President Niinistö öppnade riksmötet: Samhällets stabilitet måste noggrant beskyddas

Kuva: Lehtikuva

Bild: Lehtikuva

Republikens president Sauli Niinistö öppnade 2014 års riksmöte i riksdagen den 4 februari. I sitt öppningstal varnade presidenten för den ökande globala ojämlikheten samt påminde om viktigheten att leda genom eget exempel.

President Niinistö berättade om en färsk undersökning enligt vilken världens 85 rikaste personer äger lika mycket som de 3,5 miljarder fattigaste människorna. ”Skalan är sådan, att en människa motsvarar 40 miljoner människor. En så stor livsskillnad kan inte skalan på en enda karta täcka. Och jag tror inte att sådana skillnader accepteras i längden, det kommer att bli fler folkresningar. Världen är inte det minsta färdig”, sade presidenten i sitt öppningstal.

Han hänvisade till Arabvåren, Syrien och som sist folkresningen i Ukraina, vars slutresultat man inte ännu vet, men som alla förenas av att ”människorna har fått utstå för mycket och blivit mer medvetna”. Dessutom strävar extrema grupper överallt att utnyttja oroliga situationer. ”Det finns inget upplyst envälde. När man använder våld utan demokrati, är resultatet despotism.”

”Europa är inte heller färdigt. Den ekonomiska krisen har utmanat även de traditionella demokratierna”, sade president Niinistö.”Man är tvungen att ta lärdom; en nation kan ta sig igenom svåra tider genom att leva på lån men kan inte permanent förlita sig på detta.”

Enligt president Niinistö är inkomstskillnaderna i Finland i en global skala små, men också här känns en minskning av inkomsterna värst för dem som måste pruta på livets nödtorft.

”Vi måste noga följa med att stabiliteten i samhället bevaras i Finland. Det torde nu råda stor enighet om att inte heller Finland kan förlita sig på lån. Denna regering och riksdag står inför en svår uppgift. Att balansera den offentliga sektorn så att det grundläggande förtroendet för ekonomin och framtiden bevaras är en krävande uppgift”, konstaterade president Niinistö för riksdagsledamöterna, som inledde det sista riksmötet under denna valperiod.

God förvaltning omfattar moral och effektivitet

President Niinistö påminde om måttlighet och rättskänsla samt om att trupperna leds framifrån. ”Om inte ledningen föregår med gott exempel är det inte rimligt att kräva det av andra. I samband med finanskrisen har det uppstått diskussion om god förvaltning – och jag avser nu inte nödvändigtvis social- och hälsovårdsreformen eller kommunreformen. Det handlar om omfattande anvisningar som täcker den ekonomiska och offentliga verksamheten och som gäller allt från verksamhetens moral till dess effektivitet. Det finns säkert rum för förbättringar längs hela skalan. Det finns skäl att från diskussionen gå vidare till handling så att principerna för god förvaltning förändras till praxis.”

President Niinistö behandlade i sitt tal också förhållandet mellan frivilligverksamheten och den offentliga servicen. ”Man har känt oro, också häftig sådan, för att frivilligverksamheten och den offentliga servicen på något sätt står i ett motsatsförhållande. Så kan det ju inte vara. Båda har tillräckligt att göra.”

”Förutom pengar eller känslor bör vi också tala om kontinuitet och långsiktighet, som den offentliga delaktigheten garanterar.  Det är också svårt att se att funktioner, i vars organisering det ingår en juridisk skyldighet, skulle kunna basera sig endast på frivillighet eller givmildhet.  Det finns skäl att fundera över gränsdragningar”, sade president Niinistö

Försvarssamarbetet med Sverige intensifieras

I slutet av sitt tal behandlade president Niinistö säkerhets- och försvarspolitiken. Presidenten deltog i början av året i ett försvarspolitiskt seminarium i Sälen i Sverige, och enligt honom var andan i Sälen, att Finland och Sverige har ett stort gemensamt intresse på säkerhets- och försvarspolitikens område och vi har en ytterst stor vilja att främja det tillsammans.” Detta samarbete sker på många nivåer, och man framskrider steg för steg”, bedömde president Niinistö

”Finlands och Sveriges ställning och tankar om EU:s säkerhetssamarbete och utvecklandet av partnerskap med Nato är i hög grad samstämmiga.  Därför är det bra att vi håller varandra noggrant informerade om läget och strävar efter att enas om en gemensam linje.”

”Inget försvarssamarbete kan ersätta nationellt försvar, och det är inte heller meningen. Genom samarbetet förstärks emellertid det nationella försvaret. Det nationella och det internationella stöder varandra”, sade president Niinistö.

President Niinistö lyfte också fram cybersäkerheten. ”Våra centrala funktioner är allt mer avhängiga av informationstekniken och olika datanät. Cyberpåverkan är en del av konfliktbilden i framtiden, antingen separat eller vid sidan av andra påtrycknings- och kraftåtgärder.  Cyberaspekten är inte allenarådande, men alltid närvarande. Det återstår mycket att göra i detta avseende. Det behövs ny lagstiftning. Strategin måste omsättas i praktiken. Allt detta ska göras med respekt för de grundläggande fri- och rättigheterna och skyddet för privatlivet”, sade presidenten.