Republikens president Sauli Niinistös tal till företrädarna för de högsta statsorganen samt till de högsta tjänstemännen den 1.3.2012

Med reservation för ändringar

Jag vill varmt tacka er, herr statsminister, för de gratulationer och lyckönskningar ni framfört på era egna och statsrådets vägnar.

I enlighet med den försäkran jag i dag avgett i riksdagen kommer jag i utövningen av presidentämbetet ärligt och lojalt att följa Finlands grundlag och lagar samt efter all min förmåga främja det finska folkets välgång.

Ändringar i grundlagen har trätt i kraft i dag. Den bestämmelse som gäller behörighet i internationella frågor och ledningen av utrikespolitiken kvarstår oförändrad. För egen del intygar jag att jag vill arbeta i nära samverkan med statsrådet i dessa frågor. Det ligger i Finlands intresse, att vi i utrikes- och säkerhetspolitiken kan agera konsekvent och enat.

Den nuvarande internationella utvecklingen gör det nationella samarbetet ännu mer nödvändigt. Globalt sett håller västvärldens ledande ställning/dominerande ställning ofrånkomligen på att försvagas. Förändringarna i befolkningsstrukturen och tillväxtekonomiernas växande ställning inom den internationella politiken innebär att de utmaningar som internationaliseringen medför inte är över för Finlands del, utan att de bara har börjat.

Till de närvarande företrädarna för Åland vill jag konstatera att jag strävar efter en nära växelverkan med er i frågor som gäller landskapets självstyre och välfärd.

Den finländska tjänstemannakårens starka sidor är att man följer tjänstemannaprinciperna och principerna för god förvaltning samt har en omfattande sakkunskap. I mitt eget arbete är jag redo att ge mitt söd för att bevara dessa starka sidor i vårt samhälle.

Jag vill framföra min hälsning till er alla och önska er framgång i ert arbete och era uppgifter för det finska folkets och landets bästa.