Uttalande från trilateralt möte mellan Finland, Norge och Sverige på Harpsund, 22 februari 2023

”Vi, ledarna för Sverige, Finland och Norge, tillsammans med våra utrikes- och försvarsministrar, har idag träffats på Harpsund i Sverige för att diskutera våra gemensamma säkerhetsutmaningar och vårt nära samarbete i utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiska frågor.

Sedan vi träffades första gången i detta format, på president Niinistös sommarresidens i Gullranda 2019, har behovet av närmare samarbete oss emellan stärkts. Vi fördömer kraftfullt Rysslands oprovocerade, olagliga och fullskaliga invasion, som i dagarna har pågått i ett år och bekräftar vårt starka stöd till Ukraina. Ukrainas självständighet, suveränitet och territoriella integritet är ett gemensamt och fundamentalt säkerhetsintresse. Våra länder är stora bidragsgivare till Ukraina, såväl humanitärt, som militärt och ekonomiskt. Utvecklingen i och runt Ukraina påverkar oss direkt.

Den försämrade säkerhetssituationen i närområdet och Rysslands fullskaliga anfallskrig var en grund för Sveriges och Finlands beslut att ansöka om Natomedlemskap. Med Sverige och Finland som Natomedlemmar kommer säkerheten i norra Europa och hela alliansens säkerhet att öka väsentligt. Norge, Finland och Sverige har tillsammans med sina nordiska grannar ett gemensamt ansvar att bemöta säkerhetsutmaningar i regionen, inklusive i våra nordområden. Med Sverige och Finland på väg in i Nato arbetar vi mer integrerat för att stärka säkerheten. Våra militära styrkor har ett nära samarbete på marken, till sjöss och i luften. Våra flygstridskrafter har genom omfattande gemensamma övningar vana av och hög beredskap att uppträda gemensamt, med kort förvarning. Även våra markförband har nära samarbete och erfarenhet av att agera gemensamt, vilket manifesterats i stora övningar som Cold Response och Nordanvind. Vi kommer att fortsätta fördjupa vårt samarbete i storskaliga övningar under kommande år. Försvarssamarbetet sker i nära samarbete med våra nordiska grannar och våra nära partners, inte minst USA och Storbritannien.

Våra nordligaste områden är glesare befolkade än andra delar av våra länder och deras klimat och geografi erbjuder särskilda utmaningar. Samtidigt finns en stor potential i ett djupare samarbete kring dessa områden, mot bakgrund av deras belägenhet och de unika förutsättningar som det erbjuder för samarbete kring bland annat grön omställning, rymden och utvinning av särskilda jordartsmetaller. Vid dagens möte har vi diskuterat hur vi kan verka för gemensamma lösningar, såväl civilt som militärt, på de utmaningar och möjligheter som våra nordligaste områden erbjuder oss. ”