Hälsningsord vid marskalk Mannerheims stugas 70-årsfest i Loppi den 5 juni 2012

Marskalk Mannerheim valdes år 2004 i en omröstning till den störste finländaren genom tiderna. Resultatet visar att finländarna sätter ett stort värde på Mannerheims arbete som överbefälhavare i tre krig, som riksföreståndare och som republikens president. Tiden har inte påverkat detta.

Finländarna har alltid kunnat verka tillsammans i svåra tider. Vi klarade oss genom vinter- och fortsättningskriget med hjälp av hela folkets orubbliga samarbete. I samma anda byggdes också det finländska välfärdssamhället efter kriget. Man kan säga att Marskalkens stuga är som det självständiga Finland. Den byggdes under svåra förhållanden och restes igen efter kriget. Marskalkens stuga påminner oss än i dag om samarbetets och fosterlandskärlekens betydelse.

Betydelsen av Mannerheims insatser för bevarandet av Finlands självständighet och för landets framtid är välkända. Arvet efter honom lever starkt i vårt försvarsarbete.

Arvet efter Mannerheim gäller dock inte enbart landsförsvaret och landsförsvarsarbetet. Mannerheims barnskyddsförbund gör fortfarande ett värdefullt arbete för Finlands barn. I dessa dagar kan man inte tillräckligt betona hur viktigt arbetet för våra barns och ungas väl är. Genom barn- och ungdomsfostran skulle många fall av utslagning kunna förebyggas i tid.

När Barnskyddsförbundet grundades år 1920 vädjade Mannerheim till Finlands folk att syftet med arbetet ska vara att
”vart och ett av Finlands barn från moderlivet och under hela sin uppväxttid kommer i åtnjutande av sin rätt till den ömhet och omvårdnad, som ensamma kunna skaffa förutsättningar för att de utvecklas till goda medborgare.”
Dessa ord beskriver väl hans förståelse för den betydelse som barns och ungas välmåga och fostran har för hela samhället. På detta område har det sedermera åstadkommits mycket, även om mycket återstår att göra.

Byggandet av stugan vid stranden av sjön Lieksa år 1942 var en uppriktig hedersbetygelse och födelsedagsgåva av krigshärdade finländska ödemarkskrigare till den 75-årige marskalk Mannerheim. År 1945 flyttades stugan hit till Loppi och restes på nytt i detta storslagna landskap, där man sedan dess har tagit mycket väl hand om den. Omsorgen om stugan är ett bevis på att högaktningen av Mannerheim fortlever ännu i våra dagar.

Under 70 år har det hunnit hända mycket vid marskalkens jaktstuga. Man vet att Mannerheim själv besökte stugan flera gånger. När stugan sedermera öppnades för allmänheten fick även andra möjlighet att bekanta sig med den och dess natursköna omgivning.

Marskalkens stuga är i dag en av de platser där intresserade kan få höra om marskalk Mannerheims liv och verksamhet. För nuvarande och kommande generationer tjänar stugan som ett minne av Mannerheim.

Jag vill tacka föreningen som upprätthåller stugan och de organisationer som verkar för vårdandet av detta historiskt värdefulla arv. Jag önskar er alla en trevlig festdag och framgång i arbetet med att bevara arvet efter Mannerheim.