Republikens president Sauli Niinistös tal i Schweiz parlament i Bern den 15 oktober 2013

Min maka och jag är verkligt glada över att få avlägga statsbesök i ert vackra land. Jag anser det vara en stor ära med tanke på att ni tar emot endast ett statsbesök om året. Jag hoppas att vi under dessa dagar kan fördjupa våra utmärkta relationer ytterligare och finna nya samarbetsmetoder, i synnerhet när det gäller ekonomi och säkerhet.

Relationen mellan våra länder inleddes redan i början av Finlands självständighet: Schweiz var ett av de första europeiska länder som erkände Finlands självständighet 1918. Vi sätter också värde på att Finland fanns i era tankar under de svåra krigsåren 1939–1944. Vid krigets slut var endast tre länders diplomatiska beskickningar öppna i Helsingfors: Sveriges, Danmarks och Schweiz. Dessutom gav Schweiz humanitärt bistånd till Finland under kriget. Det stöd ni gav och det faktum att Schweiz beskickning funnits i Finland så länge är ett tecken på sann vänskap – det är något vi aldrig glömmer.

Under andra världskriget vistades överbefälhavaren för Finlands armé, marskalk Mannerheim i Schweiz i flera repriser och han tillbringade under sina sista levnadsår en längre period här. Sina memoarer skrev han i Montreux. Ett annat band mellan våra länder som jag gärna vill lyfta fram är generallöjtnant Lennart Oesch. Hans schweiziske far flyttade till Finland i slutet av 1800-talet. General Oesch blev under krigsåren en av Finlands mest framgångsrika officerare.

Schweiz har alltid varit mycket känt i Finland och ert lands image är den bästa möjliga. ”Är det från Schweiz, så är det av hög kvalitet”, brukar vi säga. Under de senaste åren har också de professionella kontakterna och kontakterna mellan medborgare varit mycket aktiva. Kanske vi finländare ändå inte har satsat tillräckligt på våra relationer till Schweiz efter det att vi anslöt oss till Europeiska unionen 1995 då vårt fokus flyttade till EU-frågor och de övriga EU-medlemsstaterna. Detta återspeglas också av det faktum att det gått 27 år, alltså mer än ett kvarts sekel, sedan Finlands president senast avlade statsbesök i Schweiz. Det är hög tid att vi börjar stärka och stimulera relationerna mellan våra länder så att de blir bättre än någonsin tidigare. Jag tror att vi också har goda förutsättningar för detta.

Herr president, Finland och Schweiz har gemensamma värderingar och erfarenheter. Våra länder har en lång historia av ansvarstagande, och våra regeringsformer bygger på demokrati. Våra samhällen påminner om varandra på många sätt. Öppenhet, legalitet och respekt för de mänskliga rättigheterna är våra gemensamma grundläggande värderingar. Finländare och schweizare anses vara flitiga och pålitliga. Dessa egenskaper har vi all orsak att vara stolta över.

Även om vi står nära varandra och är likadana kan och vill vi ta lärdom av er. Schweiz har klarat sig exceptionellt väl i den globala ekonomiska konkurrensen, som är hård. Ni har lyckats hålla ert samhälle öppet, tagit emot invandrare och nya idéer samtidigt som ni har lyckats bevara ert särpräglade kulturarv. Schweiz har dessutom en central roll i den internationella fredsmedlingen. Ni är en källa till inspiration inom många delområden.

Schweiz och Finland är ständigt bland de allra främsta i internationella mätningar av konkurrenskraft och innovationer. Våra länder har än så länge hört till vinnarna i den globala ekonomin. Forna eller nuvarande framgångar är ändå ingen garanti för fortsatta framgångar. Vi lever i en tid av ekonomisk och politisk turbulens. Därför är det varje beslutsfattares viktigaste uppgift att anpassa vårt samhälle och vår ekonomi till kommande utmaningar – så kan vi också bevara den ledande ställning vi har i dag.

Jag tror att både Schweiz och Finland kan dra nytta av att möta dessa utmaningar tillsammans. I själva verket är vi här för att hitta ”ett Schweiz-samband” inom många olika delområden. Till våra länders starka sidor hör exempelvis forsknings- och innovationsverksamhet, så ett samarbete inom detta område vore naturligt. Ett annat sådant område är miljön, eftersom Finland och Schweiz förstår vikten av miljövänlig teknik. Våra länder behöver konkurrenskraftiga näringsgrenar som ligger i toppen av den globala konkurrensen. Företagen i våra länder skulle dra nytta av ett nära samarbete. Jag är glad att vi kan dryfta dessa frågor tillsammans när våra länders representanter för näringslivet träffas i morgon.

De ekonomiska förbindelserna är inte allt vi kan utveckla. Finland och Schweiz skulle också dra nytta av ett närmare politiskt samarbete i sådana frågor som är gemensamma för oss. Vi skulle framgångsrikt kunna bedriva bilateralt samarbete inom bl.a. fredsmedling och konflikthantering, exempelvis inom FN, OSSE eller andra organisationer. Ett annat delområde där vi har gemensamma intressen är försvarspolitiken och försvarsindustrin.
Herr president, jag anser att vi nu har möjlighet att skapa ett nytt, framåtblickande partnerskap mellan Finland och Schweiz. Myndigheterna i våra länder kan tillsammans utforma och vidareutveckla konkreta teman i anslutning till detta partnerskap. Jag hoppas att vi kan diskutera detta förslag senare under mitt besök.

Tack!