Republikens president Sauli Niinistös julhälsning till finländska fredsbevarare

Finländska fredsbevarare tjänstgör i tio militära krishanteringsoperationer eller operationer för militär observation. Er uppgift i den militära krishanteringen är en viktig del av det internationella ansvarstagandet. Krishanteringen stödjer konfliktlösningen, stabiliseringen efter konflikter och skapandet av förutsättningar för att bygga säkra samhällen.

Finland deltar i den internationella krishanteringen på utrikes- och säkerhetspolitiska grunder som en del av byggandet av en gemensam säkerhet. Deltagandet tjänar Finlands internationella relationer och är ett bevis för Finlands vilja att delta i lösandet av internationella problem. Deltagandet utvecklar samtidigt Finlands egen försvarsförmåga och stärker den militära samarbetsförmågan.

I och med att den internationella verksamhetsmiljön och konflikterna har ändrat karaktär, har krishanteringsoperationerna blivit alltmer hel-hetsbetonade och komplicerade. Operationerna kräver hög yrkes-skicklighet och specialkompetens. De välutbildade finländska soldaterna uppfyller ypperligt dessa krav och får ofta beröm av våra partner.

Försvarsmaktens krishanteringsoperation i Afghanistan avslutades i juni. Skyddet under evakueringen av personalen i augusti sköttes effektivt och säkert. Sammanlagt 2 500 finländska soldater tjänstgjorde i Afghanistan och huvudparten av dem var reservister. Soldaterna tjänstgjorde i mångsidiga och krävande utbildnings-, rådgivnings- och biståndsuppgifter, i planeringen och ledningen av operationen samt i operationens stöduppgifter. Med sitt kunnande och sin förbindelse vid krishanteringsuppgifterna erhöll finländarna de lokala och internationella partnernas respekt och aktning.

Den parlamentariska krishanteringskommittén har i år utarbetat övergripande mål för Finlands krishantering, som sträcker sig över regeringsperioderna. Finland stärker sitt deltagande i den militära krishanteringen i enlighet med kommitténs riktlinjer för målen och statsrådets försvarsredogörelse. Deltagandet utvärderas utifrån operationernas verkningsfullhet och de nationella målen. Det arbete som ni som bäst utför i operationerna kommer att fortsätta och genom det skapar ni en grund även för era efterträdare.

Jag vill tacka er för er tjänstgöring i krishanteringsoperationerna och för ert värdefulla arbete till förmån för den internationella stabiliteten och Finland. Jag önskar er och era närstående en fridfull jul och ett framgångsrikt år 2022.

Sauli Niinistö
Republikens president