Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott diskuterade läget i Ukraina

Statsrådets kommunikationsavdelning
Pressmeddelande 314/2014
13.8.2014

Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott behandlade läget i Ukraina vid sitt möte onsdagen den 13 augusti.

Finland betonar att det är nödvändigt att nå en förhandlingslösning på krisen. För att detta ska uppnås är det av högsta prioritet att Ryssland upphör att stödja separatistgrupperna. Detta har också Europeiska unionen förutsatt av Ryssland.

Finland har ända sedan krisen i Ukraina började framhållit att Ryssland med sina åtgärder mot Ukraina har brutit mot centrala principer inom folkrätten och mot ett flertal gemensamt överenskomna politiska dokument, bl.a. Helsingforsavtalets slutakt. Ukrainas suveränitet och territoriella integritet har kränkts.  Rysslands agerande kan inte godkännas.

Ryssland har inte upphört med sitt stöd för separatisterna.  Under dessa förhållanden har Europeiska unionens och dess medlemsländers enda möjlighet varit att vädja till Ryssland och påverka Ryssland genom att rikta åtgärder mot Ryssland som syftar till att få landet att ändra sin linje. 

Unionen har vidtagit restriktiva åtgärder stegvis.  Åtgärderna har riktats mot aktörer som aktivt har främjat införlivandet av Krim med Ryssland och destabiliseringen av östra Ukraina.  Också när det beslutades om sektorsspecifika åtgärder i den senaste fasen grundades beslutet om hur åtgärderna skulle riktas på en bedömning av vilka åtgärder som skulle påverka Rysslands politik mest.

De restriktiva åtgärderna och framför allt Rysslands motåtgärder har negativa konsekvenser även för unionen och dess medlemsländer. Om konsekvenserna på ett oskäligt sätt drabbar enskilda länder, t.ex. Finland, kan situationen granskas på unionsnivå.  

Också Ukrainas interna utveckling är viktig med tanke på en stabilisering av läget. Landets ekonomi och förvaltning kräver djupgående reformer. Genom val stärks det politiska systemets legitimitet. Dessutom måste det internationella samfundet, framför allt Europarådet och OSSE, även i fortsättningen hjälpa Ukraina att fullgöra sina internationella förpliktelser bl.a. när det gäller mänskliga rättigheter, den ryskspråkiga minoritetens ställning inbegripen.

Finland är oroat över det alltmer tillspetsade förhållandet mellan dels Ukraina och Ryssland, dels Ryssland och västländerna. Den negativa utvecklingsspiralen måste hejdas. När det gäller situationen i Ukraina är alla ansträngningar att hitta förutsättningar för en förhandlingslösning viktiga. 

För Finlands del är Europeiska unionen en central kanal när det gäller att påverka situationen. Unionens enighet är ytterst viktig för Finland. Finlands bilaterala grannrelationer med Ryssland är mångsidiga och omfattande. Med tanke på omständigheterna är det väsentligt att en så god dialog som möjligt kan upprätthållas mellan EU och Ryssland och även bilateralt.

Ytterligare information: Terhi Hakala, avdelningschef, tfn 0295 351 300, utrikesministeriet