Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott fastställde undertecknandet av ett samförståndsavtal om värdlandsstöd mellan Finland och Nato

Statsrådets kommunikationsavdelning
Pressmeddelande 332/2014
27.8.2014

Republikens presidents och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott fastställde vid sitt möte den 22 augusti 2014 att Finland undertecknar ett samförståndsavtal om värdlandstöd (Host Nation Support Memorandum of Understanding) mellan Finland och Nato.

Värdlandsstöd är ett allmänt internationellt begrepp som tillämpas i situationer där ett land tar emot utomstående hjälp eller resurser på sitt territorium. I dessa situationer finns det ett behov av att komma överens om konkreta förfaranden och praktiska åtgärder. Sådana situationer kan uppkomma vid olika slags katastrofer, störningssitutioner och hot mot säkerheten. Värdlandsstödsarrangemangen utgör också en vedertagen del av den normala internationella övningsverksamheten och av annan militär samverkan.

Värdlandsstödet är inte något nytt. Finland har gett värdlandsstöd t.ex. vid internationella övningar som ordnats i Finland. Efter att samförståndsavtalet har ingåtts kan man i fortsättningen effektivare komma överens om detaljerna i värdlandsstödet. Enhetliga verksamhetsmodeller underlättar samarbetet i en internationell omvärld. Natos standarder är rådande i det internationella försvarssamarbetet. I regeringens säkerhets- och försvarspolitiska redogörelse fastställs dessutom sedan 2001 säkerställandet av kapacitet att ta emot utomstående hjälp som ett delområde i försvarets utveckling.

Samförståndsavtalet med Nato bildar en ram och är ett ramdokument utifrån vilket man separat avtalar om det praktiska värdlandsstöd som tillämpas i varje konkret fall.

Samförståndsavtalet är inte ett internationellt avtal, utan är till sin karaktär ett politiskt dokument. Avtalet förpliktar ingendera parten att ge eller ta emot hjälp och trupper. Finland beslutar således i under alla förhållanden själv huruvida landet inleder sådana åtgärder där man ska komma överens om värdlandsstöd. Genom samförståndsavtalet förbinder sig Finland inte att ta emot främmande trupper till Finland eller tillåta sådana truppers transitering.

Ramarrangemangen gällande värdlandsstödet har ingått i målen för partnerskapet mellan Finand och Nato sedan 2002. Beredningen av samförståndsavtalet inleddes våren 2013 och målet för tidsplanen för genomförandet av partnerskapsmålet har ställts på 2016. Beredningen har samordnats med Sverige, som har ett motsvarande mål och en motsvarande tidsplan.

Ytterligare information: Kirsti Kauppi, avdelningschef, tfn 0295 351 561, utrikesministeriet, och Mika Varvikko, specialsakkunnig, tfn 0295 140 316, försvarsministeriet