Republikens presidents kansli minskade sitt koldioxidavtryck med över hälften

Republikens presidents kansli har minskat sitt koldioxidavtryck med 55,4 procent. Som jämförelseår används 2016, då kansliet förnyade sin miljöplan och anslöt sig till det samhälleliga åtagandet för hållbar utveckling. De största utsläppsminskningarna uppnåddes inom köpt energi genom att man i kansliets alla lokaler övergick till förnybar elenergi, fjärrvärme och fjärrkyla.

Kansliets mål att minska koldioxidavtrycket till under en tredjedel sattes upp 2018 på initiativ av republikens president Sauli Niinistö. Som tidsgräns för uppnåendet av målet fastslogs presidentperiodens utgång i februari 2024. Målet var att minska kansliets utsläpp både som helhet och inom alla delområden av verksamheten. President Niinistö har betonat att det behövs både stora och små åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna.

Kansliets växthusgasutsläpp har beräknats årligen. Målet för utsläppsminskningen uppnåddes 2018 och 2020–2022, då kansliets sammanlagda utsläpp som mest sjönk med över 80 procent jämfört med 2016. På grund av det världspolitiska läget ökade flygresorna dock i synnerhet 2023, vilket bidrog till högre utsläpp. Dessutom var flygresorna betydligt färre under coronapandemin och en del av de planerade resorna 2020–2021 senarelades till slutet av presidentperioden.

Andra åtgärder som presidentens kansli har vidtagit för att minska utsläppen har bland annat varit att gynna reguljärflyg utan mellanlandningar, öka antalet möten och förhandlingar som hålls på distans, sänka temperaturen i fastigheter, öka återvinningen och byta ut belysningen med LED-lampor. Vid serveringen på kansliets alla evenemang har man prioriterat närproducerad mat och ekologiska produkter och andra produkter som belastar miljön så lite som möjligt, samt minimerat matsvinnet.

Då fordon byts ut i enlighet med kansliets plan för förnyande av fordon skaffas i första hand fordon som drivs med förnybar energi. För närvarande har kansliet en elbil och två laddningshybrider. Dieseldrivna fordon har i regel tankats med förnybar diesel.

I sommarresidenset i Gullranda minskade utsläppen från energiproduktionen tack vare anskaffningen av värmepumpar. De eldrivna trädgårdsredskapen laddas numera med solpaneler. Också i projekten för ombyggnad av Gullranda och tjänstebostaden Talludden fäster man vikt vid att minska koldioxidavtrycket, till exempel när det gäller energieffektivitet.

Andelen direkta utsläpp från utsläppskällor som presidentens kansli äger eller förfogar över var endast 3 procent av de totala utsläppen. Av utsläppen var 97 procent andra indirekta utsläpp från kansliets verksamhet. År 2023 var affärsresorna kansliets klart största utsläppskälla. De stod för 85 procent av de totala utsläppen. Livscykelutsläppen från bränsle och energi var 8 procent.

Hela organisationen vid republikens presidents kansli deltog i arbetet med att minska koldioxidavtrycket i Presidentens slott, Talludden och Gullranda.

Koldioxidavtrycket beräknades i enlighet med Greenhouse Gas Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard. Som verktyg för utsläppsberäkningen användes räknaren för organisationer på OpenCO2.net, en plattform för beräkning av koldioxidavtryck.