Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott diskuterade läget i Ukraina och behandlade rapporten om samhällets säkerhet 2013

Statsrådets kommunikationsavdelning
Pressmeddelande 91/2014
11.3.2014

Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott behandlade vid sitt möte tisdagen den 11 mars 2014 Säkerhetskommitténs rapport om samhällets säkerhet 2013. Säkerhetskommitténs rapport fokuserar på genomförandet av förvaltningsområdenas strategiska uppgifter, som fastställdes i Säkerhetsstrategin för samhället 2010. Enligt rapporten har goda resultat uppnåtts i beredskapen. Under statsrådets beredskapsövning VALHA 13, som ordnades 2013, utvecklades beredskapen på mycket övergripande nivå, särskilt när det gäller cybersäkerheten. Av styrdokumenten för beredskapen vidareutvecklades strategin för cybersäkerheten i Finland till ett verkställighetsprogram, som främjar byggandet av en säker cyberomgivning. Den finländska beredskapsmodellen fungerar bra. År 2013 utvecklades beredskapen inom alla förvaltningsområden för att förbättra säkerheten i samhället.

Utskottet diskuterade läget i Ukraina och de internationella ansträngningarna för att förhindra att läget tillspetsas ytterligare samt åtgärder för att främja en lösning av krisen. Finland följer EU:s gemensamma riktlinjer i frågan, av vilka den senaste fastställdes vid stats- och regeringschefernas möte den 6 mars 2014. Finlands ståndpunkt, som fastställdes vid utskottets möte den 2 mars 2014, är också fortfarande aktuell.

Ytterligare information: Vesa Virtanen, generalsekreterare, Säkerhetskommittén, tfn 0295 16001; Kirsti Kauppi, avdelningschef, utrikesministeriet, tfn 0295 351 561