Situationen i Ukraina och Finlands eventuella deltagande i EU:s militära krishanteringsinsats på Medelhavet behandlades vid mötet mellan republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott

Statsrådets kommunikationsavdelning
Pressmeddelande 283/2015
3.6.2015

Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott diskuterade situationen i Ukraina onsdagen den 3 juni 2015. Den nya regeringen bedömde Rysslands verksamhet i Ukraina och de sanktioner som EU påfört utifrån samma utgångspunkter som den förra regeringen. Finlands klara linje fortsätter således.

Finland uttrycker sin oro över att striderna i östra Ukraina fortsätter. Det förekommer kränkningar av eldupphöret och antalet dödade stiger nästan dagligen. Över två miljoner civila har redan flytt undan konflikten. Finland betonar att det är nödvändigt att Minskavtalet verkställs och hoppas på framsteg i arbetsgrupperna som verkställer avtalet. Man måste få till stånd ett eldupphör och parterna måste dra bort de tunga vapnen från frontlinjen i enlighet med avtalet i februari. Ett fullödigt verkställande av Minskavtalet, som ska ske före utgången av året, är centralt även med tanke på de begränsande åtgärder riktade mot Ryssland som Europeiska unionen tagit i bruk på grund av krisen i Ukraina. Under krisen har Finland understött Ukraina med över 14,3 miljoner euro i form av projekt, humanitärt bistånd och utsända experter.

Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott behandlade även Finlands eventuella deltagande i EU:s militära krishanteringsinsats på Medelhavet (EUNAVFOR MED). Insatsen som bereds har som syfte att bekämpa människosmuggling i enlighet med folkrättsliga metoder. Finland förhåller sig i princip positiv till att delta i insatsen och utreder eventuella former för deltagande och samarbetsmöjligheter. Efter utredningarna behandlar ministerutskottet ärendet på nytt.

Ytterligare information: Kirsti Kauppi, avdelningschef, tfn 295 351 561, utrikesministeriet, Vesa Vasara, biträdande avdelningschef, tfn 0295 351 723, utrikesministeriet (läget i Ukraina), och Esa Pulkkinen, överdirektör, tfn 0295 140 300, försvarsministeriet (EUNAVFOR MED).