Republikens president Sauli Niinistös tal vid befordringen av kadetter den 30 augusti 2019

Kuva: Matti Porre/Tasavallan presidentin kanslia

Ärade kadetter!

Jag gratulerar er till kandidatexamen i militärvetenskaper. Jag befordrar kadetterna med militärgraden fänrik och underlöjtnant till löjtnanter och utnämner kadetterna till officerstjänst eller till visstidstjänst som yngre officer.

Den här dagen är unik i er karriär. Ni har slutfört era studier vid Försvarshögskolan och är nu på väg mot era första uppdrag. Officersutbildningen ger er goda förutsättningar att leda och utbilda ert manskap.

Försvarsmakten och Gränsbevakningsväsendet är fullständigt beroende av yrkeskunnig personal. Era arbetsgivare förbinder sig till er för flera årtionden framöver. I gengäld bidrar ni under hela er karriär till att bygga grunden för vår försvarsförmåga och dess framtid.

Ni tar emot tjänsten som yngre officer i en situation där vår försvarsförmåga är stark och bevakningen av våra gränser fungerar väl. Samtidigt förändras världen omkring oss och ställer oss ständigt inför nya utmaningar. Konkurrensen mellan stormakterna tilltar och utvecklingen av det geopolitiska läget är väldigt svår att förutse. I Östersjöregionen fortsätter den militära aktiviteten och samtidigt ökar den arktiska regionens betydelse i säkerhetspolitiken.

Det regelbaserade internationella systemet har drabbats av allvarliga störningar. Vi måste arbeta för att försvara det internationella samarbetet. På samma gång måste vi dock vara beredda på att polariseringen och osäkerheten kommer att hålla i sig. Som jag har konstaterat är det i sista hand bara vi själva som kan svara för vår säkerhet och välfärd.

Ärade unga officerare!

Ni kommer alla att tjänstgöra som utbildare, och dessutom kommer en del av er att trygga och övervaka våra gränser, medan andra åtar sig uppgifter som är viktiga med tanke på den territoriella integriteten. Detta avspeglar det mångfasetterade uppgiftsområde som ni utbildats till under de tre senaste åren.

En stor del av er kommer att utbilda beväringar – beväringar som i sinom tid överförs i reserven som en del av de krigstida trupperna. De kunskaper, färdigheter och attityder som ni förmedlar ert manskap under beväringsutbildningen skapar grunden för slagkraftiga styrkor.

Unga beväringar och frivilliga kvinnor med olika bakgrund och från olika förhållanden rycker in likvärdiga, med samma rättigheter och skyldigheter. Ni har en viktig uppgift som utbildare och fostrare. Genom ert exempel skapar ni bland ert manskap en stark yrkeskompetens och en försvarsvilja som bär även i reserven.

Vår nationella försvarslösning bygger på värnplikt, något vi har hållit fast vid även i en omvärld i förvandling. Och det är bra. Detta är en öppen, bekant, kostnadseffektiv och fungerande modell. Men också systemet med värnplikt lever i tiden. Försvarsmakten har under den senaste tiden vidareutvecklat beredskapen, utbildningen av beväringar och reservister samt truppernas och systemens kapacitet. I sista hand vilar vår beredskap och styrka framför allt på en kompetent krigstida reserv, där ni yrkesmilitärer utgör stommen.

Försvarshögskolans rektor, lärare och personal!

Jag vill tacka er för ett väl utfört arbete. Kandidatexamen i militärvetenskaper ger de unga officerarna en solid grund för deras krävande yrke. Det är er förtjänst att de anställda vid Försvarsmakten och Gränsbevakningsväsendet håller en hög kompetensnivå även i framtiden.

Unga officerare!

Jag gratulerar er och era närmaste på denna högtidliga festdag och önskar er all framgång i era kommande uppgifter.