Republikens president Sauli Niinistös inledande anförande vid den 27:e Parlamentariska Östersjökonferensen i Mariehamn den 27 augusti 2018

Jag är mycket glad över att få vara här i Mariehamn och tala till er vid den 27:e Parlamentariska Östersjökonferensen (Baltic Sea Parliamentary Conference, BSPC). Låt mig varmt gratulera parlamentarikerkonferensen och vår värd, Ålands lagting, till  arrangemangen av årets sammanträde.

Som vi vet bildades Östersjökonferensen 1991 för att fungera som forum för parlamentariker i Östersjöstaterna för att diskutera politiska frågor av regional betydelse. I dag gäller detta mål fortfarande, rentav mer än förut. Årets teman – ett säkert och välmående Östersjöområde, demokrati och mänskliga rättigheter, migration och integration – tjänar målet väl.

* * *

Traditionen av samarbete mellan länderna runt Östersjön är exceptionell: vi minns från historien Hanseförbundet och den blomstrande handeln på den tiden. Under hela historien har samarbetet över Östersjön gett betydande fördelar för de människor som bor i regionen. Havet förenade oss långt före väg- och järnvägsnätet.

Det finns förmodligen ingen annan region i världen där nätverket av olika regionala samarbetsstrukturer är så tätt som kring Östersjön. Parlamentariska Östersjökonferensen, Helsingforskommissionen (HELCOM), Östersjöstaternas råd, Östersjöstaternas subregionala samarbete och Östersjöstädernas förbund, för att nämna bara några.

För oss som bor i regionen är det klart att Östersjösamarbetet samtidigt är regional och verkligt internationell verksamhet. Inte bara kuststaterna, inte bara EU-staterna, utan alla stater i regionen sitter runt samma bord. Tillsammans tacklar vi problem som är gemensamma för oss alla. Tanken att göra alla delaktiga är det budskap och den lärdom vi vill understryka varhelst det regionala samarbetet diskuteras.

* * *

Europeiska rådet tog initiativ till en ny typ av makroregionalt tänkande genom att 2009 anta EU:s strategi för Östersjöregionen (EUSBSR).

Nästa år kommer Finland att vara ordförande i Europeiska unionen. Samtidigt har det förflutit 10 år sedan Östersjöstrategin antogs, och då är det bra att ta en titt på vad vi har uppnått med hjälp av strategin. Syftet med EU:s Östersjöstrategi är att hitta lösningar på de utmaningar som regionen står inför: att länka samman regionen, att rädda havsmiljön och att öka välståndet.

I dag för genomförandet av strategin samman ett antal aktörer som arbetar för gemensamma mål. Parlamentariska Östersjökonferensen har tillsammans med kommuner, den akademiska världen, icke-statliga organisationer och företag en viktig roll. Till exempel partnerskapen inom EU:s nordliga dimension syftar till en renare och säkrare miljö.

* * *

När man kommer till Åland ser man att skärgården verkligen är en av de vackraste i världen med sina tusentals öar av släta klippor och sitt artrika landskap. Dessvärre mår inte Östersjön runt detta ovärderliga landskap alls bra. Särskilt efter denna exceptionellt varma sommar har vi fått bevittna oroväckande algblomningar. I sommar har himlen varit klar, men inte havet.

Havet har tjänat oss väl under historiens gång, och vi måste se till att den gör det även i framtiden. Klimatförändringar och eutrofiering är gemensamma orosmoment. Varje land, varje parlament, varje medborgare måste delta i att vända utvecklingen för att uppfylla målen för hållbar utveckling och för att återställa god ekologisk status i havet.

Mycket har redan gjorts för ett renare hav, men vi måste påskynda våra åtgärder. Vi får inte skjuta upp insatserna för att minska näringsbelastningen från mänskliga aktiviteter, såsom jordbruk, och inte heller för att minska den mängd plastskräp som hamnar i havet. Vi måste handla nu. Vi, du och jag, samlade här i dag, har ansvaret och det kan inte överlämnas till kommande generationer.

* * *

En hörnsten i miljösamarbetet i vår region är HELCOM som under årtionden har utfört värdefullt mellanstatligt arbete för att skydda Östersjöns marina miljö.

Finland tog i somras över ordförandeskapet i HELCOM för den kommande tvåårsperioden. Det finska ordförandeskapets prioritering är en uppdatering av HELCOMs aktionsplan för Östersjön (Baltic Sea Action Plan, BSAP), färdplanen för att uppnå målen för en sund havsmiljö. På samma sätt riktar Finland särskild uppmärksamhet på klimatförändringarnas effekter på Östersjön. Vi betonar behovet av att minska näringsbelastningen och av att främja återvinningen av näringsämnen.

Jag stöder varmt tanken om att Östersjöregionen en dag blir en förebild för hållbar utveckling.

* * *

Vi står inför stora utmaningar, men vi ska inte vara pessimistiska. Tvärtom. Den långa traditionen av ömsesidigt samarbete är vår superkraft.

Tillsammans är vi starkare. Tillsammans kommer vi att upprätthålla ett säkert och välmående Östersjöområde. Tillsammans kommer vi att uppnå målen för en bättre miljö.

Men vi måste komma ihåg att utan konkreta åtgärder betyder strukturer och konferenser ingenting.

Jag önskar er givande diskussioner och god samarbetsanda.