President Niinistö vid FN:s migrationsmöte: Kvinnors och barns rättigheter kräver särskild uppmärksamhet 

Foto: Katri Makkonen/Republikens presidents kansli

Foto: Katri Makkonen/Republikens presidents kansli

Republikens president Sauli Niinistö deltog i samband med FN:s generalförsamling i New York den 19 september i ett högnivåmöte som behandlade de omfattande strömmarna av flyktingar och migranter. I sitt anförande  betonade president Niinistö tre saker: flyktingkvinnors och flyktingbarns rättigheter, behovet av att gå till botten med orsakerna till flyktingskap samt att vi ska minnas att migrationen inte endast är en börda, utan också en resurs som vi inte har råd att förspilla.

Främjandet av jämställdheten är något som Finland länge har prioriterat: ”Kvinnor och barn orsakas oproportionerligt lidande i stora, okontrollerade migrationsströmmar. Allt för många av dem blir offer för våld och brott, såsom människohandel. Dessa utsatta gruppers rättigheter måste respekteras i alla situationer”, framhöll presidenten. I samband med detta påminde presidenten om att Finland i en anda av ”ingen får lämnas utanför” även främjar inkluderandet av personer med funktionsnedsättning i utvecklingssamarbetet och i den humanitära verksamheten.

President Niinistö bedömde att de migrationsrörelser som nu pågår är bara början. Därför är det skäl att övergå från att enbart administrera migrantströmmarna till att reda ut orsakerna till dem. ”Vi måste öka åtgärderna för att förhindra och lösa konflikter, förebygga påtvingad migration samt göra det lättare för flyktingar att frivilligt och säkert återvända hem. Människor behöver hållbar fred, ekonomisk tillväxt och goda framtidsutsikter i sina hemländer”, sade presidenten, och konstaterade att främjandet av mänskliga rättigheter, rättsstaten och god förvaltning är centralt för att nå dessa mål.

Presidenten avslutade sitt tal med att påminna om att migrationen inte får ses enbart som ett problem. Migrationen har alltid varit en viktig drivkraft bakom utvecklingen, och den kan fungera som en motor för ekonomisk tillväxt och minska fattigdomen: ”Kontrollerad, säker, regelbunden och ansvarsfull migration är en resurs som vi inte har råd att förspilla”, sade president Niinistö, och uppmanade alla medlemsstater att genomföra FN:s globala mål för hållbar utveckling. 

Syftet med mötet, som FN:s generalsekreterare stod värd för, var att få länderna att skapa ett mer humant och samordnat förhållningssätt till de omfattande strömmarna av flyktingar och migranter. Måndagens möte var det första högnivåmöte om ämnet som ordnades i samband med FN:s generalförsamling.