President Niinistö vid FN:s generalförsamling: Internationellt samarbete allt viktigare vid konfliktlösning 

UN Photo/Cia Pak

UN Photo/Cia Pak

”De pågående konflikterna kräver brådskande humanitära åtgärder. Orsakerna till dem går dock långt tillbaka i tiden. Det är nödvändigt att få till stånd ekonomisk, social och politisk utveckling. Det internationella samfundet kan och måste hjälpa”, sade republikens president Sauli Niinistö i Finlands nationella anförande vid FN:s generalförsamling i New York den 21 september. 

Enligt president Niinistö är den internationella freden och säkerheten tyvärr hotade överallt i världen: ”Trångsynt nationalism, rasism och våldsam extremism ökar. Dessa destruktiva ideologier måste stoppas.”

I sitt tal tog president Niinistö igen upp strömmen av flyktingar och migranter.  Det har varit ett centralt tema under veckan. Presidenten konstaterade att den okontrollerade migrationen är ett allvarligt problem. Dagligen tvingas tiotusentals människor lämna sina hem på grund av t.ex. konflikter och naturkatastrofer. Bland annat konflikterna i Irak och Syrien påverkar i hög grad också Europa. 

Orsakerna till migrationen måste redas ut

Enligt president Niinistö är Europa utsatt för ett högt tryck. De europeiska samhällena känner medlidande med dem som flyr från konflikter, men Europa har begränsade möjligheter att erbjuda asylsökandena hjälp. Presidenten betonade betydelsen av internationellt samarbete för att kontrollera gränserna.

”Vi måste tillsammans hitta hållbara lösningar på global och regional nivå, så att vi bättre kan bevaka gränserna och samtidigt garantera rättigheterna för dem som har grundad anledning att söka internationellt skydd på grund av förföljelser”, framhöll presidenten.

Presidenten underströk att orsakerna till migrationen måste redas ut. Humanitärt bistånd är inte en tillräcklig lösning på problemet. 

”Europeiska unionen och Finland i egenskap av medlemsstat kommer fortsättningsvis att sköta sin andel, men det kommer aldrig att räcka. Humanitära åtgärder kan aldrig kompensera för oförmågan att lösa de grundläggande orsakerna till den påtvingade migrationen”, konstaterade presidenten.

President Niinistö ansåg att det är viktigt att lösa problemen. Om det inte sker, kan landsgränserna bli till hinder för dem som verkligen behöver hjälp. 

FN har en viktig roll i att förebygga konflikter

Presidenten betonade FN:s betydelse när det gäller förebyggande av konflikter, förhandlingar och fredsbevarande insatser. Finland stöder FN:s strävanden. Enligt presidenten är det ändå i sista hand länderna själva och deras regeringar som ansvarar för att utveckla samhället. 

”FN är en organisation för suveräna stater och ett internationellt system som bygger på regler, och har även en medlande roll. FN är världens enda verkligt globala organisation. Vi måste ändå tillsammans sträva efter att förbättra verksamheten, så att FN lyckas fullgöra alla sina uppgifter”, sade presidenten.

Presidenten betonade också genomförandet av Agenda 2030 för hållbar utveckling och Parisavtalet samt kvinnors delaktighet: ”Jämställdhet samt kvinnors och flickors politiska, ekonomiska och samhälleliga egenmakt är av avgörande betydelse när det gäller att främja hållbar utveckling och motverka klimatförändringen.” 

President Niinistö avslutade sitt tal med att uttrycka sitt stöd för den blivande generalsekreteraren. Han såg det faktum att det finns fler kvinnliga kandidater till posten som något mycket positivt. Presidenten önskade att generalsekreteraren ska ha ett tätare samarbete med FN:s säkerhetsråd och förbättra hur FN fungerar som organisation.