Republikens president Sauli Niinistös tal på Zero Emission Summit-mötet om medborgarnas roll i bekämpningen av klimatförändringen  i New York den 21 september 2017

(med reservation för ändringar, talet hålls på engelska)

Jag vill tacka arrangörerna av detta evenemang. Det är en viktig påminnelse inte bara om individens ansvar, utan också om våra möjligheter att bekämpa klimatförändringen.

Tiden för beslutsamma klimatåtgärder är nu. Klimatförändringen fortskrider med en alarmerande takt. Med nuvarande nationella utsläppsmål förväntas den globala uppvärmningen vara minst tre grader. Detta är klart mer än vad som föreskrivs i Parisavtalet.

Medborgarnas roll är mycket viktigare än många tror. Cirka 70 procent av utsläppen av växthusgaser är relaterade till hushållens konsumtion. Våra egna val är avgörande. Vi kan minska vårt koldioxidavtryck genom att ändra våra konsumtionsvanor. Själv har jag till exempel undertecknat medborgarnas klimatlöfte för två år sedan. Klimatlöftet har ursprungligen utvecklats av den finska föreningen Myrskyvaroitus – Storm Warning ry. Kampanjen uppmanar människor att studera sitt personliga koldioxidavtryck och att minska det med hälften inom 10 år.

Min kampanj för att minska mitt koldioxidavtryck började redan några år före jag avgav mitt klimatlöfte, när jag lät installera ett jordvärmesystem i vårt hem. Tack vare det har vår elförbrukning minskat med ungefär hälften. Sedan dess har vi bytt till koldioxidfri el och till allt fler LED-lampor.

Jag har också fäst mer uppmärksamhet vid att minska matavfallet. De finska hushållen kastar totalt 120–160 ton mat varje år. Detta motsvarar miljöpåverkan av 100 000 bilar och en förlust på 500 miljoner euro.

Lyckligtvis är jag inte ensam med mina handlingar. Ett växande antal städer, företag och finansiella sammanslutningar har också blivit aktiva i att utveckla lösningar för att motarbeta klimatförändringen. Men dessa åtgärder måste stödjas av medborgarna för att nå den skala och takt som behövs för en verklig förändring.

Experter har beräknat att om till exempel 100 miljoner medborgare minskade sina koldioxidavtryck till hälften, skulle utsläppsminskningarna motsvara en procent av de globala växthusgasutsläppen. Det är ungefär tio gånger de nuvarande utsläppen från Finland. Om dessa medborgare också betalade för de utsläpp de inte kan undvika skulle det monetära värdet av kompensationen i början kunna vara 500 miljoner US-dollar per år. Ifall utsläppen kompenserades, till exempel med FN-certifierade utsläppsminskningar, skulle alla pengar kunna styras till utvecklingsländerna och deras klimatprojekt. Detta skulle möjliggöra en hållbar ekonomisk utveckling. Minskningspotentialen, liksom kompensationsinkomsten, skulle vara ännu större om de medborgare som producerar mest utsläpp gick med i initiativet.

***

Finland har en lång tradition av att främja hållbar utveckling genom interaktion och ett brett deltagande. Vi ligger bra till för att genomföra FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling. Vi fokuserar på att etablera partnerskap mellan staten, den privata sektorn, universiteten och det civila samhället. Detta arbete stöds av ett långsiktigt och integrerat tillvägagångssätt för hållbar utveckling som antagits i småbarnsfostran, skolor, utbildningsinstitutioner och universitet och det arbete som utförs av icke-statliga organisationer och företag.

Vi har redan i flera års tid arbetat med att främja medborgardeltagande. Finland var år 2005 bland de första länderna som utarbetade ett nationellt program för att främja hållbar konsumtion och produktion. Syftet med programmet har varit att minska miljöbelastningen och koldioxidutsläppen från både privata hushåll och den offentliga sektorn. Finländska organisationer inspirerar och ger människorna tro och vilja att bekämpa klimatförändringen. Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra, till exempel, offentliggör i dag en tjänst som hjälper finländarna att minska sin personliga miljöpåverkan genom att göra smartare dagliga val. Sitra är också en föregångare då det gäller att främja lösningar för cirkulär ekonomi.

***

I dag är det nollutsläppsdagen – Zero Emission Day. Idén, ursprungligen från Kanada, är att ge vår planet en paus från användningen av fossila bränslen. Dagen är ett bra tillfälle att stanna upp och tänka på vad vi kan göra för att minska koldioxidutsläppen, den viktigaste drivkraften för klimatförändringen. Jag vill bjuda in alla att delta i kampanjen medborgarnas klimatlöfte. Att bygga en hållbar framtid är viktigare än någonsin. Som individer kan vi, och måste vi, skapa förändring. Jag önskar detta initiativ största möjliga framgång.