Republiken Finlands president Sauli Niinistös tal vid FN:s 70:e generalförsamling den 29 september 2015

Jag vill gratulera er, ärade ordförande, till att ni blivit vald till ordförande för FN:s 70:e generalförsamling. Ni har Finlands fulla stöd i detta viktiga uppdrag.

För närvarande firar vi Förenta nationernas 70-åriga existens. FN-stadgan undertecknades i en situation där världen efter andra världskriget låg i ruiner. Vi måste möta dagens utmaningar med samma beslutsamhet som våra föregångare 1945. Genom den nu antagna Agenda 2030 gör vi lika viktiga, kanske till och med ännu viktigare, framsteg för hela mänskligheten.

I år firar vi också 60-årsjubileet av Finlands FN-medlemskap. Som FN-medlem har vi visat att vi hör till den grupp av länder som bär sitt eget ansvar och som bryr sig. På samma sätt som man brydde sig om oss i samband med vår nationalkompositör Jean Sibelius död 1957. FN:s generalförsamling beslutade då att hedra hans minne med en tyst minut. Mötets ordförande Leslie Munro beskrev hur Sibelius tillhörde hela världen. Vi fick också erfara vad det betyder att bära ansvar, när vi i Suez deltog i den första fredsbevarande insatsen.

* * *

Det pågår en mycket farlig kris i Syrien, Irak och en del av Nordafrika. Den humanitära katastrof som vi just nu bevittnar är större än någonsin sedan andra världskrigets slut. Terrororganisationen IS och den förskräckliga terror den utövar är en direkt följd av konflikterna i Syrien och Irak, som hotar freden och stabiliteten både i Mellanöstern, Afrika och Europa.

Vi lever i en tid av stor migration, framför allt som en följd av krig och konflikter. Cirka 60 miljoner flyktingar, det högsta antalet sedan andra världskriget, är ett tydligt bevis på detta. Det aktuella flyktingläget i Mellanöstern, i delar av Afrika och i Medelhavsområdet är ohållbart för alla.

Flyktingkrisen orsakar en stor politisk spänning i Europa, även om den tyngsta bördan bärs främst av grannstaterna till krisområdena.  Även till Finland anländer det proportionellt sett ett mycket stort antal asylsökande. Att låta bli att hjälpa är inget alternativ för oss. Vi måste dock hitta effektivare och hållbarare metoder för att hjälpa de nödlidande. För att vi ska få till stånd hållbara lösningar är det av största vikt att konflikterna i Syrien och på andra håll i världen kan lösas.

Det internationella samfundet måste nu visa att vi bryr oss. Särskilt FN:s säkerhetsråd och vi måste nu fokusera alla våra krafter på att finna en politisk lösning på krisen i Syrien. Finland understöder alla åtgärder som bidrar till att få till stånd en realistisk, fungerande och hållbar fred med hjälp av internationellt samarbete.  Finland förbinder sig fortsättningsvis också till den internationella koalitionens arbete mot IS.

Inte heller krisen i Ukraina är löst, även om ett avtal om detta har godkänts. Finland välkomnar alla åtgärder som syftar till att verkställa Minskavtalet. Illegala handlingar, såsom Rysslands annektering av Krim, kan och får inte godkännas.

* * *

Dessa konflikter är inte de enda. Bara i fjol pågick det 42 beväpnade konflikter i världen, som orsakade cirka 180 000 dödsoffer. Våldsamma konflikter och följderna av dem hotar stabiliteten inte bara i själva krigsområdena utan också i vid utsträckning utanför dem.

FN:s fredsbevarande insatser står i fokus då organisationen främjar internationell fred och säkerhet. Omfattningen och komplexiteten i dagens konflikter håller dock på att överskrida det internationella samfundets kapacitet att effektivt svara på dem. För att lösa dessa kriser krävs det kritiskt tänkande, flexibilitet och beslutsamma handlingar.

Därför kom initiativet till en grundlig översyn av FN:s freds- och säkerhetsarkitektur lägligt. Jag är mycket nöjd med rapporten över FN:s fredsbevarande insatser, som en oberoende högnivåpanel under ledning av president Ramos-Horta har offentliggjort. Panelen framhävde som sig bör att politiken kommer i främsta rummet: planeringen och genomförandet av FN:s fredsbevarande insatser bör alltid grunda sig på politiska avgöranden. Detta innebär också att man måste stärka och finansiera FN:s konfliktförebyggande kapacitet och fredsmedlingskapacitet i tillräckligt hög grad.

Finland har för egen del främjat denna betydande förändring i handlingssättet särskilt genom vängruppen för fredsmedling, som Finland tillsammans med Turkiet är ordförande för. Vängruppen fortsätter sitt arbete för att främja panelens rekommendationer.

Under vårt medlemskap har 50 000 finländska män och kvinnor tjänstgjort i FN:s fredsbevarande insatser. I fråga om fredsbevarande insatser placerar sig Finland i proportion till befolkningsmängden på andra plats bland de europeiska länderna. Vi fortsätter att stärka vår insats. Vi bär vårt ansvar.

I år har man genom internationell diplomati också gjort stora framsteg då ett historiskt avtal om Irans kärnvapenprogram nåddes. Vi förväntar oss att Iran snabbt genomför alla åtgärder i anknytning till kärnmateriel och fullt ut stöder Internationella atomenergiorganets arbete för att lösa de frågor som ännu är öppna.

* * *

Mänskligheten står inför en grundläggande förändring. Vi kan inte fortsätta som förut, eftersom vår livsstil överskrider planetens resurser och förbrukar alla naturresurser. Vi förfogar över all nödvändig kunskap om exempelvis den globala uppvärmningen. Nu är tiden inne att agera. Vi kan avgöra hur vår framtid formar sig – eller försitta chansen.

Jag tror att vi är på rätt väg: vi har just antagit det nya programmet Agenda 2030, med vars hjälp vi kan förändra världen på ett genomgripande sätt. För första gången har vi ett verkligt program för hållbar utveckling, som binder alla medlemsländer.

Vår uppgift är nu att genomföra detta ambitiösa program. Jag uppmuntrar FN att än en gång visa sin förmåga att förena nationer. Det är viktigt att få alla att förbinda sig till att genomföra programmet. Den privata sektorn och det civila samhället är i en nyckelposition när det gäller att gå vidare med programmet tillsammans med regeringarna. I detta arbete har även alla enskilda människor sin egen roll.

Ett mycket viktigt steg i kampen mot de globala utmaningarna är klimatkonferensen i Paris i december. Låt oss göra den till en framgång. Vi måste bry oss om våra barn och barnbarn.

* * *

Det har sagts att FN:s generalsekreterare har det omöjligaste uppdraget i världen. I själva verket är det inte ett uppdrag utan en institution, som alla FN:s medlemländer bör kunna identifiera sig med. Ett starkt politiskt ledarskap behövs särskilt då det internationella samfundet inte kan nå samförstånd om en fråga.

Finland anser att strävandena att öka transparensen i urvalsprocessen av generalsekreteraren och göra den så heltäckande som möjligt är mycket viktiga. Vårt land har under hela sitt 60 år långa FN-medlemskap varit en föregångare när det gäller jämställdheten mellan könen. Därför väntar sig Finland också att se flera utomordentliga kvinnliga kandidater till uppdraget som generalsekreterare. Det är hög tid att den andra hälften av mänskligheten tar tag i denna utmaning.