Republikens president Sauli Niinistös tal vid befordringen av kadetter 28.8.2014

Ärade kadetter,

Jag gratulerar er till er med framgång avlagda kandidatexamen i militärvetenskaper. Jag befordrar kadetterna till löjtnanter, och utnämner kadetterna till officerstjänst eller till visstidstjänst som yngre officer.

Ni inleder er officerskarriär i en intressant, men samtidigt också utmanande tid. Konsekvenserna av krisen i Ukraina sträcker sig ända till Finland, men vi är inte utsatta för något militärt hot i sig. Trots detta måste vi också i fortsättningen sörja för ett trovärdigt försvar och skapa internationella nätverk.

Krisen i Ukraina har visat att krigföringens metoder förändras. Vid sidan av traditionella metoder kommer det hela tiden nya. Det är också er uppgift att analytiskt och framsynt bedöma kommande hot, utveckla sätt att avvärja dem samt utbilda och leda trupper så att de kan agera under förändrade förhållanden och med lämpliga metoder.  Jag är övertygad om att ni tack vare er utbildning och ert engagemang kommer att lyckas i denna uppgift.

Utöver det förändringstryck som det finländska samhället och den internationella utvecklingen utsätter er för kommer ni att beröras av den försvarsmaktsreform som pågått i några år. Reformens syfte är att ytterligare effektivisera vårt nationella försvar och återställa den operativa nivå som är nödvändig för att försvaret ska kunna fullgöra sin uppgift och bevara sin trovärdighet.

Den förändringsledning som karaktäriserar vår tid kommer att fortsätta också efter att den aktuella reformen har genomförts. Ert uppdrag som officerare är viktigt både med tanke på nuvarande och kommande reformer.

Unga officerare,

Vi har ett bra försvarssystem som grundar sig på allmän värnplikt och där människorna – såväl de som fullgör sin värnplikt som deras utbildare – har en mycket viktig roll. Under utbildningen har ni fått er en rejäl dos kunskap om hur man leder människor. Även er verksamhet kommer i fortsättningen att präglas av principen om livslångt lärande.

Både samhället omkring oss och de som ni kommer att utbilda litar på er. För dem som inleder sin beväringstjänst är ni samtidigt en förebild och ett behövligt stöd om det uppstår svårigheter. Också samhället behöver er. Försvarsmaktens primära uppgift är att försvara fosterlandet om det blir utsatt för militärt anfall eller militär påtryckning eller hot om sådana.

Men ni har dessutom förpliktelser gentemot det övriga samhället. Försvarsmakten är en av de institutioner i vårt samhälle som värderas högst. För att bevara denna ställning behövs ni och ert arbete. Jag är säker på att ni för egen del kommer att upprätthålla och öka det förtroendekapital som alltid har kännetecknat förhållandet mellan försvarsmakten och medborgarna.

Bästa unga officerare,

Finland är också en del av det internationella samfundet. Som medlemmar i Europeiska unionen har vi större möjligheter än tidigare att påverka vår välfärd. Men i medlemskapet ingår även förpliktelser. Vi bör bland annat aktivt delta i utvecklandet av unionens gemensamma säkerhets- och försvarspolitik. Därför har även er uppgift blivit allt mer internationell.

Eftersom deltagande i internationell krishantering fastställts som en av försvarsmaktens tre huvuduppgifter kommer många av er i något skede av karriären också att arbeta med olika uppgifter utanför Finlands gränser. Också utomlands försvarar ni i sista hand vårt lands nationella intressen, vi har ju många färska exempel på att händelser på andra håll i världen också påverkar Finlands ställning och säkerhet.

Försvarshögskolans rektor, chefer och lärare,

Ni har än en gång gjort ett utmärkt arbete och ni förtjänar ett varmt tack. Kursdeltagarnas framgång visar att ni har lyckats väl. Försvarshögskolans undervisning har skapat goda förutsättningar för de unga officerarna att klara sig i sin krävande uppgift. Det är er förtjänst att kompetensen hos de anställda vid försvarsmakten och gränsbevakningsväsendet hålls på en hög nivå även i fortsättningen.

Unga officerare!

Jag gratulerar er och era närmaste på denna högtidliga festdag och önskar er all framgång i era kommande krävande uppgifter.