Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott drog upp riktlinjer för nationella åtgärder till följd av nervgiftattacken i Salisbury

Statsrådets kommunikationsavdelning  
26.3.2018 1
Pressmeddelande 152/2018

Vid sitt möte den 26 mars 2018 behandlade republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott nervgiftattacken i Salisbury, Storbritannien den 4 mars. Finland fördömde direkt kemvapenattacken och uttryckte i likhet med de övriga EU-länderna sitt starka stöd till Storbritannien. Attacken i Salisbury utgör ett allvarligt hot mot hela Europas säkerhet. Det är viktigt att behövliga åtgärder vidtas såväl inom ramen för EU som bilateralt.

Europeiska rådet fördömde i starkast möjliga ordalag attacken i Salisbury vid sitt möte den 22–23 mars 2018. Rådet instämde i Storbritanniens bedömning att det med stor sannolikhet är Ryska federationen som bär ansvaret för attacken och att det inte finns någon rimlig alternativ förklaring. I sina slutsatser betonade Europeiska rådet behovet av att stärka EU:s och dess medlemsstaters handlingsförmåga när det gäller hybrid- och cyberhot, kontraspionage och bekämpning av kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära hot.

I samband med Europeiska rådet inleddes en diskussion om behovet av så enhetligt agerande som möjligt mellan EU-länderna, och diskussionen fortsatte över veckoslutet.

Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott fastställde att Finland utvisar en person som tjänstgör vid Rysslands ambassad med diplomatstatus. Utrikesministeriet underrättar Rysslands ambassadör om detta. Åtgärden genomförs samtidigt med övriga EU-medlemsstaters motsvarande åtgärder. Utvisningsbeslut hör till den nationella beslutanderätten och varje medlemsstat får agera efter sin egen analys av situationen.

Ytterligare information: Jukka Salovaara, avdelningschef, tfn 0295 350 636, och Maimo Henriksson, avdelningschef, tfn 0295 351 247, utrikesministeriet