansens förpliktelser, vilket stärker säkerheten i synnerhet i Nordeuropa.

Avdelningschef Asunmaa konstaterade att Finlands medlemskap i Nato inte innebär några betydande förändringar i Finlands utrikespolitik, eftersom Finland redan i flera decennier har haft ett nära samarbete med Nato.

Konkurrens och säkerhet inom tekniken

Den sista sessionen fokuserade på den pågående globala teknikkonkurrensen och cybersäkerhet med Mikko Hyppönen, forskningsdirekrör vid WithSecure, Tuuli Koivu, chefsekonom vid Nordea Bank Abp, Saana Nilsson, stabschef vid skyddspolisen och Valtteri Vuorisalo, arbetslivsprofessor vid Tammerfors universitet, som paneldeltagare.

Deltagarna lyfte särskilt fram den snabba utvecklingen av artificiell intelligens som ett fenomen som formar samhällen och internationell politik. Även Kinas oförutsägbarhet i teknikkonkurrensen lyftes starkt fram. Debattörerna berömde Finlands kunnande till exempel i fråga om kvantdatorer, men efterlyste ökade satsningar på forskning och utveckling för att Finland ska kunna hålla sig på toppen av den teknologiska konkurrensen.

Avslutande ord av republikens president

Gullrandadiskussionerna 2023 avslutades med president Niinistös slutord med vilka han tackade alla som deltagit i evenemanget och sade att han har storligen uppskattat alla diskussioner som förts i öppen anda under årens lopp.

Han påpekade hur ofta deltagarna hade hänvisat till hur viktigt det är att förstå varandra. ”Det är en helt annan sak att tala om huruvida man visar förståelse. Om vi förstår något betyder det att vi begriper vad den andra personen tänker. Och det är en oerhört viktig egenskap.”

I sina avslutande ord reflekterade presidenten också över hur få människor som i själva verket styr världen. ”I dag hörde vi namnen Xi, Putin och Trump upprepas flera gånger. Det finns förstås ännu några andra händer inblandade, men på något sätt får det mig alltid att undra hur enormt mycket denna värld anförtror i händerna på otroligt få människor.”

När det gäller Finlands färska medlemskap i Nato konstaterade presidenten att Nato inte har gjort Finland större än vad det är, men nog säkrare.

Gullrandadiskussionerna har hållits sedan 2013 och detta var sista gången som president Niinistö stod värd för evenemanget.