Republikens president och utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet behandlade läget i Ukraina

Statsrådets kommunikationsavdelning
Pressmeddelande 81/2014
2.3.2014

Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott behandlade läget i Ukraina söndagen den 2 mars 2014.

Finland anser att läget i Ukraina, särskilt på Krimhalvön, är mycket allvarligt. Hot med och användning av våld är oacceptabelt och strider mot FN-stadgan och internationell rätt. Rysslands militära åtgärder kränker Ukrainas territoriella integritet och självbestämmanderätt. Strävandena att ta över Krimområdet kan inte godkännas.

Man bör avhålla sig från alla militära och andra åtgärder som kan leda till att situationen tillspetsas. Ukrainas framtid bör lösas på fredlig väg och med respekt för demokratin, rättsstaten och allas mänskliga rättigheter, inbegripet ordnandet av de förestående valen och fastställandet av områdenas ställning.

Finland stöder strävandena att lösa krisen genom förhandlingar mellan alla dess parter samt EU:s och Ukrainas grannländer. Utgångspunkten bör vara Ukrainas suveränitet och territoriella integritet. De möjligheter som Europarådet och OSSE erbjuder ska utnyttjas för att finna lösningar på krisen och omsätta dem i praktiken, framför allt i syfte att trygga minoriteternas rättigheter.

Finland anser att det är viktigt att Europeiska unionen enat och aktivt deltar i dessa strävanden. Finland stöder Internationella valutafondens (IMF), EU:s och övriga aktörers stödåtgärder för att stabilisera Ukrainas ekonomi och genomföra reformer. Det är viktigt att understryka respekten för internationell rätt och behovet av återhållsamhet hos alla inblandade.

Ytterligare information: Terhi Hakala, avdelningschef, utrikesministeriet, tfn 0295 351 300