Presiden?t Niinistö till ambassadörerna: Europa lever nu sina egna farans år

Bild: Petri Krook

Bild: Petri Krook

”Europa lever nu sina egna farans år. Vi omgärdas av osäkerhet och våld allt från Ukraina till Mellanöstern och Nordafrika”, sade republikens president Sauli Niinistö vid ambassadörsmötet i Lilla parlamentet i riksdagen tisdagen den 25 augusti. Det internationella systemet lever i en djup brytningsperiod som präglas av stor osäkerhet och upptornande problem, sade presidenten. ”Samtidigt är Europa också i ett internt jäsningstillstånd, som bl.a. har yttrat sig som skuldkrisen i Grekland och skötseln av den.”

I sitt tal till cheferna för Finlands beskickningar i utlandet behandlade presidenten bl.a. krisen i Ukraina, internationell terrorism, invandring och de centrala pelarna i Finlands säkerhets- och försvarspolitik.

Motsättningen mellan väst och Ryssland

Enligt president Niinistö skulle ett verkställande av Minskavtalen göra det möjligt att avsluta krigshandlingarna och lugna ner situationen i Ukraina. Man bör också notera den större motsättningen mellan väst och Ryssland som finns bakom konflikten. ”Utifrån västvärldens perspektiv är det framför allt fråga om principer och regler. Gäller de gemensamt överenskomna principerna och reglerna som gäller Europas säkerhet?”, frågade presidenten. ”Ur Rysslands perspektiv handlar det kanske i samma fråga om geopolitik och maktbalans. Det är förstås naturligt att se frågan utifrån våra egna utgångspunkter. Men ryssarna betraktar den ur sina egna. Det här är troligtvis det grundläggande problemet.”

Instabiliteten och våldet i Mellanöstern har gjort att regionens strukturer rämnat och lett till en katastrof. ”Världen har tvingats bli medveten om bland annat organisationen Islamska staten IS:s brutala terror, som tydligen systematiskt också riktas mot kvinnor och barn”, sade presidenten. Kampen mot terrorismen och terrorgruppen IS har dock fått Förenta staterna och Ryssland att föra en tätare dialog. ”Finland bär sitt eget ansvar genom att delta i den internationella koalitionens utbildningsinsats i Erbil. ”

Fattning och sunt förnuft när det gäller att svara på migrationens utmaningar

Enligt president Niinistö bidrar instabiliteten till den ökande migrationen, som snabbt vuxit till väldiga dimensioner. ”Europa lockar både dem som är förföljda och dem som helt enkelt söker ett bättre liv. I denna fråga ställs vi inför en motsättning. Som ett civiliserat folk kräver vår medmänsklighet och heder att vi hjälper dessa människor. Samtidigt vet vi att osäkerheten i Mellanöstern och Afrika inte kan åtgärdas genom att flytta en allt större del av befolkningen till Europa. Det finns en gräns för hur många människor man klarar av att ta emot, även om den varierar en aning mellan olika länder.”

Enligt presidenten skulle ett misslyckande med att svara på detta problem leda till allvarliga följder för Europa. ”Det behövs öppen diskussion och en klar och trovärdig politik, som har effekt och som får stöd från majoriteten av befolkningen. Vi måste avgöra åt vilket håll vi egentligen vill styra åtgärderna. Ska vi hjälpa här eller där?” Enligt presidenten lönar det sig att behålla fattningen och det sunda förnuftet när det gäller att svara på migrationens utmaningar.

Den viktigaste försvarslinjen finns mellan finländarnas öron

Vår nationella säkerhet kräver både kontinuerlig bedömning och praktiska åtgärder, sade president Niinistö till ambassadörerna. ”Därför att vi, som jag redan konstaterade, troligtvis står inför en tid som präglas av långvarig osäkerhet och till och med vissa risker. Och även om vi för egen del har ett ansvar för världen har vi ett ovillkorligt och primärt ansvar för vårt eget land och dess framtid.”

Finlands säkerhetsställning är en helhet, som stöder sig på flera pelare. ”Dessa är det nationella försvaret och säkerheten, den västliga integrationen, relationerna med Ryssland samt det internationella systemet, särskilt dess struktur, regelbaserade system och kontrollerbarhet. Dessa pelare lever hela tiden – de försvagas eller förstärks i takt med utvecklingen. De är också i en kontinuerlig växelverkan med varandra. Men ju fler pelare vi har, ju starkare de är och ju bättre de står i balans med varandra, desto stabilare är Finlands ställning. ”

”Vi måste stärka och uppdatera försvaret. Detsamma gäller för den inre säkerheten och underrättelsekapaciteten”, sade president Niinistö. ”Vår viktigaste försvarslinje finns fortfarande mellan finländarnas egna öron. Alla finländare är försvarare av sitt land.”
”Förutom nationella och regionala bekymmer och egentligen högre än dessa finns ännu större utmaningar, som berör hela mänskligheten, såsom klimatförändringen. Vi måste sköta de frågor som särskilt angår oss, men samtidigt också vara med och lösa sådana frågor som angår alla.”

Bild: Petri Krook

Bild: Petri Krook