Republikens president Sauli Niinistös tal på Ålands självstyrelsedag den 9 juni 2022 i Mariehamn

Republikens president Sauli Niinistös tal på Ålands självstyrelsedag den 9 juni 2022 i Mariehamn. Foto: Jouni Mölsä/Republikens presidents kansli
Tasavallan presidentti Sauli Niinistö pitämässä puhetta Ahvenanmaan itsehallintopäivänä 9. kesäkuuta 2022 Maarianhaminassa. Kuva: Jouni Mölsä/Tasavallan presidentin kanslia

Eders Majestäter, ärade ålänningar, bästa gäster, mina damer och herrar,

I dag har det gått exakt hundra år sedan Ålands landsting – numera lagtinget – sammanträdde till sitt första plenum. Det har varit en stor glädje och ära för mig och min maka att fira denna soliga jubileumsdag med er här på Åland i dag.

Under det gångna året har Ålands hundraåriga självstyrelse firats och uppmärksammats på många sätt både här i landskapet och på det finländska  fastlandet – och även utomlands.

Åland och dess betydelse har blivit bekanta för många som tidigare kanske inte har känt landskapet så väl. Jag vill tacka Ålands lagting, landskapsförvaltningen och alla ålänningar för ert bidrag till jubileumsåret för Ålands självstyrelse.

Märkesåret kallar oss att minnas förflutna händelser. Det jubileum vi firar i dag har sin egen, mycket speciella betydelse. Ålands autonomi, tillsammans med landskapets neutralitet och demilitarisering, är en internationellt unik kombination som förtjänar vår uppskattning och uppvaktning.

Samtidigt är jag särskilt glad över att ni inte bara blickar tillbaka på det förflutna, utan också firar jubileumsåret med att reflektera över framtiden. De teman som ni ålänningar har lyft fram under året är fred, demokrati och hållbar utveckling. Betydelsen av dessa värden framhävs i den turbulenta tid vi lever i. De är värden som är lika viktiga för Åland som för fastlandet. De är centrala frågor och utmaningar också för hela det internationella samfundet.

Mottot för ert jubileumsår är Hundra år av egensinne, hundra år av att råda sig själv. Detta beskriver mycket väl Ålands speciella karaktär. Det är sant att ni har egensinne och att vi på fastlandet respekterar er självstyrelse.

Men autonomi betyder inte avskildhet. Tvärtom. Dagens besök har ytterligare stärkt känslan av den nära förbindelsen mellan Åland och fastlandet.

Vi har kontinuerlig kontakt, förmåga till öppen dialog mellan beslutsfattare och tjänstemän. Det behöver vi för att uppnå gemensamma mål. Det öppna, breda och pragmatiska – ibland också mycket informella – samarbetet mellan Åland och fastlandet har burit och kommer säkert att bära frukt. Detta gäller även då det till en början har funnits olika åsikter.

Reformen av självstyrelselagen för Åland har framskridit och är nu inne på målrakan. Färden har inte varit helt smärtfri. Många svåra frågor har lösts medan en del återstår att lösa genom konstruktiv politisk dialog och ömsesidig vilja att kompromissa. Jag är säker på att det går att hitta lösningar som alla kan förbinda sig till. Och säker på att den nya självstyrelselagen snart kommer att träda i kraft.

Jag brukar regelbundet diskutera aktuella Ålandsfrågor med företrädare för landskapet. Jag värdesätter högt dessa diskussioner och den öppenhet som präglar dem. Jag hoppas att dessa diskussioner kan bidra till Ålands framtida utveckling och livskraft.

Kort efter Finlands självständighet var frågan om Ålands ställning nära att leda till en konflikt mellan Finland och Sverige. Lyckligtvis är Åland i dag en av de många faktorer som för Finland och Sverige allt närmare varandra.

Som ett bevis på denna nära relation är vi nu här tillsammans med det svenska kungaparet.

I dag går Finland och Sverige hand i hand även inom säkerhetspolitiken. Under de senaste månaderna har vår gemensamma säkerhetsmiljö förändrats på ett aldrig tidigare skådat sätt. Finland och Sverige har beslutat att stärka sin säkerhet genom att ansöka om medlemskap i försvarsalliansen Nato. Jag är övertygad om att detta vägval stärker stabiliteten och säkerheten i Östersjöregionen och hela resten av Europa.

Det skärpta säkerhetsläget i Europa väcker förståeligt nog diskussion även här på Åland. Men det finns ingen anledning till oro. Åland har en genom internationella avtal en befäst och etablerad folkrättslig ställning som demilitariserat och neutraliserat område, och denna status har inte ifrågasatts.

Den så kallade Ålandskonventionen, som ingicks för hundra år sedan, har blivit ett stöd för Ålands autonomi, regionala säkerhet och stabilitet. Värdet av konventionen kan med fog väntas fortsätta växa i framtiden. Med Finland och Sverige som Natomedlemmar blir alla parter i konventionen medlemmar i försvarsalliansen Nato. På samma gång förstärks styrkan och betydelsen av underskrifterna i avtalen.

Vårt besök här på Åland i dag har varit givande. Vi har på ett mångsidigt sätt fått uppleva denna unika del av Finland, en av de vackraste skärgårdarna i världen. Vi har fått möta försommargrönska, hav och släta klippor, värdefull kultur, enastående historia och vänliga människor.

Åland har i dag visat sina bästa sidor. Det är – sannerligen – ett livskraftigt samhälle, och en vital och berikande autonom del av Finland.

Även om pandemin inte är över har vi återfått livskraften, möjligheten att träffa varandra, att umgås och vara tillsammans. Det är trevligt att se att turister såväl från det finländska fastlandet som från andra länder återigen har hittat Åland som sommardestination.

Glädjen i livet växer sig starkare. Denna glädje och feststämning har också min maka och jag i dag fått erfara.

Jag vill varmt gratulera Ålands lagting, hela landskapet och alla ålänningar till er hundraåriga självstyrelse och önskar Åland fortsatt välgång och lycka även i framtiden.