Republikens president Sauli Niinistös tal ”Finland 100 år” vid jubileumsseminariet ”Finland och Sverige, tillsammans mot framtiden” i Stockholm den 24 augusti 2017

Ers Majestät, mina damer och herrar!

Vi har i dag samlats för att fira Finland som fyller 100 år. Det är inte möjligt att till fullo förstå Finlands historia om man inte samtidigt beaktar Sverige.Egentligen har svenskar och finländare varit förbundna med varandra under hela den historiska tiden. Detta band har dock under historiens gång varierat i fråga om styrka och juridisk grund.

Våra statliga band bröts år 1809. Att Finlands ställning ändrades och vi blev en del av det ryska kejsardömet bröt ändå inte banden mellan våra länder. Även då bedrev vi handel och utbytte tankar med varandra. Att Finland blev självständigt för 100 år sedan har inte heller någonsin inneburit en isolering från Sverige. Tvärtom. 

I dag kan vi konstatera att det ekonomiska och säkerhetspolitiska samarbetet våra länder emellan troligtvis är tätare än någonsin förut sedan år 1809. Än finns det dock plats för ytterligare intensifiering. 
I internationella sammanhang faller sig samarbetet mellan våra länder naturligt eftersom vi delar samma värdegrund; man kunde kanske rentav säga att vi agerar och behandlar samhälleliga frågor på samma sätt. Vi förenas av samhällelig stabilitet och välfärd.Och av en stark vilja att försvara dessa värderingar.

Relationen mellan våra länder är unik särskilt tack vare de omfattande personliga nätverk som finns inom såväl politiken och affärslivet som i det civila samhället. Detta är otroligt fint och viktigt.

Det är också viktigt att notera att det svenska språkets officiella ställning i Finland och det stora antalet personer med finländsk bakgrund i Sverige bidrar till att skapa en stark grund för gemensamma aktiviteter och ett ömsesidigt samförstånd.

Seminariets rubrik ”Tillsammans mot framtiden” beskriver i mitt tycke mycket väl relationen mellan våra nationer på alla plan.

* * *

I fråga om de ekonomiska relationerna har det vid sidan om samarbetet av tradition även förekommit ömsesidig konkurrens. Vänner emellan är det enbart positivt. Den sporrar våra företag och skapar ny konkurrenskraft. Också företagsfusioner och företagsköp hör till vardagen.

Integrationen inom våra näringsliv har kommit långt på väg. Vid sidan av de traditionella industri- och servicesektorerna bildar Sverige och Finland i praktiken ett gemensamt område för uppstartsföretag och investerare att röra sig på. För storföretag kan uppstartsföretag ha mycket att ge i fråga om både produktutveckling och på nya verksamhetsmodeller. Detta erbjuder säkert också potential för ett fördjupat samarbete mellan våra länder.

De grundläggande framgångsfaktorerna för våra välfärdssamhällen är kompetens, utbildning, vetenskap och forskning. På dessa områden har vi nått en hög nivå. Men det är inte en självklarhet att vi stannar kvar på toppen. Det är viktigt att det ekonomiska samarbetet mellan våra länder förutom handel även omfattar forskning, utveckling och innovationer, vilka möjliggör den nödvändiga förnyelsen. 

Studentutbyten är ett utmärkt sätt att skapa en grund för framtida samarbetsnätverk. Sverige får årligen ta emot många finländska utbytesstuderande. Vi välkomnar ett utbyte även i den andra riktningen. Det finns två svenskspråkiga universitet i Finland och tre andra universitet med helt svenskspråkiga utbildningar, och de erbjuder alla mycket högklassig högskoleutbildning. Det räcker således med att resa över Östersjön.

* * *

I detta sammanhang vill jag särskilt lyfta fram den arktiska regionen som en möjlighet till ekonomisk tillväxt och innovationer för våra länder. Den arktiska miljön står emellertid inför stora utmaningar. Det är nödvändigt att vi bromsar klimatförändringen om vi vill att den arktiska regionen kvarstår sådan den är nu. Att minska på utsläppen av svart sot i Arktis skulle vara ett effektivt sätt att begränsa klimatuppvärmningen i området. Problemet är välkänt och vi känner till utsläppskällorna. Den teknik som behövs existerar redan nu. Nu behövs det vilja att tillsammans söka fungerande lösningar på problemet.

Det finns en efterfrågan på expertis när det gäller verksamhet i kallt klimat. Tillsammans kan vi på ett hållbart sätt bygga den framtida arktiska ekonomin.

* * *

Sverige och Finland är relativt små och exportdrivna ekonomier och därför beroende av den globala ekonomin. Den fria handeln har ökat välfärden hos och i världen. Samtidigt har konkurrensen dock stramats åt, och frågan om att förbättra konkurrenskraften har blivit central. Jag litar på att våra länder kommer att klara sig i detta avseende.  

Men det är möjligt att vi är på väg in i en tidsperiod som avviker från det vi varit vana vid. Oron för ökad protektionism är befogad. Stängda gränser är inte ett svar på de utmaningar som globaliseringen medför. I stället borde vi gå i riktning mot öppet samarbete med internationella spelregler. 

Trots osäkerheten tycker jag att vi har en utmärkt utgångspunkt när vi blickar mot framtiden. Det är vår skyldighet att värna om våra framgångsfaktorer. De senaste årens händelser har på många sätt poängterat betydelsen av det nordiska samarbetet, de nordiska värderingarna och våra gemensamma nordiska institutioner. Vår gemensamma nordiska modell är ett starkt varumärke med gott om outnyttjad potential.

* * *

Temat för Finlands 100-årsjubileum är Tillsammans. Tillsammans och i samarbete med Sverige och de övriga nordiska länderna kan vi ännu göra mycket mer till förmån för världen.

Jag ser med intresse fram emot detta seminarium och anföranden och diskussioner om hur vi kan fortsätta vår framgångshistoria även 100 år framöver.