Republikens president Sauli Niinistös tal vid öppnandet av insamlingen Gemensamt Ansvar den 3 februari 2019

Utbildning förändrar världen. Det betyder ett bättre liv för enskilda individer, välfärd för hela länder och utveckling för hela mänskligheten.

I Finland har en av våra stora styrkor alltid varit jämlikhet. Det har varit möjligt att studera oavsett bakgrund. Studierna har banat väg för ett yrke och yrket har gett fotfäste i arbetslivet. För enskilda individer har jämlikhet i fråga om lika möjligheter betytt en möjlighet att hitta sin begåvning och att förverkliga sig själv. För nationen har jämlikhet betytt en möjlighet till framgång. Detta har betytt en väg från fattigdom till ett av världens rikaste länder. Och att vi håller oss kvar i täten.

I Finland har alla en möjlighet. Så säger vi fortfarande. Utbildningen är ju gratis. Trots det får vi allt oftare höra att det råder brist på pengar – hur dyra läroböcker och läromedel sätter den fortsatta skolgången på spel. Vart tionde barn i Finland växer upp i en familj som lever under fattigdomsgränsen. Då är de pengar som behövs för studier bort från allt annat nödvändigt; det finns helt enkelt inte pengar för skolmaterial. Så ska det inte vara.

Jag har också tidigare sagt att alla ska ha samma reella, faktiska möjlighet. Möjlighet att utbilda sig och på det sättet bli delaktig i vårt samhälle. Det måste vi hålla fast vid.

I år gör insamlingen Gemensamt Ansvar sitt bästa för att säkerställa att det faktiskt är så.

Av intäkterna från insamlingen Gemensamt Ansvar används 40 procent till att stödja utbildningen av mindre bemedlade barn och unga här i Finland. För att ingen ska behöva avbryta skolgången på grund av att de inte har läromedel. Hjälpen går fram via Kyrkans diakonifond och diakoniarbetet i de lokala församlingarna.

Det som har fungerat bra i Finland, kan tillämpas också på hela världen. Utbildning och lika möjligheter till skolgång leder till utveckling och vidare till att undanröja fattigdom. Utbildning är också ett av FN:s globala mål för hållbar utveckling. Målet är att år 2030 ska alla ha tillgång till gratis och jämlik grundläggande utbildning av god kvalitet. Det finns nämligen över 60 miljoner barn som inte ens får gå de första klasserna i grundskolan.

Konsekvenserna av att flickor får ta del av utbildning har större räckvidd än bara andelen flickor som går i skola. Flickornas möjligheter till ett eget liv mångfaldigas, hela samhällsekonomier växer samtidigt som också till exempel befolkningstillväxten avmattas. Genom att barnen får gå i skola skapas en god cirkel. Denna goda cirkel vill vi upprätthålla.

Detta är i år målet för insamlingen Gemensamt Ansvar. Av intäkterna från kyrkans storinsamling styrs 60 procent till katastrofhjälp utomlands. Kyrkans utlandshjälp hjälper barn som blivit tvungna att avbryta sin skolgång att återuppta studierna. Med tanke på avlägset belägna områden utbildas fler kompetenta lärare och byggs trygga skolor. Familjerna får information om varför utbildning lönar sig och föräldrarna uppmuntras till att låta barnen gå i skola.

Det praktisk taget omätbara värdet av utbildning illustreras av att vars och ens rätt till utbildning ingår i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Och denna rätt finns inskriven också i FN:s konvention om barnets rättigheter: Rätten till utbildning är en mänsklig rättighet. För varje barn och ung person, på lika villkor.

Enbart med välgörenhet kan vi inte avlägsna hindren för utbildning i utvecklingsländer eller hos oss i Finland. Vi behöver också det civila samhällets och medmänniskornas hjälp för att utbildning inte ska vara en fråga om avsaknaden av möjligheter, pengar eller det om man är flicka eller pojke.

Redan en liten summa, en liten gest kan få drömmar att gå i uppfyllelse. Ge alltså den hjälp du kan.

Med dessa ord förklarar jag den 70:e insamlingen Gemensamt Ansvar öppnad.