Republikens president Sauli Niinistös tal vid befordringen och utnämningen av kadetter den 27 augusti 2021

Ärade kadetter!

Jag gratulerar er för den med framgång avlagda kandidatexamen i militärvetenskaper. Jag befordrar de kadetter som har fänriks och underlöjtnants grad till löjtnanter och utnämner kadetterna till officerstjänst eller till visstidstjänst som yngre officer.

Under er studietid har vårt samhälle utsatts för nya hot. Medborgarnas säkerhet i vardagen har varit på prov. Finland har redan två gånger utlyst undantagsförhållanden på grund av coronapandemin, och de senaste händelserna i Afghanistan visar att de säkerhetspolitiska förändringarna kan vara snabba. Instabiliteten i Europas övriga närområden, Mellanöstern och Afrika påverkar säkerheten på vår kontinent. Samtidigt har stater och andra aktörer utökat sitt inflytande. Ni utexamineras för uppdrag inom Försvarsmakten och Gränsbevakningsväsendet i ett läge där era insatser för säkerheten är allt viktigare.

Kadettutbildningen har gett er beredskap att möta eventuella krissituationer, även oväntade sådana. Härnäst får ni visa vad ni gör för i praktiska utbildnings- och beredskapsuppgifter. Som utbildare och ledare för trupperna har ni ett stort ansvar för ert uppdrag och för era underordnades kompetens och välfärd. Agera ansvarsfullt och väx med ert arbete.

Genom att utbilda beväringar påverkar ni direkt truppernas beredskap och prestationsförmåga. De lärdomar och erfarenheter ni ger beväringarna bär dem långt. Som ledare är ni en förebild för era underordnade, och ert inflytande sträcker sig långt bortom deras värnpliktstid.

Finlands försvarsförmåga kräver tillräckligt omfattande och högklassig utbildning i reserven. Förändringarna i omvärlden förutsätter dessutom att era trupper har hög beredskap att vid behov reagera också på snabba förändringar. Er uppgift är att se till att trupperna är beredda även för uppdrag inom det militära försvaret.

Internationellt militärt samarbete hör till officersuppgifterna. Som bevis på detta har en del av er redan erfarenhet av internationella övningar och militär krishantering. Utveckla er själva också inom detta delområde – i framtiden kommer ni att ha nytta av språkkunskaper och förmåga att samarbeta med internationella partner.

Ärade rektor, lärare och personal vid Försvarshögskolan!

Jag vill tacka er för ett väl utfört arbete. Den högklassiga och krävande utbildningen vid kadettskolan ger unga officerare som utexamineras en stark grund för uppdrag inom Försvarsmakten och Gränsbevakningsväsendet. Förutom er kompetens har ni unga officerare fått beredskap att utveckla er själva under den rikt varierande karriär ni nu inleder.

Unga officerare!

Jag gratulerar er och era närmaste på denna högtidliga festdag. Jag önskar er all framgång i era kommande uppgifter.