Uttalande av Finland och Förenade kungariket

Originalspråket i uttalandet är engelska.

Republiken Finland och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland upprepar vår gemensamma önskan om ett fördjupat försvars- och säkerhetssamarbete anpassat för alla omständigheter.

Vi är fast beslutna att försvara den europeiska säkerhetsordningens principer. Med beaktande av det försämrade säkerhetsläget i Europa vill vi ytterligare intensifiera vårt säkerhets- och försvarssamarbete och stärka vår ömsesidiga solidaritet. Vi kommer att bygga vidare på vårt befintliga, etablerade samarbete och tillsammans arbeta för att vidareutveckla vår förmåga.

Vi fördömer Rysslands pågående invasion av Ukraina och kräver att Ryska federationen omedelbart upphör med fientligheterna, drar tillbaka sina trupper från Ukraina och inleder fredsförhandlingar på allvar. Vi har ökat vårt stöd till Ukraina, bland annat i form av vapenmateriel, och är fast beslutna att hjälpa ukrainarna att återuppbygga sitt land när Rysslands militära offensiv är över.

Finland uppskattar Förenade kungarikets starka engagemang för säkerheten i Östersjöregionen, till exempel de brittiska trupperna i Estland som en del av Natos närvaro och den brittiskledda Joint Expeditionary Force-styrkan, där Finland är medlem.

Förenade kungariket är en orubblig förespråkare för Natos politik för öppna dörrar. Förenade kungariket uppskattar Finlands insats för att skapa säkerhet i Östersjöregionen, i Nordeuropa och i andra delar av världen. Förenade kungariket är övertygat om att om Finland skulle besluta sig för att ansöka om medlemskap i Nato, skulle landet bidra till säkerheten i hela den nordatlantiska regionen. Finland och Förenade kungariket har gemensamma säkerhetsintressen, och Förenade kungariket är redo att med alla nödvändiga medel bistå Finland i dess strävanden.

Vi bekräftar att, om ett av länderna drabbas av en katastrof eller ett angrepp, kommer Finland och Förenade kungariket på begäran av det drabbade landet att bistå varandra på många olika sätt, vilket kan inbegripa militära medel. Samarbetet sker i sin helhet inom ramarna för vartdera landets säkerhets- och försvarspolitik och är avsett att komplettera, inte ersätta, det befintliga europeiska och euroatlantiska samarbetet.

Finland och Förenade kungariket kommer att intensifiera och fördjupa sitt samarbete, bland annat för att motverka hybridhot och påverkansoperationer. Informationsutbyte och underrättelsesamarbete spelar en viktig roll när det gäller att motverka hybridhot och skydda kritisk infrastruktur. Länderna kommer tillsammans att arbeta för att upprätthålla en gemensam lägesuppfattning, stärka dataskyddet och motverka cyberhot.

Vi kommer att fortsätta hålla regelbundna bilaterala samråd om utrikes- och säkerhetspolitiska frågor. Dessa samråd är viktiga för att fördjupa partnerskapet mellan Finland och Förenade kungariket.

De långvariga och starka förbindelserna mellan Finland och Förenade kungariket inom försvaret bidrar till stabiliteten och säkerheten i Nordeuropa. Det bilaterala försvarssamarbetet mellan Finland och Förenade kungariket bygger på det ramdokument som undertecknades 2016. Vi kommer att uppdatera ramdokumentet för att ytterligare fördjupa och stärka vårt samarbete och ta hänsyn till förändringarna i vår säkerhetsmiljö.

Detta dokument är en politisk förklaring och inte ett rättsligt bindande åtagande enligt internationell rätt.