President Niinistö samtalade med företrädare för kampanjen Utlysning av familjefrid

Republikens president Sauli Niinistö är beskyddare av kampanjen Utlysning av familjefrid, som inleddes den 4 april 2020. Torsdagen den 7 maj förde president Niinistö ett videosamtal med företrädare för kampanjen och talade med dem om hur situationen för barn, unga och familjer ser ut under coronakrisen.

Utlysning av familjefrid är en kampanj som startats av A-klinikstiftelsens initiativ för att hjälpa barn till föräldrar med alkoholproblem (Lasinen lapsuus – Barndom skör som glas) och av Helsingfors stads arbetsgrupp mot våld i nära relationer. Syftet med programmet är att informera familjerna om att de kan få hjälp och stöd. Samtidigt uppmuntras familjerna att uppsöka hjälp i tid innan situationen i hemmet blir akut. I kampanjen deltar för närvarande 62 olika organisationer och aktörer som erbjuder hjälp till alla behövande.

Projektchefen för initiativet Barndom skör som glas Minna Ilva berättade i början av samtalet att de projektanställda redan i ett tidigt skede hade fått information av sina kolleger i andra länder om hur coronavirusutbrottet har ökat ångesten, användningen av berusningsmedel och våldet i familjer. Därför ville organisationerna redan i ett mycket tidigt skede vädja till familjerna om familjefrid och informera om den hjälp och det stöd som finns att få.

I svåra tider behövs en kultur av omtanke och omsorg

Förbundet för mödra- och skyddshem representerades av generalsekreteraren Riitta Särkelä och experten i våldsförebyggande arbete Tuulia Kovanen. De berättade att många länge kämpar på ensamma och att tröskeln för att söka hjälp är stor. Nu under coronakrisen accentueras betydelsen av familjefrid ytterligare i och med att den tid som tillbringas hemma har ökat, vilket i sin tur har lett till att antalet hjälpbehövande har ökat. De är särskilt oroade över barn och familjer där situationen redan före coronakrisen varit kritisk. Ensamheten och bristen på nätverk har belastat dessa familjer och förvärrat situationen ännu mer än i andra familjer.

Med anledning av detta har förbundet tillsammans med sina medlemsföreningar gjort det lättare att få hjälp, bland annat genom att förlänga öppettider i chattar, öppna videomottagningar och inleda kamratstöd även på distans. Dessutom har öppenvårdstjänsterna och mödra- och skyddshemmen hela tiden varit öppna. Förbundet för mödra- och skyddshem har också satsat på ekonomiskt bistånd till exempel i form av livsmedelshjälp. Enligt Särkelä och Kovanen har det varit tröstefullt att se att människor har uppsökt stöd aktivare än förut, även i förebyggande syfte.

Mannerheims Barnskyddsförbund (MLL) deltar också i kampanjen. Tatjana Pajamäki, chef för hjälptelefonerna, berättade att förbundet under coronakrisen ägnat särskild uppmärksamhet åt barn för vilka vänner och kamratrelationer tidigare har erbjudit ett skydd mot situationen i den egna familjen. MLL har tillsammans med ungdomar som kontaktat förbundet gjort fler barnskyddsanmälningar än vanligt. Tatjana Pajamäki bekräftade dock att det bland de unga själva har uppstått en kultur av solidaritet och omsorg, att de tar hand om varandra och söker hjälp för varandra. Detta har varit mycket positivt.

Det är viktigt att arbetet fortsätter

Företrädarna för organisationerna och president Niinistö var alla eniga om en sak: trots att begränsningarna nu delvis avvecklas finns det ett fortsatt behov av tjänster och av arbete för att göra dem tillgängliga. Konsekvenserna av coronaviruset kan vara mycket långtgående i familjerna. Därför finns det ett behov att fortsätta stödet och kampanjen Utlysning av familjefrid.

”En uppdämning av problem är ett problem i sig. Vi vet alla hur lite det behövs för att dammen ska brista. De psykiska uppdämningarna kommer säkerligen att finnas kvar även efter det att coronakrisen har förklarats avslutad – och det är långt kvar till dess. Ert budskap om att ni vill fortsätta arbetet är oerhört viktigt för oss alla. Och otroligt viktigt just för dem som behöver hjälp”, sade president Niinistö.

”Det är ett utomordentligt viktigt och värdefullt arbete som var och en av er utför. Det är inte alls lätt att ta del av andra människors bekymmer, vilket ni på sätt och vis måste göra. Ett stort tack till er! Och sannerligen: låt oss upprätthålla familjefriden”, konstaterade president Niinistö avslutningsvis.

I samtalet deltog även Kaisu Ketola, ordförande för Helsingfors stads arbetsgrupp mot våld i nära relationer, och Johanna Hietamäki, specialforskare vid Institutet för hälsa och välfärd, som företrädde hjälptelefonen Nollinjen.