Republikens president Sauli Niinistös tal vid befordringen av kadetter den 27 august 2015

Jag gratulerar er till er med framgång avlagda kandidatexamen i militärvetenskaper. Jag befordrar kadetterna med militärgraden fänrik och underlöjtnant till löjtnanter och utnämner kadetterna till officerstjänst eller till visstidstjänst som yngre officer.

Ni utexamineras under en tid då instabilitet, oro och våld har vunnit terräng i världen. Kriserna från Ukraina till Mellanöstern och Nordafrika samt Europas interna jäsningstillstånd med sina ekonomiska problem ser inte ut att få ett snabbt slut. Kriserna orsakar mänskliga katastrofer i många länder, något som för närvarande avspeglas på Europa bland annat i form av stora migrationsströmmar. Vi kan inte blunda för dessa problem.

När vi bedömer vårt eget säkerhetsläge ser det ut som om vi skulle stå inför en långvarig tid av osäkerhet och en tid som också består av vissa risker. Som officerare förstår ni vikten av beredskap och förberedelse. Som Finland måste vi ansvarsfullt förbereda oss också för tråkiga händelser, även om vi inte anser dem för troliga. Det här är ett faktum i dagen värld.

Vi måste stärka och uppdatera Finlands försvar. Det samma gäller den interna säkerheten och underrättelsekapaciteten. Finland förbereder sig för nya former av hybridkrigföring nu och i framtiden. Vi kan inte nöja oss med att trygga en sådan tid som nu är förgången. Den förändrade säkerhetspolitiska omgivningen kräver kontinuerlig lyhördhet och beredskap att reagera på förändringar.

Samtidigt är det ändå bra att komma i håg att en seriös beredskap inte får leda till diffust jagande eller till att skapa inbillade kriser. Vi har redan fått se överdrivna spekulationer om krig i den allmänna debatten. Faran ligger i att saker som anses vara omöjliga börjar anses möjliga. I stället för att måla hotbilder om krig vore det bra att hålla sig till det väsentliga – att skapa trygghet, stabilitet och fred.

* * *

Finland har haft ett eget sätt att bära ansvar för utvecklingen och andra människor utanför det egna landets gränser. Utöver utvecklingsbiståndet har Finland haft en aktiv roll i fredsbevarande verksamhet, där vi har ett utmärkt rykte. I den internationella omgivningen är samarbetsförmåga nödvändigt för att de multinationella trupperna ska kunna lyckas – detta kräver en fortsatt gemensam verksamhet och kontinuerliga övningar.

Vårt internationella, västliga samarbete håller också på att stärkas särskilt när det gäller det försvarssamarbete som utvecklas med Sverige och inom ramen för vårt Natopartnerskap. De allt stramare ekonomiska resurserna styr också de på många olika sätt till ett internationellt samarbete, för att de knappa resurserna ska kunna utnyttjas optimalt till exempel på materielsidan.

I dagens värld är internationalism inte längre ett extra element i officersyrket, utan en viktig och ständig del av era kommande arbetsuppgifter.

* * *

Försvar innebär vilja och handlingar. För två dagar sedan konstaterade jag för Finlands ambassadörer att den viktigaste försvarsviljan finns mellan våra egna öron. Varje finländare är försvarare av sitt land. Vi är ett land med en exceptionell ställning. Av finländarna uppger 74 procent att de är beredda att försvara fosterlandet under en kris. Med denna siffra hör vi till världseliten. Till exempel endast 18 procent av tyskarna säger sig vara redo att göra det samma och 68 procent av italienarna skulle vägra hörsamma en kallelse.

Som unga officerare bär ni ett stort ansvar för att samma iver och vilja också förmedlas till de unga män och frivilliga kvinnor som i framtiden inleder sin beväringstjänst. Goda råd är ofta enkla. I krigsmannaeden sägs följande:

”Om jag tilldelas överordnads ställning, vill jag vara rättvis mot mina underordnade, vårda mig om deras välbefinnande, informera mig om deras önskemål, vara deras rådgivare och handledare samt för egen del vara ett gott och sporrande föredöme för dem.”

I en ung officerares arbete utgör utbildning, uppfostran och ledarskap en oskiljbar helhet. Genom att vara ett föredöme kan ni påverka Finlands försvar i alla situationer och under alla förhållanden. Ni kan se till att vår viktigaste försvarslinje – det vi har mellan öronen – förblir stark.

Försvarshögskolans rektor, chefer och lärare,

Jag tackar er för ett väl utfört arbete. Kursdeltagarnas framgång visar att ni har lyckats i er uppgift. Ni har skapat förutsättningar för de unga officerarna att klara sig i ett krävande yrke. Det är er förtjänst att kompetensen hos de anställda vid försvarsmakten och gränsbevakningsväsendet fortsättningsvis är hög.

Unga officerare!

Jag gratulerar er och era närmaste på denna högtidliga festdag och önskar er all framgång i era kommande uppgifter.