President Niinistö i nyårstalet: Finland och Sverige kan främja säkerheten i Nordeuropa

Copyright © Republikens presidents kansli

Copyright © Republikens presidents kansli

Enligt republikens president Sauli Niinistö har Finland och Sverige tillsammans en betydande möjlighet att främja säkerheten i Nordeuropa. President Niinistö behandlade säkerhet, ekonomi och migration i sitt nyårstal den 1 januari 2016.

”Finland och Sverige är Natos särskilda partner. Vi utövar tillsammans ett allt tätare militärt samarbete som fungerar bra, och som värdesätts i bägge länderna”, sade presidenten.

”Finland och Sverige är dessutom båda länder som inte hör till någon militär allians. Tillsammans har vi starka band till både väst och öst, och detta ger oss en särställning. Det skapar också möjligheter till ett betydande arbete för att främja säkerheten och stabiliteten i Nordeuropa.”

Enligt presidenten vore det logiskt att Finland och Sverige också vidareutvecklar det utrikes- och säkerhetspolitiska samarbetet. ”Det ligger i båda ländernas intresse att sträva efter att främja den samarbetsbaserade säkerheten, som också innefattar en strävan efter att utveckla åtgärder som väcker förtroendet.”

Migrationen överraskade

Enligt president Niinistö överraskade mängden flyktingar Europa trots att vi redan i åratal har kunnat följa den väldiga strömmen av människor som tagit sig över Medelhavet. ”En del flyr undan nöd, andra söker något bättre; båda motiven är naturliga och mänskliga. Bakom migrationen finns också utnyttjande, till och med som maktpolitiskt redskap.”

En oändlig mängd människor vill komma från olika håll i världen, men vår förmåga att ta hand om dem är begränsad, påminde president Niinistö. ”Jag har uppfattat Finlands regerings lösningar så, att vi vill trygga resurserna för att kunna hjälpa dem som lider den största nöden.”

Presidenten konstaterade att det också har uppstått problem hos oss och betonade att det är grova brott att kasta bensinbomber och förfölja flyktingar eller uppvigla till hat. ”För mycket sådant har skett.”

Också invandrare har gjort sig skyldiga till brott. ”Oberoende av om en förbrytare är infödd finländare eller invandrare så måste myndigheterna öppet berätta om vad som har hänt och om följderna. Det dämpar känslosvallet och klipper vingarna av de värsta ryktena.”

Presidenten sade att han tror att finländarna inte i någon större skala dras till extremt tänkande och hänvisade till det gamla talesättet att ta seden dit man kommer. ”Invandring kan aldrig betyda att våra centrala värderingar, demokrati, jämlikhet och mänskliga rättigheter, ifrågasätts.”

Uppfattningen om säkerheten förändrad

Enligt president Niinistö har vår uppfattning om säkerheten förändrats. ”Vi vaknade på allvar till insikt om kriget först när det kom till Europa. Rysslands oacceptabla handlingar på Krim och i Ukraina krossade idyllen om fridens hemvist.”

En lösning på krisen i Syrien intar en nyckelposition. ”Förenta staterna och Ryssland är delaktiga, de utför båda stridsåtgärder på samma front, men delvis mot olika fiendebilder. En sådan situation öppnar farokällor, men skapar också ett tvång till gemensamma lösningar. Om så sker i Syrien, uppstår förhoppningsvis också möjligheter till avspänning på annat håll.”

Den skärpta internationella stämningen har också märkts i Finlands närhet, då både Rysslands och Natos militära närvaro har ökat. Presidenten upprepade sin ståndpunkt enligt vilken Finland bedriver en aktiv stabilitetspolitik och att utgångspunkterna för denna är relativt goda inom Östersjöområdet. ”Staterna ställer inga territoriella krav på varandra och det interna politiska läget i staterna är stabilt. Det finns alltså ingen härd som skulle blossa upp av sig själv, även om de mer omfattande spänningarna märks också här.”

Förmåner som förvärvats – eller inte förvärvats

När det gäller landets ekonomi har vi enligt president Niinistö upplevt magra år, men några feta år skymtar inte än vid horisonten. ”Vi kommer att leva på kredit en lång tid trots att korrigerande åtgärder har vidtagits. Under en sådan här tid mäts också vår rättskänsla, nämligen att var och en bär ansvar enligt förmåga.”

Enligt presidenten har vi nu inte råd med ömsesidigt grälande och osämja; den samhälleliga sammanhållningen är fortsättningsvis vår bästa resurs. Han uppmanade också arbetsmarknadens organisationer att nå en uppgörelse. ”Det är inte bra att möta våren i grälets tecken..”

President Niinistö hänvisade i sitt tal också till diskussionen om uppnådda förmåner och priskonkurrenskraften. ” En uppnådd förmån är en viktig sak, som mången baserar sin existens och sin framtid på. Förmånerna har förvärvats efter hand, i takt med att de först har tjänats in och sedan fördelats.” Så har det dock inte alltid skett. ”I åtanke finns säkert pratet år 2007 om ett ’fördelningsutrymme’ på flera miljarder. Med det avsågs något gott som de följande åren skulle föra med sig. Fördelningen gjordes genast på förhand, men det goda blev aldrig verklighet. De fördelade förmånerna tjänades alltså aldrig in, eller med andra ord, förvärvades de inte. En lakonisk fråga lyder: Kan en uppnådd förmån basera sig på något som aldrig förvärvats?”

Enligt presidenten har problemen i fråga om priskonkurrenskraften identifierats på bägge sidor, även om enighet ännu inte har uppnåtts. ”Det är inte lätt att ge avkall på en förmån och många hyser misstankar om vem detta sist och slutligen gynnar. Att priskonkurrenskraften förbättras kan inte endast betyda att vinstutdelningsförmågan förbättras. Det vore positivt om det kunde ingås tillräckligt allmänna eller till och med företagsspecifika förbindelser om att den erhållna nyttan kommer att användas i enlighet med vad som avtalats, det vill säga till att trygga arbetsplatserna.”

Goda nyheter och källor till glädje

Utöver problem behandlade president Niinistö också goda nyheter i sitt nyårstal. Inledningsvis hänvisade han till klimatavtalet i Paris och till det gryende samarbetet mellan USA och Ryssland i fråga om en lösning av konflikten i Syrien. ”Bilderna medför ännu ingen lösning vad gäller våra gemensamma fiender, klimatförändringen eller terrorismen, men de är bättre än vad vi kunde föreställa oss.”

I slutet av talet återkom presidenten till händelser som får oss att må bra i själen och berättade om en skolpojke som på ett berömvärt sätt plockat bär samt att frivilligarbetet och viljan att hjälpa andra har ökat. ”Det finns många problem, men också mycket sådant som man kan glädja sig åt.”

Copyright © Republikens presidents kansli<br/>

Copyright © Republikens presidents kansli