Republikens president Sauli Niinistös öppningsanförande i mexikanska senaten den 26.5.2015

Det är en stor ära för mig och min maka att besöka ert land under vårt statsbesök i Mexiko. Jag uppskattar särskilt möjligheten att få tala här i den mexikanska demokratins vagga, vid plenum för senatens permanenta kommitté och deputeradekammare. Utöver att träffa presidenten är detta resans höjdpunkt för mig. Jag vill därför passa på att förmedla till er ett budskap om den respekt, vänskap och samarbetsanda som jag hoppas att ytterligare förstärks mellan våra länder som en följd av detta besök.

I år har det förflutit över 16 år sedan Finlands president senast gjorde ett statsbesök i Mexiko. År 1999 träffade min föregångare Martti Ahtisaari i Mexico City president Ernesto Zedillo, en stor förespråkare för en inkluderande globalisering. Efter det mötet har det hänt mycket, både i Finland och i Mexiko.

Efter detta möte har vi sett att globaliseringen har blivit allt snabbare, på gott och ont. Vi har också sett hur Mexikos ekonomi har vuxit och utvecklats i och med frihandeln.  Inte att undra på, mexikanerna är kända för att arbeta hårt. Denna tillväxt har förtjänats genom arbete.

Under denna tid har våra länders ekonomiska relationer blomstrat, handelsutbytet mellan Finland och Mexiko var nästan 550 miljoner euro i fjol. Det är dock av större betydelse att detta handelsutbyte alltjämt ökar. Detta ekonomiska samarbete kan vi ytterligare öka och stärka. Genom att kombinera Mexikos dynamik och Finlands innovationsmiljö kan vi tillsammans uppnå ännu mer.

Finlands styrka har varit – och kommer alltjämt att vara – utbildningens kvalitet. Avgiftsfri och jämlik utbildning för alla oberoende av ursprung och förmögenhet har visat sig vara den bästa investeringen för vårt lands välfärd. Detta är något vi inte prutar på.

I Finland tror vi dessutom på innovationernas kraft när det gäller att förbättra konkurrenskraften. För närvarande investerar Finland cirka 3,5 procent av BNP i forskning och utveckling. Jag har förstått att man även i Mexiko vill satsa på innovationer och bättre kvalitet för utbildningen.

Med mig på besöket har jag finländska företag inom sjöfart, energi, telekommunikation, grön gruvdrift, ren teknik och utbildning. De har redan haft tillfälle att dela erfarenheter med sina mexikanska parter och söka gemensamma lösningar. Den finländska exportorganisationen Finpro och ProMéxico undertecknade i går ett viktigt samarbetsdokument, som syftar till att öka det ekonomiska och kommersiella samarbetet mellan företagen i våra länder.

Vi lever dock inte endast av bröd utan också av kultur. Även kulturutbytet mellan våra länder har ökat.  Av finländsk kultur är det särskilt formgivning, konst och arkitektur som varit populära i Mexiko. Jag anser det särskilt inspirerande att det är de unga, som med sin gemensamma musik- och filmsmak, som nuförtiden går i täten för kulturen. Jag har också själv – även om jag inte anser mig vara särskilt gammal – lagt märke till de mexikanska filmregissörernas framgång.

* * *

Det finns gemensamma drag i Finlands och Mexikos historia.  Mexikos grundlag stiftades 1917, efter mexikanska revolutionen. Samma år blev Finland självständigt från det ryska kejsardömet, mitt under oktoberrevolutionen. Vi båda genomgick ett inbördeskrig, och vi båda lärde oss att leva vid sidan av en jätte.

Mexikos president Lázaro Cardenas visade på den mexikanska regeringens och folkets vägnar sin medkänsla med det finska folket efter att Sovjetunionen hade anfallit Finland under vinterkriget 1939. Vårt folk satte stort värde på denna viktiga gest.

* * *

I början av mitt tal nämnde jag att globaliseringen också fört med sig problem, något som jag önskar belysa lite mer, när jag nu återvänder till nutiden och dess utmaningar. Både i Mexiko och Finland har ekonomins traditionella områden i vissa fall stagnerat eller till och med försvunnit helt när konkurrensen skärpts. Anpassningen har ofta varit tung och man har också ställvis sett en tilltagande ojämlikhet.

Mexiko har dock visat hur kapabelt landet är att gripa tag i och svara på också svåra utmaningar, att förnya och utveckla sig. Den 62:a kongressen i ert land godkände 11 stora reformer, även svåra sådana. Dessa reformer är inte bara ett bevis på Mexikos handlingskraft, de är också ett bevis på hur demokratiska länder fortfarande har beredskap att hänga med i en allt hårdare konkurrens, utan att ge avkall på demokratins grundläggande värderingar, jämlikhet och rättvisa. Dessa båda är betydande prestationer.

Även vi i Finland har drabbats av strukturomvandlingen inom industrin. De partier som för regeringsförhandlingar har dock visat att de är redo att bära ansvar och fatta beslut – även hårda – för att säkerställa att även kommande generationer ska ha samma möjligheter som välfärdsstaten erbjuder. Låt ert exempel och era handlingar vara en uppmuntran för oss i detta sammanhang!

* * *
Ekonomin är inte den enda, och nödvändigtvis inte heller den största, av våra gemensamma utmaningar. Den värld vi levde i 1999 ser mycket olik ut jämfört med dagens värld. Vi är mer välbeställda i dag, men samtidigt även mer sårbara. I Europas utkanter har det uppkommit ett område med våldsamma kriser, som sträcker sig från Ukraina genom Syrien och Irak till Libyen och Jemen. Händelserna har fortskridit snabbare än man har hunnit svara på dem. Även i Afrika och Asien har vi varit tvungna att bevittna ökad motsättning, användning av maktmedel eller hot med detta. Samtidigt ökar risken för missförstånd och olyckor med en oroväckande fart.

Det internationella systemets stabilitet, som har gett så mycket till Mexiko och Finland, är i och med dessa händelser hotad. Jag ser det som särskilt oroväckande att tolkningarna av folkrätten och dess bindande verkan har urholkats när länderna kortsiktigt driver sina intressen och till och med förvränger rättsprinciperna. Den ökade motsättningen betjänar emellertid inte någons intressen. Den gemensamma framtiden, också Finlands och Mexikos framtid, byggs genom broar, inte barriärer.

Detta konstruktiva samarbete mellan våra länder har vi bevittnat särskilt inom FN-forum, där vi båda eftersträvar ett mer fungerande och rättvisare sätt att svara på det internationella systemets kriser. Vi har samarbetat när det gäller det internationella vapenhandelsfördraget (Convention on Small Arms Trade). Vi har också samverkat i de mycket viktiga frågorna om de mänskliga rättigheterna, bl.a. när det gäller att främja ursprungsfolkens och de handikappades rättigheter.

I fråga om relationerna mellan EU och Mexiko har Finland gjort sitt och mer för att förbättra samarbetsmöjligheterna mellan Europeiska unionen och Mexiko. Även våra mål gällande miljöfrågor har varit likadana, resultaten från klimatmötet i Cancun har utgjort en milstolpe när vi förbereder oss för klimattoppmötet i Paris. Endast genom samverkan kan vi svara på detta kanske vår tids största hot.

* * *

Den stora mexikanska författaren Carlos Fuentes har sagt att kulturen består av förbindelser, inte skillnader. Att specialisera sig är det samma som att isolera sig. ”Culture consists of connections, not separations: to specialize is to isolate”. Under de senaste dagarna när jag haft tillfälle att träffa den högsta politiska ledningen i Mexiko har jag ofta återkallat dessa kloka ord i minnet. I en värld med förbindelser är det allt viktigare att koncentrera sig på det som förenar oss än beklaga sig över det som skiljer oss åt. I Mexiko har jag lagt märke till en äkta vilja att bygga dessa förbindelser.

Relationen mellan Finland och Mexiko är en relation mellan två självständiga, framgångsrika och demokratiska länder. Det fysiska avståndet mellan våra länder skiljer oss inte åt, och förhindrar oss inte att stärka denna relation. Det avstånd som tidigare skilde oss åt kan i dag till och med erbjuda oss nytt perspektiv, eftersom vi kan se hur man långt borta från oss bemöter och svarar på likadana hot som vi själva står inför. Vi kan samtidigt se hur likadana vi i grund och botten är, hur mycket det är som förenar oss trots det fysiska avståndet. – Och jag skulle inte alls ta illa upp av att få njuta av Mexikos sol och den gästfrihet som vi fått njuta av under mitt besök lite snabbare mitt i den kallaste vintern.

* * *
Jag vill tacka er för detta tillfälle att närvara vid detta högtidliga plenum för senatens permanenta kommitté och deputeradekammaren, det har varit en stor ära för mig. Jag önskar er samtidigt, ärade medlemmar i senaten och deputeradekammaren välkomna att besöka Finland, att vända detta perspektiv till er fördel. Stort tack!