Om det årliga arvodet till republikens presidents föreskrivs i lag, och arvodet är detsamma tills riksdagen bestämmer något annat. Arvodet till republikens president var tidigare fastställt till 160 000 euro från och med den 1 mars 2012. På president Niinistös initiativ sänktes dock arvodet från och med den 1 april 2013 till 2006 års nivå, alltså till 126 000 euro.

Utöver arvodet har presidenten rätt till en bostad vars underhåll, uppvärmning, belysning och inredning bekostas med statsmedel. Också den personal som behövs för bostaden avlönas med statliga medel. Presidentens maka eller make får inget arvode eller annan ersättning med anledning av sin ställning.

Bestämmelser om pensionen till republikens president finns i lag. Presidentens årliga pension är 60 procent av beloppet av arvodet. Full pension betalas till en person som har varit president i sex år eller mer.

Inom ramen för statsbudgeten kan staten för en pensionerad president tillhandahålla en lämplig bostad mot skälig hyra, enligt behov separata arbetsrum samt transport- och säkerhetstjänster liksom även sekreterar- och kanslitjänster.

Presidentens maka eller make får ingen pension med anledning av sin ställning, men har när presidenten avlidit rätt till familjepension, som utgör 50 procent av presidentens pension.

Republikens presidents arvode och bostadsförmån samt pensionen och familjepensionen är skattefria. För övriga inkomster beskattas presidenten på normalt sätt.