Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott behandlade Finlands deltagande i EU:s militära krishanteringsinsats i Centralafrikanska republiken

Statsrådets kommunikationsavdelning
Pressmeddelande 74/2014
26.2.2014

Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott behandlade vid sitt möte onsdagen den 26 februari 2014 Finlands deltagande i EU:s militära krishanteringsinsats i Centralafrikanska republiken (EUFOR RCA). Insatsens syfte är att delta i skyddet av civilbefolkningen, stödja att det humanitära biståndet når fram och främja en stabilisering av förhållandena. Insatsen har också i uppgift att stödja att insatsen, som Afrikanska unionen startat, når sin fulla prestationsförmåga.

I enlighet med sina tidigare riktlinjer har Finland sänt fyra stabsofficerare till staben för EUFOR RCA-insatsen. Utöver detta har man utrett möjligheterna att delta i EU:s militära krishanteringsinsats. I enlighet med republikens presidents och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskotts riktlinjer är Finland redo att delta i EUFOR RCA-insatsen med högst 30 soldater under 6 månader, efter att insatsen uppnått full prestationsförmåga.

Situationen i den instabila Centralafrikanska republiken har tillspetsats efter statskuppen i mars 2013. Nästan en miljon människor har blivit tvungna att lämna sina hem och 250 000 personer har flytt till grannländerna. Man bedömer att nästan hälften av landets befolkning behöver akut humanitär hjälp. Situationen i Centralafrikanska republiken påverkar hela områdets stabilitet och säkerhet.
Vid mötet behandlade republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott också det aktuella läget i Ukraina.

Ytterligare information: Timo Kantola, biträdande avdelningschef, tfn 295 351 477, utrikesministeriet, och Helena Partanen, enhetschef, tfn 0295 140 310, försvarsministeriet