President Sauli Niinistös ta?l vid utnämningstillfället för magisterkursen i militärvetenskaper 28.8.2014

Ärade magistrar i militärvetenskaper,

Jag gratulerar er till er med framgång avlagda magisterexamen i militärvetenskaper och utnämner dem som är anställda vid försvarsmakten till officerstjänster.

Finland har behövt och behöver också i framtiden en yrkeskunnig och trovärdig försvarsmakt. På er vilar ett stort ansvar för att utföra denna uppgift. Er uppgift är samtidigt både lätt och svår.

Så till vida är den lätt att försvarsviljan i Finland alltid har varit stor. Försvarsmaktens uppift att säkerställa nationens frihet och välfärd står klar för alla och medborgarna är redo att bära sin egen andel av Finlands militära försvar. Utan detta stöd och denna förståelse från medborgarnas sida vore den allmänna värnplikten, som vårt försvar grundar sig på, inte möjlig. Det har historien lärt oss.

Upprätthållandet av landets försvarsförmåga har även sina svårigheter, och jag tar upp några av dem här. Den första är den ekonomiska utvecklingen. Vårt lands ekonomiska tillväxt har under de senaste åren avstannat. Försvarsmaterielet har dock sin egen begränsade livslängd, och gammalt måste kontinuerligt ersättas med nytt. Försvarsmateriel är inte heller billigt, priset har tvärtom stigit snabbt under de senaste åren. På detta sätt har det uppkommit en ekvation som inte är lätt att lösa.

Den andra svårigheten beror på att vår omvärld just nu håller på att förändras. Det riktas nya slags hot mot de olika ländernas nationella försvar. För drygt tio år sedan talades det mycket om terrorism och försvarssystemen förnyades utifrån detta. I dag är s.k. cyberhot aktuella, och dessa kräver i sin tur nya metoder och ett nytt slags samarbete.

Den tredje svårigheten kommer sig av att de militära hot som man redan trodde vara föråldrade på nytt har blivit aktuella. På olika håll i världen, och t.o.m. i Europa, förs det just nu krig med traditionella metoder. Många länder har kommit till insikt om att det också här fortfarande behövs ett traditionellt militärt försvar. Om försvaret trots allt har fått förfalla är det en mycket svår och tidskrävande uppgift att bygga upp det på nytt.

Finlands svar på en förändrad säkerhetspolitisk miljö har varit en reform av försvarsmakten, som framgångsrikt har genomförts redan i ett par års tid. Jag vill betona att syftet med reformen inte har varit att minska försvarsutgifterna, utan att utvckla försvarssystemet så att det ännu bättre ska motsvara de utmaningar vi står inför.

Enligt min mening finns många viktiga dimensioner i försvarsmaktsreformen. Den handlar om förändringshantering och utvecklandet av all verksamhet som baserar sig på denna. Det är viktigt att satsningarna både på beväringsutbildningen och på den kompletterade och fortsatta utbildningen för de anställda vid försvarsmakten fortsätter. Jag anser det särskilt bra att även repetitionsövningarna får den uppmärksamhet de förtjänar.

Ärade magistrar i militärvetenskaper,

Ni kommer nu att övergå till praktiska uppgifter, till att förverkliga de utbildningsmässiga målen som utgör en del av försvarsmaktsreformen. Ni har ett stort ansvar för att de värderingar som kännetecknar vårt försvar genomförs även i praktiken. Effektivitet och kvalitet är något som förväntas av er. Genom er utbildning har ni fått färdigheter för detta.

Vi ska inte heller glömma vikten av förtroende. Det är viktigt att beväringarna litar på sina utbildare och utbildarna på sina beväringar. Likaså bidrar utbildarnas och beväringarnas ömsesidiga förtroende till att upprätthålla ett trovärdigt försvar.

Försvarshögskolans rektor, bästa chefer och lärare,

Jag tackar er än en gång för ett gott arbete. Ni har skapat goda förutsättningar för de unga officerare som nu utexamineras att framgångsrikt arbeta i ett krävande yrke. Det är er förtjänst att kompetensen hos försvarsmaktens anställda hålls på en hög nivå även i fortsättningen.

Ärade magistrar,

Jag gratulerar er och era närmaste på denna högtidliga festdag och önskar er all framgång i era kommande uppgifter.