Republikens president Sauli Niinistös hälsning vid invigningen av Finlands Sjuksköterskeförbund rf:s Sjukskötardagar den 12 mars 2015

Temat för ert jubileumsår ”90 år av kunnande, kunskap och omsorg” utkristalliserar fint de tankar som sjukskötarens arbete väcker hos oss andra även då man inte firar jubileumsår eller håller jubileumstal.

Förbundet är endast en aning yngre än det snart hundraåriga Finland. Förbundet grundades under en tid då det självständiga Finland ännu höll på att byggas upp. Utöver att främja det egentliga vårdarbetet gjorde förbundet viktigt samhälleligt arbete för att främja jämställdheten i arbetslivet. I dagens Finland syns resultaten av detta arbete också inom arbetslivets andra områden och när det gäller kvinnors deltagande i arbetslivet överlag. Fullständig jämställdhet i arbetslivet har dock ännu inte uppnåtts. Det är i hela samhällets intresse att både kvinnors och mäns kapacitet utnyttjas fullt ut.

Sjuksköterskeförbundets aktuella mål är också nära förknippade med uppbyggnaden av Finland. Att främja ett gott vårdarbete som har sin utgångspunkt i patienten är förutom ert mål också en fråga som intresserar oss alla. Och alldeles särskilt tycks denna fråga intressera så här några veckor före riksdagsvalet. Vi är alla måna om kvaliteten och tillgången på hälsovårdstjänster i ett åldrande Finland. 

Social- och hälsovårdsreformen – även kallad SOTE – stupade enligt vissa beräkningar redan för sjunde gången förra veckan.  Reformens mål om jämlika, klientorienterade och högklassiga social- och hälsovårdstjänster märks just i sjukskötarnas vardag.

Enligt en enkätundersökning är sjukskötarna beredda att hellre byta jobb än pruta på kvaliteten på sitt arbete och vården av patienterna. Detta berättar om en orubblig och exemplarisk arbetsetik. Man kan bara hoppas att budskapen från vårdarbetets experter vid sidan av de grundlagsenliga och strukturella frågorna förmedlas till dem som förbereder de fortsatta åtgärderna av social- och hälsoreformen.

I Finland uppskattar man och har alltid uppskattat sjukskötarens arbete. Det är väldigt lätt att förstå varför. Den finländska sjukskötaren är välutbildad, motiverad och ägnar sig åt sitt jobb. Arbetsuppgifternas karaktär har förändrats snabbt i och med nya krav och teknikens utveckling. Men sjukskötarnas yrkeskår har ändå alltid upprätthållit en stark yrkesskicklighet. Den finländska sjukskötaren är ett efterfrågat proffs också på arbetsmarknaden i andra länder.

Ni lever mitt i den finska vardagen. Förutom hälsa och välfärd ställs ni i ert arbete inför både den vanliga människans livsförändringar och det omgivande samhällets utveckling.

Ni är en del av familjernas liv allt från födseln genom rådgivningstjänsterna till skolvärlden. Hur de unga lyckas i att hantera sitt liv undgår er inte. Ni upptäcker förändringarna i arbetslivet genom företagshälsovårdens många olika uppgifter. För åldringarna är ni förutom sjukvårdare ofta även en viktig lyssnare – och ibland tyvärr också den enda.

Ert arbete är inte endast att erbjuda hälsovårds- och socialtjänster. Effekterna av arbetet syns även i era patienters och klienters närmaste krets. Ni innehar också en väldig mängd information om hur människorna och Finland mår. Det vore viktigt att er kunskap skulle utnyttjas och utbytas effektivt andra myndigheter emellan för patienternas och klienternas bästa.

Sjukskötaryrket är ett populärt yrke. Utbildningen är högklassig, arbetsuppgifterna intressanta och utvecklas kontinuerligt. Så här ska det vara också i fortsättningen. 

Sjukskötarens arbete är tungt. Man ställs inför människolivets alla dimensioner, även de allra tråkigaste. Att orka i arbetet är en sak som arbetsgemenskapen måste bära ett särskilt ansvar för. Stödet från arbetsgemenskapen är oersättligt just i de yrken där arbetsfrågor inte kan behandlas utanför arbetsplatsen. 

Jag vill framföra mina bästa gratulationer till det 90-åriga Sjuksköterskeförbundet. Jag tackar er och samtidigt alla Finlands sjukskötare för er hängivenhet och envetenhet i ert viktiga arbete. Jag önskar er alla framgång och krafter i era arbetsuppgifter!