Republikens president Sauli Niinistös festtal vid 75-årsjubileet för Krigsinvalidernas Brödraförbund den 18 augusti 2015

Även om vapnen tystnade 1945 när fortsättningskriget avslutades fortsatte kampen. Priset för vår frihet var högt, och det betalades av hela Finlands folk långt in i fredstiden. Ungefär 95 000 finländare fick permanenta skador under krigen, repor och ärr de fick bära under hela sitt liv. För en del av er har kampen varat redan i sju årtionden.

Krigsinvalidernas – såsom även de övriga veteranernas – uppoffringar för vårt fosterland består inte endast av tappra krigsgärningar utan i själva verket av mycket mer än så. Ert hjältemod var att uthärda en lång tid, till och med månader eller år under väldigt tryck, och veta att denna dag mycket väl kan vara den sista.
Trots det orkade ni och uthärdade ni. Dessa uppoffringar kan vi aldrig ersätta helt eller prisa för högt.

* * *

Varje enskild krigsskada har uppkommit på sitt sätt, antingen hastigt och dramatiskt eller så småningom, tärande och molande – och varje historia är ytterst personlig. Skadorna har dessvärre inte begränsats till fysiska men.

Psykiska trauman har varit särskilt belastande, och svåra att prata om. Mentala ärr har ofta betraktats som ett tecken på svaghet, även om de kan utgöra en alldeles lika tung börda som synligare skador. Ännu i dag kan mental ångest eller mentala problem alldeles i onödan upplevas som något skamligt. En sund kropp hjälper föga om vi lider inuti.

Krigsinvaliderna har alla påverkats av skadorna för resten av livet på ett oåterkalleligt sätt. Detta har även påverkat de närståendes liv. Krigets spår har orsakat sorg och osäkerhet i otaliga familjer. Å andra sidan har arbetet och behovet av att klara sig drivit livet vidare. De som var barn under krigstiden, och som även kallats den uppbärande generationen, tog en gång i tiden ett allt större ansvar för att utveckla vårt samhälle. Vi får tacka även dem och deras tysta möda för vår välfärd.

* * *

Krigsinvalidernas Brödraförbund grundades i Jyväskylä för exakt 75 år sedan, den 18 augusti 1940. Förbundets hedersordförande marskalk Mannerheim anförde följande vid grundandemötet:

”Ni ska veta att ni själva i ert innersta besitter den kraft som hjälper er framåt, att ni utan stark egen vilja och strävan inte uppnår några resultat ens med hjälp av det största utomstående stödet”.

Krigsinvaliderna har otvivelaktigt agerat i enlighet med detta tal: de har själva vidtagit åtgärder för att förbättra vårdmöjligheterna, för att öka utsikterna att återvända i arbetet eller att delta i återbyggandet av samhället på andra sätt.

Krigsveteranernas Brödraförbund blev en stark och inflytelserik organisation som sörjde för krigsveteranernas och de anhörigas ärenden. Brödraförbundet har haft ett stort inflytande på samhället och förbättrat krigsinvalidernas ställning. Förbundet har bidragit till att ordna otaliga tillställningar, att utföra traditionsarbete, att genomföra insamlingar och till det synnerligen viktiga stödjandet av krigsinvalider.

Brödraförbundet har särskilt sörjt för att förbättra krigsinvalidernas vård. Byggandet av rehabiliteringssjukhus samt nätet av sjuk- och brödrahem har varit betydande insatser som resulterat i att man lyckats ordna långvarig vård åt och rehabilitering av svårt skadade. Samtidigt har det varit möjligt att främja den medicinska forskningen av krigsskadevård. Högklassig vård och rehabilitering har under årens gång gjort det möjligt för ett stort antal krigsinvalider att klara sig hemma.

Det är krigsveteranernas och Krigsinvalidernas Brödraförbunds aktiva verksamhet som vi i hög grad kan tacka för att principen ”kamraten lämnas ej” överfördes från fronten också till det fredstida Finland.

* * *

De krig vi utkämpat berörde varje finländare, och lämnade sina spår såväl på enskilda individer som på samhället i det stora hela. Krigsveteranerna och deras anhöriga känner personligen till de spår som kriget kan lämna, under årtionden eller under hela livet. Kampen fortsatte även om vapnen tystnade.

Det mentala arv vi erhållit från alla dessa uppoffringar är överväldigande: orubblighet, flitighet, samhörighet, rättvishet och tillgivenhet för såväl hembygden som fosterlandet. Vårt hedersuppdrag är nu att värna om dessa lärdomar och detta arv.

Det arbete som Krigsinvalidernas Brödraförbund har utfört under flera decennier har varit och är fortfarande oersättligt. Brödraförbundet har under hela sin historia koncentrerat sig på att utveckla sin verksamhet, alltid enligt de förhållanden och behov som råder och framför allt med krigsveteranernas bästa i åtanke. Det är statsmaktens skyldighet att för sin del säkerställa att omsorgen om de krigsskadade slutförs med heder. Jag vill varmt gratulera förbundet med anledning av 75-årsjubileet och tacka er för ert värdefulla arbete.

Ärade krigsinvalider, veteranerna från våra krig,

Det är tack vare er som Finland kan förbereda hundraårsjubileet av landets självständighet om drygt ett år. Det är tack vare er och det arbete som de efterföljande generationerna har utfört – och utför – som Finland kommer att vara ett land där det är gott att leva i. Vi kommer inte att glömma detta arbete. Men störst är vår respekt och tacksamhet. Tack!